AT Skog / Om AT Skog

Om AT Skog

AT Skog er et andelslag med vekslende kapital og skiftende antall andelseiere. Andelslaget og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund (skogeiersamvirket). Den enkelte andelseier er medlem i det lokale skogeierlaget hvor eiendommen ligger. I hovedsak følger lagene kommunegrensene. For en del kommuner er det to eller flere skogeierlag. Skogeierlagene arbeider med lokal næringspolitikk, faglige arrangementer og fungerer som valgmøte for andelslaget. AT Skogs hovedkontor er i Skien.

 

 


AT Skogs formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer. Andelslagets hovedaktivitet er omsetning av tømmer og utmarksprodukter og tjenester knyttet til dette. AT Skog tilbyr andelseierne markedstilpassede skog- og utmarkstjenester, medvirker til utviklingsarbeid og driver en aktiv næringspolitikk.
AT Skog er en fortsettelse av Agder-Telemark Skogeierforening som ble omdannet til andelslag fra 1.1.2006.
Andelseierne skal ta del i den verdiutvikling som AT Skog SAs kapital får, gjennom eierskap og kapitalforvaltning.
Det drives også informasjonsarbeid i forhold til eierne og opinionen gjennom tidsskriftet Skog vedlagt AT Skog Nytt som kommer ut 8 ganger per år (primær målgruppe eierne), internett med mer.
Fakta om AT Skog SA

 • AT Skogs geografiske arbeidsområde dekker Telemark og Agderfylkene.
 • AT Skog har ca. 7 760 eiere som også er medlemmer i 54 skogeierlag.
 • AT Skog omsetter årlig ca. 950 000 m³ tømmer. Gjennomsnittsleveranse per leverandør ca. 400 m³ per år.
 • AT Skog har 37 ansatte funksjonærer og 5 helårs ansatte skogsarbeidere.
 • AT Skog har investert en stor del av sin egenkapital i virksomhet knyttet til andelslagets arbeidsområder og strategiske valg. Det dreier seg om treforedlingsindustri, sagbruk og bioenergi.
 • AT Skog har heleide datterselskaper med oppgaver knyttet til vårt naturlige arbeidsfelt.

  - AT Plan er et heleid planselskap som arbeider med skogbruksplanlegging, miljøregistreringer og andre planoppgaver.
  - AT Biovarme AS er heleid av AT Skog SA. Selskapets formål er å produsere og selge ferdig varme samt tjenester og andre produkter som faller naturlig sammen med dette.
  - Faun Naturforvaltning AS har ansvaret for AT Skogs utmarksvirksomhet og tilbyr tjenester innenfor vilt- og fiskeforvaltning og naturbasert reiseliv.
  - AT Trepark er et heleid datterselskap som driver en utskipningskai ved Eydehavn. I tilknytning til kaien er det ferdig opparbeidet areal hvor det skal utvikles trebasert næringsvirksomhet.

 • AT Skogs hovedkontor er i Skien.
Copyright © 2009 AT Skog. All rights reserved.
Utviklet av VZT.no basert på eZ Publish