Tømmermarked og priser vinteren 2016/17

Tømmermarked og priser vinteren 2016/17

Ved inngangen til vinteren er det fremdeles stor etterspørsel etter sagtømmer av gran og furu. Prisene på sagtømmer ligger cirka 30 kroner høyere enn sist vinter.

Tømmerlagrene til våre lokale sagbruk er svært lave for årstiden og det er ønskelig med fortsatt stor aktivitet i vinter.

Bilveislager og terminallager på massevirke er per 1. november nede på et svært lavt nivå. Produksjonen hos våre kunder er høy og det er viktig at vi kan bidra med jevn tømmerforsyning. Det er nå stort behov for massevirke og det vil bli rask innkjøring gjennom vinteren.

Etterspørselen etter laftetømmer av furu er for tiden høy og det er gode muligheter for avsetning i de fleste områder. De fleste kundene ønsker laft levert på sen høst eller tidlig vinter. Det er derfor viktig at furudrifter blir drevet på denne tiden og at vi unngår at store volum med laft meldes henteklart sent på vinteren. Husk: Uttak av laft må forhåndsgodkjennes for å være sikker på levering.

I Aust-Agder og Telemark har vi sikret leveringsavtale på utsortert bjørk og eik/ask. Disse sortimentene må kappes i 3 meters lengder, men ellers ha kvalitet som massevirke. Prisen på disse sortimentene er 230 kr/m³ for bjørk og 210 kr/m³ for eik/ask.

Fra 1. november økte AT Skog prisen på furu sagtømmer med 10 kr/m³. Prisen på gran sagtømmer eksport (Vest-Agder) økte også med 10 kr/m³.

For skogeiere som ønsker å hogge selv, kan tømmerinnmelding leveres via link på www.atskog.no eller på telefon til 07564.

AT Skog har foran vinteren satt inn mer ressurser på behandling av tømmerinnmeldinger slik at godkjent tømmerkontrakt kommer raskere tilbake til skogeier. Det er viktig at hogst ikke settes i gang før godkjent kontrakt og apteringsregler kommer i retur.

Aktiviteten  hittil i år har vært høy, men produksjonen har falt i høst til tross for gode driftsforhold. Det er ønskelig å få aktiviteten opp igjen på et høyere nivå. Driftskapasiteten er god foran vinteren og i de fleste områder har vi muligheter til å ta på oss oppdrag med en til to måneders horisont.

Pristillegg

Per 1. november 2016 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg 10 kr/m³

For tømmerdrifter over 1500 m³ gis et stordriftstillegg på 10 kr/m³. Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen for å oppnå et samlet kvantum på 1500 m³ (minimum 600 m³ per kontrakt).

Andelseiertillegg 10 kr/m³

Alle prislister til AT Skog er inkludert et andelseiertillegg på 10 kr/m³. Dette utbetales til alle som er andelseiere i AT Skog. Andelseiertillegget framkommer som en egen linje på virkesavregningen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som andelseier i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når andelseier i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.