AT Skog anker til departementet

AT Skog anker til departementet

Tømmer gjøres klart for utskipning fra terminalen på Herre i Bamble.

 

KONKURRANSETILSYNETS VEDTAK – AT SKOG SITT ERVERV AV NEG SKOG FORBYS.

 

AT Skog tar beslutningen fra Konkurransetilsynet til etterretning. AT Skog er uenige i Konkurransetilsynets konklusjon, vurderinger og tilnærminger.

Konkurransetilsynets konklusjoner, metode og vurderinger tar utgangspunkt i et lokalt marked uten å trekke inn det faktum at det er et internasjonalt tømmermarked med tilhørende prisdannelse.

Basert på konkurransetilsynets vedtak og i lys av regjeringens strategi for skog- og trenæringen, vil AT Skog anke vedtaket inn for Nærings- og fiskeridepartementet, jf. konkurranselovens § 20 a.

For oss har det vært viktig å legge til grunn «Nasjonal strategi for skog- og trenæringen», kjent som SKOG22. Der legges det stor vekt på strukturelle grep hvor næringen oppfordres til å ta ansvar.

HOVEDANBEFALINGER SKOG22:

  • Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp for videreutvikling av skog- og trenæringen.
  • Rammebetingelser og prioriteringer må innrettes mot å stimulere norsk skogproduksjon, videreforedling og optimalisering av norsk verdiskaping.
  • Utviklingen av nye markeder må fremmes gjennom juridiske og økonomiske virkemidler som skaper nødvendige rammebetingelser for å gjennomføre det grønne skiftet.
  • Høyest mulig verdiskapning og bærekraft sikres gjennom kretsløpsbasert anvendelse av biomasse.
  • Skog- og trenæringen utvikles som en kunnskapsbasert sektor gjennom målrettet satsing på fagkunnskap og FoU for å styrke konkurranseevnen. Skog- og trenæringen bør søke samarbeid om kunnskapsutvikling og -utveksling med andre næringer.
  • Det må jobbes målrettet for en effektivisering av verdikjedene i skogsektoren.
  • Det er viktig at det føres en ansvarlig økonomisk politikk som ikke svekker norsk konkurranseevne med hensyn til rente og valuta.

 

  • Bakgrunn for SKOG22:«Skog- og trenæringen har de siste årene vært gjennom store endringer med tanke på strukturrasjonaliseringer, produktivitetsøkning, og nedleggelse av industriell kapasitet. Samtidig er det et stort potensial for ytterligere industriell vekst og skogens rolle i klimasammenheng tillegges stor betydning. På denne bakgrunn etablerte Landbruks- og matdepartementet høsten 2013 strategiarbeidet SKOG22. Det ble oppnevnt en strategigruppe med deltakere fra hele verdikjeden og nasjonale FoU-miljøer. Hensikten med SKOG22 har vært å utarbeide en helhetlig, nasjonal strategi for å bidra til en kort- og langsiktig utvikling av en konkurransedyktig skognæring. SKOG22 skal peke på hvilke utfordringer og muligheter skog- og trenæringen står overfor og hvor det trengs ny kunnskap, nye løsninger og tiltak som kan bidra til vekstkraft og verdiskaping i næringen».

 

  • Les om regjeringens strategi for skog- og trenæringen her: SKOG22