AT Skogs miljømål

AT Skog har følgende fokus i sine miljømål:

  • Vann, erosjon og avrenning i forbindelse med skogsdrift
  • Foryngelse og ungskogpleie
  • Økt aktiv skogforvaltning
  • Redusere antall kilometer som AT Skogs omsatte tømmer sendes på tømmerbil