Miljøhensyn ved hogst

Gjennomføring av skogbruksaktivitet på eiendommen skal være basert på å drive et langsiktig og bærekraftig skogbruk.

  1. Nøkkelbiotoper/miljøfigurer
  2. Arealer med prioriterte arter
  3. Utvalgte naturtyper eller truete naturtyper
  4. Tiurleiker
  5. Hensyn til rovfugl og ugler
  6. Naturreservater, landskapsverområder og nasjonalparker

For en full oversikt over oppdatert miljøinformasjon, oppfordrer vi skogeiere til å bruke den digitale skogbruksplanen ALLMA.

Skaff deg tilgang: ALLMA