Blir priskontrollen fjernet?

Blir priskontrollen fjernet?

– Skogeierforbundet er tilfreds med at priskontrollen for rene skogeiendommer er foreslått opphevet, sier Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund til nettstedet skog.no. Denne uka kom forslaget fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) om endringer av priskontrollen.

18 000 eiendommer kan bli fritatt

LMD fremmer flere endringer i lovverket. Grensen for konsesjonsplikt ved kjøp eller overtagelse av bebygd eiendom med boplikt, heves fra 25 til 35 dekar overflatedyrka eller fulldyrka jord. For bebygde, kombinerte jord- og skogeiendommer, skal priskontroll bare skje dersom eiendommen har mer enn 35 dekar overflatedyrka eller fulldyrka jord. Disse forslagene betyr at 18 000 eiendommer blir unntatt priskontroll.

– Interessant

Skogeierforbundet og Bondelaget har tidligere foreslått å forenkle fradeling ved salg til naboeiendommer og at konsesjonsplikten ikke skal gjelde ved kjøp av naboeiendommer inntil en viss størrelse.

– Det er derfor interessant at departementet kommer med forslag om endringer på dette området, sier Veum.

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å skille ut bolighus med inntil 5 dekar tun. Slik kan resten av eiendommen legges til en annen landbrukseiendom. En av forutsetningene er at eiendommen som jorda skal legges til, er i aktiv drift og av en viss størrelse. Den som driver eiendommen, må enten eie den eller ha leid eller forpaktet eiendommen i minst 5 år.

Endrer krav til driveplikt

Regjeringen foreslår også å endre kravene til driveplikt. Kravet om 10 års leieavtale oppheves. Det samme gjelder kravet om at avtalen må føre til driftsmessige gode løsninger. Avtalen skal fortsatt være skriftlig.

– Saker om jord, konsesjon og odel har stor betydning for våre eiere, og vi har tidligere hatt grundige prosesser rundt disse spørsmålene i vår organisasjon. Det vil vi også ha denne gangen, understreker Veum.

Høringsfrist for saken er 27. september 2016. Stortinget vil sannsynligvis behandle saken våren 2017.

Se høringsnotat her:  Landbruks- og matdepartementet