Tømmermarked eksport høsten 2018

Tømmermarked eksport høsten 2018

Skogindustri verden over opplever gode markeder for sine produkter så langt i år. Prisene på tremasse er «all time high» og etterspørselen etter trelast er stor verden over.

Svensk treforedlingsindustri tjener penger som aldri før. Trelastindustrien i Europa gjør det svært bra, men sterkt fallende trelastpriser i USA gir grunn til bekymring. Utbudet av tømmer fra stormfellinger og billeangrepet skog i Tyskland, er svært stor for øyeblikket. Dette presser sagtømmerprisene ned i Tyskland og Mellom-Europa.

Global etterspørselsvekst

– Sjelden har vi sett en konjunktur hvor all skogindustri opplever god etterspørsel over en så lang periode. Den som har vært med noen år i denne bransjen, vet også at en høykonjunktur kan snu veldig fort, oppsummerer Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market AS.

– Det er imidlertid noen trekk som tyder på at vi har fått et globalt etterspørselsskift etter skogbaserte produkter. For det første er vi langt flere folk i verden i dag enn hva vi var for 10 og 20 år siden. For det andre ser vi at det vokser fram nye anvendelsesområder og produkter basert på trevirke.

Eksport av tømmer

– Vi ser at eksporten av sagtømmer øker i 2018, mens eksporten av massevirke faktisk er en del redusert. Eksporten av massevirke går i all hovedsak til Sverige, som med flere nyinvesteringer og kapasitetsøkninger, vil ha et stort råstoffbehov framover.

De store skogbrannene i sommer har redusert avvirkningen og importvolumer kommer til å bli viktig for den svenske treforedlingsindustrien. Som følge av et svært godt marked for treforedlingsindustrien og fortsatt stor etterspørsel etter fiber, fikk massevirket nok et betydelig prisløft inn i 2. halvår. Ved utgangen av 3. kvartal er massevirkemarkedet i bedre balanse enn hva det har vært tidligere i år. Skyhøye spotpriser i Baltikum er nå under press.

Ferskt og friskt i 2019

– Trelastindustrien i Norden og Baltikum opplever at tømmerlagrene er redusert og flere produsenter etterspør økte sagtømmervolum. Dette er nok et resultat av skogbrannfare i sommer og en «sulten» treforedlingsindustri, som delvis kjøpte potensielt sagtømmer i sommer for å unngå stopp på fabrikkene.

– I Tyskland og Mellom-Europa er imidlertid situasjonen helt annerledes. Markedet preges fortsatt av et stort utbud av tømmer fra stormfellingen «Friederike». I tillegg har en tørr og varm sommer gitt rekordstore barkbilleangrep, som gis prioritet ved avvirkning i sommer og høst. Sagtømmerprisene i Tyskland og Mellom-Europa har derfor i hovedtrekk falt gjennom 2018.

– I deler av Tyskland er det nå innført hogstforbud av frisk skog inntil man har ryddet opp i stormfellinger og billeangrepet skog. Det betyr at industrien må belage seg på mye virke med redusert kvalitet. Som følge av dette, forventer man nå at deler av skogindustrien vil etterspørre ferskt og friskt virke inn i 1. kvartal 2019, avslutter Myhra i Viken AT Market.