Tømmermarked eksport vinter 2020

Tømmermarked eksport vinter 2020

Eksportmarkedet for tømmer er svekket gjennom høsten og inn i det nye året. Både Sverige og Tyskland, som er våre viktigste eksportmarkeder, har en svakere vekst enn forventet.

Norge er fortsatt relativt avskjermet som følge av fortsatt høye oljeinvesteringer, stor aktivitet innen bygg og anlegg, samt sterk lønnsvekst og høy sysselsetting. Det er nå signaler i markedet som tyder på at sagtømmermarkedet er i ferd med å tilnærme seg en bedre balanse, mens massevirkemarkedet er lenger unna. Furumarkedet holder seg bedre. Svak norsk krone muliggjør en fortsatt eksport til tross for svake markeder.

Trelastmarkedet

– Trelastprisene og sagtømmerprisene er fortsatt under press, forteller Håkon H. Myhra, som er CEO i eksportselskapet Viken AT Market.

– Prisene har falt betydelig mer i eksportmarkedene enn hva vi ser innenlands, men svak norsk krone oppveier for deler av prisfallet. Furumarkedet ser ut til å holde seg noe bedre enn for gran.

– Svenskene har hatt en negativ utvikling innenfor boligbygging de to siste årene, men et sterkt eksportmarked for trelast og «valutadopet» svensk krone, har likevel holdt farten oppe hos den svenske trelastindustrien, sier Myhra.

– Når det nå butter imot på eksportmarkedet for svenskene, rammes industrien hardt både hjemme og ute. Julestopp og produksjonsbegrensninger ser ut til å ha gitt effekt, lagernivåene er nå redusert og man forventer en bedre markedsbalanse. Produksjonen av trelast i Tyskland og Mellom-Europa ser nå ut til reduseres, men er fortsatt på et høyt nivå. De massive barkbilleangrepene i Mellom-Europa preger fortsatt markedet og vil trolig gjøre det gjennom hele 2020.

Papir og tremasse

– Prisen på tremasse ser nå ut til å ha nådd bunnen og de siste månedene ser prisen ut til å stabilisere seg omkring 825 $/tonn. Lagrene i Europeiske havner er noe redusert de siste månedene, men fortsatt er lagrene store.

– Prisene for både avispapir og magasinpapir er under press ved inngangen til 2020 og nye prisnivåer ser ikke ut til å være etablert enda. Treforedlingsindustrien tilpasser seg markedene ved å konvertere papirmaskiner fra produkter, som har en fallende markedstrend, til mer etterspurte kvaliteter. For øyeblikket gir dette dessverre en overproduksjon innenfor papirkvaliteter til kartong og emballasje.

Trangere på eksportmarkedet

– Eksportmarkedet for tømmer har blitt vanskeligere i løpet av høsten, men fortsatt skipes både sagtømmer og massevirke ut av landet. Vi ser nå hvor viktig det er å ha langsiktige gode forretningsrelasjoner, som fortsatt ønsker å opprettholde kanalene mot Norge til tross for lokalt stort utbud av tømmer i de ulike landene, sier Myhra.

– Når markedet strammes inn ser vi hvordan alle aktørene tilpasser både kapasitet og sortimenter. I praksis betyr det ofte at både dimensjoner og lengder endres, og treslag som sitka og edelgran blir vanskelig.

– Det kommer nå signaler fra noen regioner i Sør-Tyskland og Østerrike om pristillegg for levering av ferskt og friskt sagtømmer. All avvirkningskapasitet de to siste årene har i hovedsak vært rettet mot avvirkning av billeskadet skog. Deler av industrien har behov for tilførsel av frisk fiber. Tyskland og Tsjekkia snakker nå om endret skogbruk, bort fra store monokulturer med gran og over på treslagsblandede bestand med både nåletrær og lauvtrær, avslutter Håkon H. Myhra.