Tømmermarked eksport høsten 2019

Tømmermarked eksport høsten 2019

Det er fortsatt mye tømmer i markedet både av sagtømmer og massevirke.

Sagbrukene i Skandinavia har hatt feriestopp og tømmertomtene er fylt opp. Tømmermarkedet i Mellom-Europa er fortsatt preget av stort utbud av billeskadet tømmer. I deler av Sverige er det også stort press på hogst av billeangrepet skog.

Handelskrig mellom USA og Kina skaper usikkerhet i markedet. Jevnt over er det fortsatt gode konjunkturer, men lageroppbygging presser priser og demper markedet både innenfor trelast og treforedling.

Trelastmarkedet

– Trelastprisene har falt fra fjerde kvartal i fjor og er fortsatt under press, forklarer Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

– Prisene har falt mer i eksportmarkedene enn hva vi ser innenlands, men furumarkedet ser ut til å holde seg betydelig bedre enn for gran. Trelastindustrien i Tyskland og Mellom-Europa produserer for fullt i et marked hvor de kjøper tømmer billig og inntil nylig fortsatt har hatt gode trelastpriser.

– Trelastprisene er imidlertid under sterkt press fordi tømmerprisene i Mellom-Europa er svært lave og kundene forventer at trelastprisene skal følge etter. Høy produksjon hos sagbrukene gir også stort utbud av celluloseflis og sagflis. Prisene på biprodukter fra trelastindustrien har derfor falt mye i første halvår.

Papir og tremasse

– Prisen på tremasse fortsetter å falle, men lagrene ser nå ut til å bli redusert. Prisnivået for tremasse i Europa falt fra 950 til 900 $/tonn gjennom juli måned. Etter å ha fått gjennom en prisøkning på avispapir og magasinpapir ved årsskiftet, er dessverre prisene igjen under press.

– Markedet har respondert på prisøkningene med å redusere kjøpet. Treforedlingsindustrien tilpasser seg markedene ved å konvertere papirmaskiner fra produkter, som har en fallende markedstrend, til mer etterspurte kvaliteter. For øyeblikket gir dette dessverre en overproduksjon innenfor papirkvaliteter til kartong og emballasje.

Korreksjon i tømmermarkedet

– Vi kommer nå fra en situasjon i 2018 hvor det var en underbalanse på både sagtømmer og massevirke i Skandinavia og Baltikum, mens Mellom-Europa hadde mer enn nok av tømmer. I dag er det en helt annen balanse i virkesmarkedet i Skandinavia og Baltikum, hvor skogindustrien stort sett har fulle tømmertomter. I et fritt marked er det da helt naturlig at prisene får en korreksjon fra et høyt nivå.

– Sagtømmerprisene i Sverige falt med 2 – 4 % gjennom andre kvartal, etter allerede prisreduksjoner tidligere i vinter.

– Når det gjelder massevirke har nå svensk skogindustri, som forventet, redusert volumene fra Baltikum. Det betyr også at prisene i Baltikum er betydelig redusert fra et svært høyt nivå i 2018. De offisielt annonserte prislistene i Sverige er uendret, men de mer individuelle pristilleggene, som ofte gis i Sverige, får man ikke lenger. Ved inngang til tredje kvartal er massevirkeprisene i Skandinavia under press, men langt mindre enn hva vi ser i Baltikum og Mellom-Europa.

– Først og fremst er det en stor usikkerhet i markedet som gjør at mange aktører posisjonerer seg og forbereder seg på å møte et svakere marked. Det betyr press på priser og krav om lagernedbygging. Vi ser nå hvor viktig det er å ha langsiktige gode forretningsrelasjoner, som fortsatt ønsker å opprettholde kanalene mot Norge, til tross for lokalt stort utbud av tømmer i de ulike landene.