Tømmermarked eksport vår 2020

Tømmermarked eksport vår 2020

Etter en vinter der vi så flere lyspunkter i det internasjonale tømmermarkedet, er det stor uro på kort sikt som direkte konsekvens av koronaviruset.

Først og fremst er det sagbrukene som bremser produksjonen ettersom de ser at både distribusjon av varer og etterspørselen i markedet faller. For deler av treforedlingsindustrien ser det bedre ut.

Flere planlagte stopp for vedlikehold i vår forskyves mot høsten. Virkesbalansen i markedet for massevirke kan raskt endre seg som følge av produksjonsbegrensninger i skogen og ved sagbrukene.

Trelastmarkedet

– Trelastmarkedet viste en klar forbedring gjennom vinteren, spesielt det amerikanske markedet hvor prisene økte betydelig. Optimismen var derfor stor med tanke på markedsutviklingen utover våren og sommeren.

Europeiske sagbruk økte derfor eksporten til USA og alt så veldig lyst ut inntil koronaepidemien rammet hele verden, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

Det britiske markedet, som er et svært viktig marked for svenske sagbruk, har stoppet helt opp etter at byggevarehusene stengte ned virksomheten. Dette rammer sagbruk, som er tungt inne i Storbritannia, svært hardt. Det kanadiske selskapet Canfor, som eier Vida i Sverige, annonserte i starten av april en nedtrapping av produksjonen på 50 % over en fireukersperiode for hele konsernet i Canada, USA og Sverige.

– Vi kommer også ellers til å se en del nedleggelser og konsolideringer som et resultat av denne krisen. Flere andre aktører varsler også produksjonsbegrensninger.

– Bergs Timber i Sverige annonserte nylig at de legger ned ett av fire sagbruk for å styrke de tre siste. Vi ser nå et svært nervøst marked, hvor alle forsøker å sikre egen likviditet og begrense lagrene.

Ulike signaler

– Historisk svak krone styrker eksporten, men hva hjelper det om markedet bremses. Vi får ulike signaler fra markedet. De fleste holder produksjonen i normal drift og er opptatt av distribusjonen ut i markedet.

– Flere markeder går tilnærmet som normalt, men distribusjonen begrenses over landegrensene. Vi har kunder i Baltikum i dag som kjører trelast på lastebil til Frankrike. Da må de passere fire landegrenser. Med køer av lastebiler på tre til fem mil ved grenseovergangene, forstår vi at transport og distribusjon internasjonalt rammes hardt, melder Myhra.

Papir og tremasse

– Prisen på tremasse nådde bunnen tidligere i vinter. De siste månedene har vi sett spredte prisøkninger fra et bunnivå på omkring 825 $/tonn. Lagrene i europeiske havner er noe redusert de siste månedene, men fortsatt er lagrene store.

Markedet for «barrsulfatmasse» ser ut til å holde seg brukbart inn i disse urolige tidene og produksjonen kjøres for fullt. Prisene for både avispapir og magasinpapir er dessverre redusert betydelig inn i 2020. Redusert annonsering i trykte medier forverrer markedet ytterligere.

– Vi ser derfor flere stopp i produksjonen av trykkpapir for å dempe trykket mot markedet, forteller Myhra. Ellers er treforedlingsindustrien opptatt av å holde arbeidsstokken frisk slik at fabrikkene kan gå som normalt.

– Kontainerkapasiteten til Kina og Asia har vært og er delvis en begrensning i vinter og vår, men nå ser det ut til at vareflyten fra Kina begynner å ta seg opp igjen. Da øker utbudet av kontainere tilbake til Kina, noe som er gunstig for transporten til det viktige Kina-markedet for tremasse.

– Med varsler om redusert drift på sagbrukene og i skogen, er det åpenbart en bekymring hos treforedlingsindustrien at tilgangen på fiber kan bli en begrensning. Foreløpig er massevirkelagrene store over hele Europa, men vi vet også at dette endres raskt for prosessindustri med døgnkontinuerlig fiberforbruk, forteller Myhra.

Uro i eksportmarkedet

– Vi ser først og fremst en uvanlig stor uro i markedet, hvor ingen tør å si sikkert hva som skjer i morgen, neste uke eller neste måned. Foreløpig er det sagbrukene som bremser produksjonen og utsetter skipninger og leveranser.

– Alle ønsker å forberede seg på en oppbremsing i markedet, som flere allerede har kjent konsekvensene av. Massevirke leveres etter planene, men der er det normalt større fleksibilitet med hensyn til lagernivåer og lageroppbygging.

– Aktører vi har vært i kontakt med ser risikoen for en svikt i råvareleveransene dersom produksjonen ved sagbrukene og i skogen stopper opp, men det blir helt feil å kjøpe på seg mervolum i en svært urolig tid, oppsummerer Håkon H. Myhra.