Tømmermarked eksport vinter 2019

Tømmermarked eksport vinter 2019

Etterspørselen etter både sagtømmer og massevirke er fortsatt svært god, men både trelastpriser og cellulosepriser har nå passert toppen for denne gang.

– Prisene på trykkpapir ser imidlertid ut til å få et løft ved inngangen til 2019. Prisene på sagtømmer er under press og avtaleperiodene er nå korte. Massevirkeprisene har nok en gang fått et løft til tross for en bedre balanse i markedet. Dette er først og fremst en posisjonering med hensyn til framtidige volum. De store barkbilleangrepene i Tyskland og Tsjekkoslovakia preger det europeiske tømmermarkedet. Sverige rapporterer også om betydelig økning i populasjonen av barkbiller, forklarer Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market AS.

Trelastmarkedet

– Trelastprisene i USA nådde et historisk høyt nivå sist sommer etter å ha økt kraftig fra 2017. Som så mange ganger før var det et tidsspørsmål før prisene raste nedover igjen. Europeisk trelastindustri med Tyskland, Østerrike og Sverige i spissen, sendte store volum over til USA på historisk gode priser. Dette er over for denne gang og trelastprisene i Europa har også vært på topp i 2018. Prisforventningene i trelastmarkedet er dessverre negative ved inngangen til 2019.

Papir og tremasse

– Prisen på langfibret tremasse har ligget stabilt på et historisk høyt nivå på 1.230 $/tonn i Europa gjennom hele høsten. I november kom korreksjonen med en prisnedgang til 1.200 $/tonn. Fortsatt en kjempehøy pris, men prisene er nok under videre press. Når det gjelder avispapir og magasinpapir, er det annonsert prisøkninger ved inngangen til 2019.

Fortsatt godt tømmermarked

– Det er fortsatt god etterspørsel etter både sagtømmer og massevirke i Skandinavia og Baltikum. Situasjonen er derimot annerledes lenger sør i Europa, hvor spesielt Tyskland og Tsjekkoslovakia er svært hardt rammet av barkbilleangrep. Volumestimatene har utelukkende økt gjennom hele høsten 2018 og man står overfor en betydelig katastrofe for store skogområder.

– Markedet preges derfor av et stort utbud med billeskadet tømmer, som videre har presset prisene gjennom hele 2018. Skogindustrien i Mellom-Europa må belage seg på mye virke med redusert kvalitet og selvfølgelig dertil lav pris. Bekymringen er definitivt tilgangen på fersk og frisk fiber når man kommer inn i andre kvartal 2019.

– Som følge av det store utbudet av tømmer i Mellom-Europa, er eksporten mot disse landene krevende for øyeblikket, men det er en vilje til å opprettholde kanalene fra våre langsiktige eksportkunder. Eksporten mot Tyskland er betydelig redusert i 2018.

Global etterspørselsvekst

– Sjelden har vi sett en konjunktur hvor all skogindustri opplever god etterspørsel over en så lang periode. For den som har vært med noen år i denne bransjen, vet også at en høykonjunktur kan snu veldig fort, oppsummerer Myhra.

– Det er imidlertid noen trekk som tyder på at vi har fått et globalt etterspørselsskift etter skogbaserte produkter. For det første er vi langt flere folk i verden i dag enn hva vi var for 10 og 20 år siden. For det andre ser vi at det vokser fram nye anvendelsesområder og produkter basert på trevirke.

Eksport av tømmer

– Vi ser at eksporten av sagtømmer økte i 2018, mens eksporten av massevirke faktisk ble en del redusert. Som følge av lavere forventninger i trelastmarkedet, er sagtømmerprisene under press – men ved inngangen til 2019 er prisene på samme nivå som høsten 2018.

– Prisavtalene er imidlertid kortere og flere avtaler er nå gjort for kun første kvartal. Massevirkeprisene på eksport økte nok en gang ved inngangen til 2019. Til tross for lavere forventning med hensyn til pris på tremasse, er det fortsatt en kamp om å sikre seg fiber til industrien. Eksporten av massevirke går i all hovedsak til Sverige, som med flere nyinvesteringer og kapasitetsøkninger vil ha et stort råstoffbehov framover. Ved inngangen til 2019 er det bedre balanse i massevirkemarkedet enn hva det det var for et år siden. De skyhøye spotpriser vi så i Baltikum i 2018, er nå definitivt lavere, avslutter Myhra.