Tømmermarked eksport vinter 2019/20

Tømmermarked eksport vinter 2019/20

Eksportmarkedet for tømmer er ytterligere svekket gjennom høsten. Både Sverige og Tyskland, som er våre viktigste eksportmarkeder, har en langt svakere vekst enn forventet.

Handelskrigen mellom USA og Kina har i første rekke en begrenset påvirkning på europeisk økonomi, men vil påvirke internasjonal shipping og et generelt globalt investeringsnivå. Norge er relativt godt avskjermet som følge av fortsatt høye oljeinvesteringer, stor aktivitet innen bygg og anlegg, samt sterk lønnsvekst og høy sysselsetting. Svak norsk krone muliggjør en fortsatt eksport til tross for svake markeder.

Trelastmarkedet

– Trelastprisene er fortsatt under press, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

– Prisene har falt betydelig mer i eksportmarkedene enn hva vi ser innenlands, men svak norsk krone oppveier for deler av prisfallet. Furumarkedet ser ut til å holde seg noe bedre enn for gran. Svenskene har hatt en negativ utvikling innenfor boligbygging de to siste årene, men et sterkt eksportmarked for trelast og «valutadopet» svensk krone har likevel holdt farten oppe hos den svenske trelastindustrien.

– Når det nå «butter imot» på eksportmarkedet for svenskene, rammes industrien hardt både hjemme og ute. Nå begynner det å tikke inn meldinger om redusert produksjon og nedleggelser av kapasitet. Produksjonen av trelast i Tyskland og Mellom-Europa ser nå ut til reduseres etter flere år med økning. Gapet mellom høy trelastpris og lav tømmerpris, er i ferd med å krympe i takt med økte lager.

Papir og tremasse

– Prisen på tremasse fortsetter å falle. Lagrene ble noe redusert gjennom sommeren, men har dessverre økt litt igjen i høst. Prisnivået for tremasse i Europa falt ytterligere fra 850 til 825 $/tonn gjennom september måned. Da har prisene falt hver eneste måned fra en toppris i november 2018.

– Prisene for både avispapir og magasinpapir har falt fra årsskiftet, men stabilisert seg i løpet av høsten. Treforedlingsindustrien tilpasser seg markedene ved å konvertere papirmaskiner fra produkter, som har en fallende markedstrend, til mer etterspurte kvaliteter. For øyeblikket gir dette dessverre en overproduksjon innenfor papirkvaliteter til kartong og emballasje.

Tøffere på eksportmarkedet

– Eksportmarkedet for tømmer har blitt vanskeligere i løpet av høsten, men fortsatt skipes både sagtømmer og massevirke ut av landet. Vi ser nå hvor viktig det er å ha langsiktige gode forretningsrelasjoner, som fortsatt ønsker å opprettholde kanalene mot Norge til tross for lokalt stort utbud av tømmer i de ulike landene, sier Myhra.

– Når markedet strammes inn, ser vi hvordan alle aktørene tilpasser både kapasitet og sortiment. I praksis betyr det ofte at både dimensjoner og lengder endres, og treslag som sitka og edelgran blir vanskelig.

– Sagtømmerprisene i Sverige fikk nok «en skrell» i tredje kvartal, og ikke helt uventet ble massevirkeprisene også redusert i Sverige i løpet av september. Svenskene rapporterer om «Största virkeslagren sedan Gudrun», både som følge av stor avvirkning av billetømmer og nedbremsing i konjunkturen.

– Tyskland og Mellom-Europa preges fortsatt av store barkbilleangrep og kampen regnes som tapt. Nå er det stor bekymring omkring hvordan virkessituasjonen for tyske sagbruk vil være om ett, to til tre år fram i tid. Tilgangen på fersk og frisk fiber vil trolig være begrenset. Tyskland og Tsjekkia snakker nå om endret skogbruk, bort fra store monokulturer med gran og over på treslagsblandede bestand med både nåletrær og lauvtrær, avslutter Myhra.