Hensyn til rovfugl og ugler

Før hogst skal skogeier sjekke med offentlig database, kommune eller sertifisert tømmerkjøper for å få kunnskap om hekkende rovfugler og ugler som krever spesielle hensyn.

Har skogeier fått informasjon som ikke ligger i en offentlig database skal det tas hensyn til denne.  Hekkeplass for rovfugler og ugler skal ha et hensynsområde der det ikke skal gjennomføres flatehogst eller frøtrestillingshogst. Ved hogst inn mot en hekkeplass skal det legges vekt på å unngå at hekkeplassen settes igjen som en «øy» i landskapet. I tillegg skal det være et område uten skogbruksforstyrrelse i hekketiden. Høst og vinter er den beste tiden for hogst da buffersonen er minst. Person med skogbiologisk kompetanse godkjent av sertifisert tømmerkjøper kan gjøre endring av hensynssone og tidsperiode uten forstyrrelse fra skogbruk.

Hubro, kongeørn og havørn
I perioden 1. august til 31. desember skal skogbruksaktiviteter ikke finne sted nærmere hekkeplassen enn:
Flatt og kupert terreng: 100 m radius.
Bergvegg og terreng brattere enn 60 grader: 100 m til hver side og 50 m fra bergvegg/bratt terreng

I perioden 1. januar til 31. juli skal skogbruksaktiviteter ikke finne sted nærmere hekkeplassen enn:
400 m radius

Hønsehauk, vepsevåk, fiskørn, vandrefalk, fjellvåk, slagugle og lappugle
I perioden 1. august til 28. februar skal skogbruksaktiviteter ikke finne sted nærmere hekkeplassen eller reir i bruk enn:
Flatt og kupert terreng: 50 m radius.
Bergvegg og terreng brattere enn 60 grader: 50 m til hver side og 25 m fra bergvegg/bratt terreng
Hensyn skal tas 5 år etter siste hekking.

I perioden 1. mars til 31. juli skal skogbruksaktiviteter ikke finne sted nærmere hekkeplassen enn:
200 m radius

Musvåk
I perioden 1. august til 28. februar skal skogbruksaktiviteter ikke finne sted nærmere hekkeplassen enn:
25 m radius. Hensyn i 5 år etter siste hekking.

I perioden 1. mars til 31. juli skal skogbruksaktiviteter ikke finne sted nærmere hekkeplassen enn:
50 m radius.