«Konkurransefortrinn»

Skog-Norge velger nå ulike løsninger for samarbeid. Det virker som om trenden i samarbeidet, går i retning av mer effektive og markedsbaserte løsninger.

For vår bransje har det vært naturlige «grenser» og de beskyttelsene og etableringsbarrierene vi har hatt, er borte. Det har skjedd gjennom nye lover, deregulering og nedleggelse av norsk industri, som har medført endrede rammebetingelser og dernest behov for tilgang til internasjonale markeder. Konkurransefortrinnene våre er fortsatt tradisjonelle; det handler om markedsadgang, god drift, fagkunnskap og lojalitet!

AT Skog vil med stor sannsynlighet møte konkurranse fra selskaper som ikke ligner på oss. Det handler da om å forenkle, tilpasse prosesser og etablere nye forretningsmodeller. Dette vil gjøre oss i stand til å møte konkurranse fra nye aktører. Utfordringen vi står ovenfor, er å utvikle og samarbeide om strukturer som muliggjør dette.

Målet til AT Skog er å ta i bruk de forretningsmulighetene som ligger foran oss. Det har vi også valgt å gjøre i allianse med andre – og Viken Skog spesielt. Utfordringene og muligheten SKOG22 legger opp til, handler nettopp om å utvikle eksisterende industri og ny industri, nye produkter og tjenester. Dette krever og oppfordrer til samarbeid med andre – spesielt i verdikjeden.

AT Skog må kunne tilby et bredt spekter av etterspurte produkter og tjenester. Inn mot store internasjonale kunder, må vi søke samarbeid med andre for å levere den kvaliteten og den mengden som kundene etterspør. Kravene fra kunder om å få rett mengde og sortiment med riktig kvalitet til rett tid, er økende.

For å sikre handlingsrom for AT Skog, må vi opprettholde vår robuste finansielle stilling. For å klare dette, må vi ha god kostnadseffektivitet, forbedret kvalitet på våre tjenester og være kunder og skogeiers førstevalg! Vi må videreutvikle våre allianser med andre og etablere et godt samarbeid i verdikjeden på tvers av bransjer og grenser. Dette vil øke den samlede verdiskapingen i skognæringen, til det beste for skogeierne i AT Skog, øvrige verdikjededeltakere og for samfunnet.