Kvalitet og miljø

AT Skog er et samvirkeforetak som har til oppgave å arbeide for best mulige vilkår for medlemmene. I dagens og morgendagens markeds- og samfunnsforhold løses denne oppgaven best ved å stille riktige kvalitets- og miljøkrav til eiere, ansatte og leverandører.
AT Skog skal være blant de beste leverandørene av skogprodukter og tilknyttede tjenester. Dette målet omfatter også skogbrukets miljømessige sider. AT Skog skal bidra til å opprettholde en bærekraftig utvikling og standard for et bærekraftig norsk skogbruk. Norsk PEFC Skogstandard legges til grunn for all skogbehandling. AT Skog skal arbeide for økt miljø- og kvalitetsbevissthet i organisasjonen. Dette skal gjøres ved kontinuerlig, planmessig forbedringsarbeid i forhold til forurensning, annen miljøpåvirkning og kvalitet på produkter og tjenester.

AT Skog skal arbeide for å innfri kundenes behov, deres krav og strebe etter å møte eller overgå deres forventninger. AT Skog skal også bidra til å heve skogbrukets omdømme i samfunnet.

Vår kvalitets- og miljøpolitikk gjelder kunder, leverandører og ansatte. Det er summen av handlinger fra disse tre grupper som skaper resultatene. Når eiere leverer tømmer til AT Skog, er de å betrakte som leverandører. Kvalitets- og miljøkravene fastsettes som en del av kontraktsbetingelsene for alle tømmerleverandører gjennom AT Skog.

AT Skog skal oppfylle alle aktuelle lover og forskrifter.

AT Skog har som hovedmål:

– å oppfylle alle inngåtte avtaler i henhold til våre gjeldende kvalitets- og miljøkrav samt avtalte frister og marginer.

– å følge opp vedtatte rutiner som har betydning for kvalitet og miljø samt vise åpenhet i miljøspørsmål.

– stadig forbedring er et vedvarende mål for organisasjonen AT Skog.