Innenlandsmarkedet vinter 2020/21

Innenlandsmarkedet vinter 2020/21

Mye nedbør i høst har ført til krevende driftsforhold for AT Skogs driftsapparat, men produksjon går for fullt selv om maskiner må flyttes på for å finne drivbare områder under de rådende forhold.

Privat hogst

Servicekontoret har stor pågang av tømmerinnmeldinger fra skogeiere, som planlegger egenhogst i vinter. De aller fleste kommer inn elektronisk via Min side.

– Det gjør at vi kan behandle innmeldingene raskt og returnere tømmerkontrakt og kappeinstrukser innen fristen på 2 virkedager, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra.

Sagbrukene vil ha sagtømmer

– Tømmermarkedet er fremdeles preget av stor ubalanse. Sagbrukene har stort behov for sagtømmer, mens skogbruket produserer mer massevirke og biovirke enn markedet kan ta imot. Det er store lager av massevirke både hos industrien og på terminaler rundt i Norge og Sverige.

Kjører full drift

Markeds- og salgsmuligheter for massevirke er den begrensende faktor for hvilke tømmervolum AT Skog kan produsere og omsette i vinter. I andre deler av landet har det vært produksjonsbegrensninger på entreprenørene i sommer og høst, men AT Skog har kjørt som normalt og planlegger fortsatt full drift.

– Dette forutsetter imidlertid at både skogeiere, entreprenører og industrien gjør alt som er mulig for å gjøre massevirkehaugen så liten som mulig, sier Røra.

Marked for sagtømmer og bjørk

– Skogeierne må i vinter prioritere hogst i bestander med høy sagtømmerandel. Dette er ikke året for å rydde opp i skrapskog, hogge småvokst tømmer eller lauvrike bestander.

– Unntaket er granskog med begynnende tørkeskader og billeangrep. Det må ut nå. Gran som allerede er tørr, kan imidlertid stå til biomarkedet bedrer seg, presiserer Røra.

Det er god etterspørsel etter bjørk til ved og finer. Derfor er det i vinter gode muligheter for skogeiere som har rene bjørkebestander, som er modne for hogst.

Maksimalt uttak

Entreprenørene vil utnytte kappereglementet maksimalt i forhold til uttak av sagtømmer, emballasje – og pallesortimenter.

– I vinter er det greit om utleggsandelen på sagtømmer øker litt hvis det gjør at massevirkevolumet krymper. Sagbruksindustrien tilbyr lempeligere krav til sagtømmer for å bidra til at en større andel av tømmerstokken kan leveres som skurtømmer.

Kundene justerer kravene

– De fleste kjøperne har gått ned til 12 cm (ub) som minste toppmål. Bergene Holm har i tillegg justert kravene til emballasje slik at dette fanger opp vesentlig mer av stokken, som ellers ville havnet i massevirke.

– Det er veldig viktig at skogeierne som hogger selv, setter seg inn i de nye kappevilkårene som sendes ut med tømmerkontrakten. Hogst må ikke igangsettes basert på de vilkårene dere fikk i fjor vinter.

Stabilt prisnivå

AT Skog forventer at dagens prisnivå på en normalavvirkning vil være stabilt utover vinteren. I løpet av høsten har sagtømmerprisene økt, mens massvirkeprisene har falt.

Med dagens ubalanse i markedet, er det sannsynlig at prisdifferanse mellom sagtømmer og massevirke vil øke ytterligere gjennom vinteren.

– Denne utviklingen vil forhåpentligvis stimulere til økt sagtømmerandel og er uansett svært gunstig for skogeiere som har fin og velskjøttet skog som kan hogges i vinter, sier Røra.

Meld henteklart fortløpende

– Den kommende sesongen bør man ikke ha egenhogster pågående gjennom hele vinteren. Usikkerheten i markedet er stor. Meld derfor tømmeret henteklart løpende i henhold til gjeldende frister.

– Skogeierne må være forberedt på at det kan komme varsel om endringer i spesifikasjon på tømmerkontrakter med levering langt fram i tid, avslutter Røra.

Bestille hogst?

AT Skog har ledig entreprenørkapasitet for hogstoppdrag i vinter.

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer via nettsiden: Min side

Ennå ikke tatt i bruk Min side?  Slik får du tilgang til Min side

Du kan også melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 1. april 2020 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg

1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.