Tømmermarked nasjonalt sommer 2020

Tømmermarked nasjonalt sommer 2020

Tømmerhogsten i AT Skog har økt hvert år siden 2013. Det er satt nye rekorder for innmåling av tømmer i Norge de siste tre årene.

– Markedet har etterspurt disse tømmervolumene og økningen er viktig for å gi inntjening på en større andel av tilveksten i norske skoger. Med bakgrunn i ressursgrunnlaget bør hogsten i Norge økes ytterligere i årene som kommer, sier markeds- og produksjonsjef Hans Erik Røra.

Betalingsviljen påvirket

– Økt hogst forutsetter imidlertid at det er et marked som vil kjøpe og betale en fornuftig pris for tømmeret vi produserer. Etterspørselen etter både sagtømmer og massevirke har økt de siste årene og var høy fram til midten av 2019. Betalingsviljen for tømmer fra norske skoger var god også internasjonalt.

– Store billeangrep på kontinentet og sør i Sverige, har gjort det nødvendig å iverksette ekstraordinær hogst i stort omfang. Det endret råvarebalansen i 2. halvår 2019 til tross for at etterspørselen etter trelast og cellulose fremdeles var god. Industrien fikk tilgang på mye billig tømmer fra disse områdene. Dette påvirket dessverre også etterspørsel og betalingsvilje for norsk tømmer. Koronaepidemien som toppet seg i mars/april vil sannsynligvis også få negative konsekvenser for etterspørselen etter trelast og magasin-/avispapir i en tid framover, sier Røra.

Trenden er økt bruk av tre

Markedssvingninger har skogbruket alltid forholdt seg til og taklet på en god måte. Den underliggende trenden er økende etterspørsel etter tre som råvare. Det er stort fokus globalt på klima, bruk av fornybare materialer i byggenæringen, trebaserte produkter som erstatning for plast og trefiber som energikilde.

– Etterspørselen etter tømmer til ulike formål vil nå nye rekorder og konkurransen om dette råstoffet vil gi økte priser. Når det skjer, skal vi ha en verdikjede som er klar for å produsere og transportere dette tømmeret og gi skogeierne mulighet for å hente ut verdier fra skogene sine. Inntil videre må vi tilpasse produksjon til etterspørselen vi har utover sommeren og høsten.

Normalt salg hos sagbruk

– De lokale sagbrukene som AT Skog leverer til, har foreløpig hatt normalt salg til tross for koronaepidemien. Produksjonen går etter planen selv om trelastprisene er presset. AT Skog leverer etter de opprinnelige salgsplanene og har ikke fått vesentlige reduksjoner i disse.

– Eksportmarkedet for sagtømmer er krevende og det er vanskelig å få solgt de volumene AT Skog trenger for å opprettholde normal produksjon. Vestland, Rogaland og deler av Agder har overskudd av sagtømmer i forhold til hva de lokale sagbrukene trenger. Eksportmulighetene begrenser hogstaktiviteten i disse områdene fram til markedet normaliserer seg igjen.

Utfordring med massevirke

– Med unntak av Norske Skog Saugbrugs, produseres det som normalt på de norske massevirkeforbrukende fabrikkene. Store lagre med massevirke hos industrien i Sverige og god tilgang på billeskadd tømmer i Tyskland, gjør at markedet for massevirke også utfordrer oss inn mot sommeren, forklarer Røra.

AT Skog rullerer nå et litt for stort bilvegslager, men regner med at dette vil normalisere seg utover sommeren. Inntransportering av massevirke vil i noen områder bli forsinket på grunn av fulle terminallager.

– En unormal mild vinter har gitt lavt flisforbruk hos de flisfyrte fjernvarmeanleggene som AT Skog leverer til. AT Skog har mye biovirke på lager etter vinteren, og klarer ikke å kjøre inn mer biovirke fra skogsbilveg før i oktober/november. Skogeiere som har biovirke liggende transportklart, er varslet om at dette kan bli liggende til høsten.

– Slik markedet ser ut, er det ikke ønskelig å sette igang hogst i bestander med hovedsakelig biovirke før vi kommer inn i 2021.

Fortsatt lønnsomt å hogge

AT Skog tar sikte på å opprettholde normal hogstaktivitet i juni og videre inn i 2. halvår, med unntak av en produksjonsstopp i uke 27 og 28.

– Selv om tømmerprisene har falt en del siden toppen for et år siden, er det fremdeles lønnsomt å ta ut hogstmoden skog. Driftsforholdene er ofte på sitt beste i sommerhalvåret. AT Skog har tilgjengelig driftskapasitet, som kan ta på seg drifter på relativt kort varsel, oppsummerer Røra.

 

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud på hogst: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer via nettsiden: Min side

Ennå ikke tatt i bruk Min side?  Slik får du tilgang til Min side

Du kan også melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 1. april 2020 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg

1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.