Innenlandsmarkedet vinter 2021

Innenlandsmarkedet vinter 2021

Publisert 21.12.2020

– Markedet for sagtømmer er veldig bra. Utsiktene for sagbrukene er gode inn i 2021.

– Sagtømmerprisene fikk et godt løft tidlig på høsten og AT Skog har økt prisene ytterligere i desember foran vinterhogsten, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra.

God pris på gran og furu

– Prisene på sagtømmer varierer noe i forhold til geografi og kjøper, men på gran er de nå på samme nivå som prisene var vinteren 2019.

– I Agder og Telemark er sagtømmerprisen på furu på sitt høyeste nivå siden 2008. Det også god lokal etterspørsel etter laftetømmer og stolper. I vinter vil det derfor være gode betingelser for skogeiere som har hogstmoden furuskog.

Planlegger kampanjer i vest

Det står mye hogstmoden furu også i Rogaland og Vestland, selv om det oftest er snakk om gran og sitka når skogbruket i den landsdelen omtales.

– I vest er det ingen større lokale kjøpere og vi er avhengig av eksport. Driftene må derfor planlegges og koordineres godt med gode logistikkløsninger, som legger grunnlaget for å oppnå de prisene vi ønsker.

– Våre skogbruksledere planlegger hogstkampanjer på furu i vest neste høst og vinter slik at vi kan få til god logistikk og dermed gode sagtømmerpriser på furu.

God balanse på massevirke

I løpet av høsten har AT Skog kommet i rute med innkjøring av massevirke og det er god balanse mellom produksjon og etterspørsel. Massevirkeprisene har falt betydelig det siste året og ligger nå på 200 – 250 kr/m³ avhengig av treslag og avstand til markedet.

– Med den store prisforskjellen som er mellom sagtømmer og massevirke, er det viktig å utnytte kappereglementet maksimalt i forhold til uttak av sagtømmer, emballasje – og pallesortimenter.

– Alle våre entreprenører har fått instruks om å sortere mest mulig til sagtømmerhaugen. Dette vil gi noe økt utleggsandel, men er likevel lønnsomt med nåværende markedspriser, sier Røra.

Unormalt mye regn

På kalenderen er vi langt inn i vintermånedene, men fremdeles må man langt inn i landet eller høyt opp i fjellet for å finne snø og kuldegrader.

Høsten har bydd på vanskelige driftsforhold med unormalt mye regn i Agder og Telemark. Produksjonen faller med dårlige driftsforhold, selv om alle hogstmaskiner er i full aktivitet.

– Dette merkes både i form av lavere innmåling og synkende tømmervolum ute ved bilvei.

Hva bør skogeier prioritere?

Det har kommet inn mange tømmerinnmeldinger så langt fra skogeiere som selv skal stå for hogsten.

– Det er gledelig og jeg regner med at det nå er mange som sitter utålmodig og venter på vinterforhold, slik at de kan komme i gang med hogst, sier Røra.

– Skogeierne bør i dagens marked prioritere hogst i bestand med høy sagtømmerandel. Dette er ikke året for å rydde opp i skrapskog, hogge småvokst tømmer eller lauvrike bestander. Unntaket er granskog med begynnende tørkeskader og billeangrep. Det må ut nå, eller aller helst til våren når billene har flydd ut av vinterdvalen i bakken og inn i trærne igjen.

– Gran, som allerede er tørr, kan imidlertid stå til biomarkedet bedrer seg. Det er god etterspørsel etter bjørk til ved og masseproduksjon, men sjekk med skogbruksleder eller servicekontor først.

Planlegg hogst og meld henteklart

– Til tross for gode sagtømmerpriser, er usikkerheten i markedet fremdeles stor. Planlegg hogst nå, ta kontakt med skogbruksleder og reserver entreprenørkapasitet.

– Kundene våre ønsker at tømmeret skal være ferskt og nyhogd ved levering. Vintre med lange perioder med mildvær og regn, gjør at det ikke lenger er mulig å ha hogster som pågår fra november til mars der tømmeret blir meldt henteklart når driften er ferdig.

– Tømmer må meldes henteklart løpende i henhold til gjeldende frister. Skogeierne må også være forberedt på at det kan komme varsel om endringer i spesifikasjon på tømmerkontrakter med levering langt fram i tid, presiserer Hans Erik Røra.

 

Bestille hogst?

AT Skog har ledig entreprenørkapasitet for hogstoppdrag i vinter.

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer via nettsiden: Min side

Ennå ikke tatt i bruk Min side?  Slik får du tilgang til Min side

Du kan også melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 1. april 2020 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg

1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.