Tømmermarked nasjonalt høst 2020

Tømmermarked nasjonalt høst 2020

Det er gått noen måneder siden koronaviruset ble hovedsaken i nyhetsbildet og dramatiske tiltak ble iverksatt for å stoppe smittespredning.

– Disse tiltakene forsto vi ville påvirke handel, logistikk, arbeidsliv og økonomi generelt, men hvilke konsekvenser det ville få for ulike bransjer var vanskelig å forutse, sier marked- og produksjonssjef Hans Erik Røra.

– I etterkant av fellesferien er erfaringen at skogbruket er mindre berørt av korona enn de fleste andre bransjer, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til høsten og vinteren som kommer.

Rekordsalg av trelast

For sagbruksnæringen i Norge har pandemien bidratt til rekordsalg av trelast i første halvår. Aktiviteten i proffmarkedet har også vært bra og i tillegg har mange private fått ekstra tid til hjem og hage.

– Aldri har det vært bygd terrasser og pusset opp så mye i norske hjem som våren 2020. Det er likevel bekymring i byggebransjen som følge av få nye planlagte prosjekter med oppstart til høsten og vinteren. Lagrene av tømmer og trelast på norske sagbruk er nå vesentlig lavere enn de var på samme tid i fjor.

Krevende for treforedlingen

– For treforedlingsindustrien er situasjonen mer krevende. Norske Skog forbruker en stor andel av massevirket i Norge på sine to fabrikker, som produserer avispapir og magasinpapir. Disse markedene har vært fallende i mange år, men de norske fabrikkene har opprettholdt produksjonen på grunn av nedstengning av papirmaskiner andre steder i Europa.

– Med pandemien stupte etterspørselen etter magasinpapir til reklame og Norske Skog Saugbrugs har redusert produksjonen vesentlig hittil i år for å tilpasse seg lavere etterspørsel. Bare på Saugbrugs er virkeforbruket redusert med 300 000 m³ i første halvår.

– Svensk og tysk masseindustri har nok råstoff på lager på grunn av høy avvirkning av billeskadd tømmer. Der er det ikke behov eller muligheter til å ta imot mer tømmer fra Norge. Ved utgangen av sommeren er det mye massevirke på bilvei og terminaler i Norge. Samtidig ligger det an til en ubalanse mellom produksjon og forbruk også i 2. halvår.

Full produksjon

AT Skog rullerer på et litt for stort massevirkelager i Agder og Telemark etter sommerferien, men klarer å håndtere dette hvis det ikke kommer nye begrensninger i markedet. Det er imidlertid svært viktig at markedene til Norske Skog Skogn, Vafos Pulp og Huntonit ikke rammes av de økonomisk krevende tidene og at fabrikkene kan opprettholde full produksjon.

– Med de markedsprognosene vi har i skrivende stund, planlegger AT Skog full produksjon utover høsten med den maskinkapasiteten vi har avtaler med, sier Røra.

– De norske sagbrukene har gode bestillinger på trelast i 3. kvartal og kommer til å kjøre full produksjon. AT Skog har lykkes med å få på plass nye salgskanaler på sagtømmer fra Vestlandet, som sikrer god avsetning ut oktober. Dette gir et godt grunnlag for normal produksjon i Rogaland og Vestland framover.

Sagtømmer bør prioriteres

– Markedssituasjonen på massevirke gjør at skogeiere bør prioritere hogst i bestander med høy sagtømmerandel i høst og vinter. Lagrene med biovirke er høye inn mot kommende fyringssesong. Rydding av jordekanter og lavvirke kan derfor med fordel vente til energimarkedet tar seg opp igjen, oppsummerer Røra.

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud på hogst: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer via nettsiden: Min side

Ennå ikke tatt i bruk Min side?  Slik får du tilgang til Min side

Du kan også melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 1. april 2020 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg

1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.