Tømmermarked eksport sommer 2020

Tømmermarked eksport sommer 2020

– Sagbrukene i Sverige har greid seg mye bedre enn fryktet gjennom våren. Varsler om permitteringer og force majeure ble ganske raskt kansellert og de fleste kjørte med normal kapasitet, sier Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

Status

Et sterkt «do-it-yourself»-marked og finsk streik i skogindustrien tidligere i vinter, gjorde at svenske sagbruk har økt volum på hjemmebane og tatt nye markedsandeler i eksportmarkedet. Det viktige UK-markedet har gradvis åpnet opp og eksporten til USA har økt som følge av redusert kanadisk trelastproduksjon.

Økning med platting

– De mange plattingene som er bygd rundt omkring i de tusen hjem denne våren, har bidratt sterkt til et rekordhøyt forbruk av impregnert trelast. Samlet sett har derfor de svenske sagbrukene kommet godt ut av situasjon og svenske eksportpriser på høvellast økte i mai måned, forteller Myhra.

Ellers skjer det nye konsolideringer i svensk trelastindustri. Sist ut er Vida, som kjøper alle de fire svenske sagbrukene til Bergs Timber. Det betyr en aktør mindre blant alle sagbrukene i Sør-Sverige.

Fiberoverskudd

– Sagbrukene i Baltikum kjører også som normalt, men avsetningen av celluloseflis er en begrensning i dagens marked med fiberoverskudd. Signalene vi har fra Tyskland er imidlertid fortsatt ganske dystre. En tørr vinter og tidlig vår bereder grunnen for nok en «billesommer» i skogen.

– All avvirkning konsentreres om hogst av skog med angrep av barkbiller. Avvirkningen i skogen går på full kapasitet og sagbrukene kjører for fullt, men utbudet av tømmer og trelast er dessverre svært stort. Celluloseflis fra sagbrukene er også her en flaskehals. Plateindustrien, som normalt tar unna store kvantiteter med flis, kjører for 60 – 70 % av normal kapasitet, sier Myhra.

Kinesisk interesse

– Vi har nå lykkes med å få til leveranser av et mindre volum gran sagtømmer til Kina i juni og juli etter at det har vært en pause siden i fjor høst. Vi opplever det kinesiske markedet som svært volatilt og med tilhørende stor risiko. Interessen er imidlertid tilstede, men uforutsigbarhet i kontainerfrakter gjør dette til en vanskelig øvelse. Tyskland har blitt en betydelig eksportør av sagtømmer til Kina i løpet av det siste året.

Sagtømmer

– Ved inngangen til tredje kvartal, har vi lykkes med å gjøre kontrakter på sagtømmer både til Sverige, Danmark, Baltikum og Tyskland. I hovedsak er dette til våre gamle kunder, som vi har en langsiktig relasjon mot, og som har et ønske om å holde kanalen mot Norge åpen.

– Det er ingen hemmelighet at det først og fremst er Tyskland som er svært krevende om dagen. De store problemene knyttet til barkbilleangrep i Mellom-Europa, gjør at det er omstridt å importere tømmer fra Norge. Prisen har derfor falt betydelig i løpet av det siste halvåret, forteller Myhra.

Framtidstro på norsk tømmer

– Ellers gleder vi oss over noen små lyspunkter i en ellers vanskelig markedssituasjon. Her om dagen lastet vi en polsk semitrailer med flott eik sagtømmer, som skulle til et lite sagbruk sør i Polen. Generelt har vi stor tro på at norsk tømmer vil bli ettertraktet i eksportmarkedet når vi ser de store ødeleggelsene som rammer skogen gjennom en stort belte i Mellom-Europa, sier en optimistisk daglig leder i Viken AT Market.

Massevirke

– Massevirkemarkedet preges fortsatt av altfor stort utbud av tømmer og flis. Svenskene har ikke lykkes med å redusere virkeslagrene av massevirke. Bare det siste året har virkeslagrene i Sverige økt med 13 %. Med unntak av Midt-Sverige har massevirkeprisene ligget uendret gjennom første halvår til tross for store lager.

– Industrien har nok lært fra de siste årene og er nok litt redd for å kjøre prisene for lavt. De store fiberlagrene vil definitivt prege skogbruket og skognæringen ved inngang til andre halvår og prisene vil derfor være fallende.

2. halvår

– Slik virkesmarkedet ser ut nå, vil det være en stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke i andre halvår. Sagbrukene i Norge, Sverige og Baltikum har i hovedsak en lagersituasjon som ikke er for stor. De fleste aktørene i skogen tar også en produksjonsstopp på 2 – 4 uker gjennom sommeren for å redusere massevirkelagrene. Det er derfor en reell bekymring omkring utbudet av sagtømmer for høsten.

Gunstigere eksportvilkår

– Ellers har en svak norsk krone gitt gunstigere vilkår for eksport, selv om valutasikringer gjør at effekten er vanskelig å utnytte fullt ut. Fraktratene fastsatt i utenlandsk valuta har blitt desto dyrere, men her har også en lav oljepris bidratt til lavere bunkers og lavere fraktpriser, avslutter Håkon H. Myhra.