Eksportmarkedet vinter 2020/21

Eksportmarkedet vinter 2020/21

– Den sterke konjunkturen innen trelast ser ut til å vedvare inn i fjerde kvartal og markedet vurderer utsiktene som svært gode ut første halvår neste år, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

Trelastprisene i USA nådde «old time high» i slutten av september og har siden falt mye, men fortsatt er prisene på et attraktivt nivå for europeiske sagbruk.

Den sterke konjunkturen er drevet av en stor etterspørsel fra byggevarehandelen i Europa, hvor Storbritannia har vært ledende i høst.

– Sterk etterspørsel og synkende lager er med på å drive prisene oppover, sier Myhra.

Godt trelastmarked

– UK – markedet er viktig for sagbrukene i Baltikum, som rapporterer om et godt trelastmarked. Begrenset avsetning av celluloseflis skaper fortsatt hodebry, forteller Myhra.

Avvirkningen begrenses av massevirkesituasjonen og sagtømmerlagrene er fallende.

– Det er derfor en god etterspørsel etter sagtømmer i Baltikum for tiden, og spesielt for furu.

Priser presses oppover

– I Sverige er det først og fremst eksportmarkedet som drar. Den innenlandske etterspørselen er mer normal. Synkende trelastlager også her er med på å presse prisene oppover.

Store eksportsagbruk i Sverige rapporterer om en bra markedssituasjon for trelast, hvor UK – markedet er svært viktig for svenskene. Det hersker imidlertid usikkerhet rundt effekten av hva en ny koronanedstengning og Brexit-forhandlinger vil medføre.

– Riktignok har en styrket svensk krone dempet inntjeningen for trelastindustrien. Södra økte sagtømmerprisene på gran først 30,- SEK i slutten av september og ytterligere 30,- SEK ved inngangen til november.

Behov for ferskt tømmer

– I Tyskland er situasjonen fortsatt svært preget av de store barkbilleangrepene, som vi finner over hele Mellom – Europa. Signaler fra markedet tyder imidlertid på at det sør i Tyskland og i Østerrike er en etterspørsel etter ferskt tømmer.

– Tyske sagbruk kjører for fullt og rapporterer om lave trelastlager og god etterspørsel. Generelt har vi stor tro på at norsk tømmer vil bli ettertraktet i eksportmarkedet når vi ser de store ødeleggelsene som rammer skogen gjennom et stort belte i Mellom – Europa.

Tremasse

– Det sterke fallet i etterspørselen etter grafisk trykkpapir som følge av koronasituasjonen, gjør nå at treforedlingsindustrien i Norden gjennomfører permanente nedstengninger av produksjonskapasitet.

Sist ut var Norske Skog Saugbrugs som i løpet av fjerde kvartal stopper en av tre papirmaskiner på permanent basis. Fra før har både SCA, StoraEnso og UPM annonsert nedstengninger av produksjonskapasitet på trykkpapir.

– Når det gjelder tremasse ser det ut til at prisene er på vei oppover igjen. Både Södra og SCA varslet prisøkninger på 40 $/tonn fra oktober, men markedet ser ut til å svare med en prisøkning i størrelsesorden 20,- $/tonn. Lagrene av tremasse er fortsatt høye i Europa, mens i Kina er lagrene nå lave og prisene på vei opp.

– I tillegg gjennomføres det i løpet av høsten og vinteren flere store utsatte revisjonsstopper hos svenske produsenter, som vil påvirke utbudet av tremasse i det europeiske markedet.

Fortsatt mye massevirke

– Massevirkemarkedet preges fortsatt av alt for stort utbud av tømmer og flis rundt hele Østersjøbassenget og nedover i Europa. Tilgangen av skadet tømmer til svært rimelige priser, synes å være utømmelig for øyeblikket.

– Kapasitetsnedleggelsene i Sverige og Finland fra årsskiftet gjør nok dessverre ikke virkesbalansen bedre på kort sikt. Den store ubalansen i virkesmarkedet mellom sagtømmer og massevirke vil høyst sannsynlig få konsekvenser for avvirkningsnivået neste år, tror Håkon H. Myhra.