Tømmermarked eksport høst 2020

Tømmermarked eksport høst 2020

– Trelastindustrien har definitivt kommet seg godt gjennom koronasituasjonen. Forventningen om et svakt trelastmarked slo ikke til, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

– Tvert imot har trelastmarkedet vært svært godt gjennom sommeren og inn i tredje kvartal både i Norden, Mellom-Europa, England og ikke minst USA. USA-markedet er nå en av de store driverne med rekordhøy boligbygging og lav rente.

– Trelastprisene i USA har skutt til værs i løpet av noen få måneder og er nå 140 % høyere enn for ett år siden.

Furu etterspurt i Baltikum

– Sagbrukene i Baltikum kjører på som normalt og rapporterer om et godt trelastmarked. Begrenset avsetning av celluloseflis skaper fortsatt hodebry, forteller Myhra.

Begrensning i avvirkning som følge av et vanskelig massevirkemarked og stopp i leveranser av sagtømmer fra Russland og Hviterussland, medvirker til at baltiske sagbruk etterspør tømmer. Særlig har furu sagtømmer vært etterspurt gjennom sommeren.

Lavt trelastlager i Sverige

– I Sverige ser det ut til at sagbrukene har god tilgang på sagtømmer innenlands, mye drevet av barkbilleangrep i øst og sør. Trelastlagrene i Sverige er imidlertid på et svært lavt nivå.

– Store eksportsagbruk i Sverige rapporterer om en bra markedssituasjon for trelast, selv om styrket svensk krone demper inntjeningen. Til tross for gode markedsforhold, har tømmerprisene i Sverige fortsatt å falle svakt gjennom sommeren.

– Furu sagtømmer har greide seg bedre prismessig. Det store gapet mellom gran og furu, som har utviklet seg de siste årene, ser nå ut til å tettes igjen.

– Vi forventer å se prisøkninger på sagtømmer utover høsten i Sverige etter hvert som virkesbalansen på sagtømmer endres.

Etterspørsel i Tyskland

– I Tyskland er situasjonen fortsatt svært preget av de store barkbilleangrepene som vi finner over hele Mellom-Europa. Fra tysk hold rapporteres det om uventet høy etterspørsel etter trelast både innenlands og på eksport.

– Det betyr at tyske sagbruk kjører for fullt og rapporterer om lave trelastlager. Samtidig er tilgangen på billig sagtømmer svært god og tyske tømmerpriser falt ytterligere i juni måned, forklarer Myhra.

– Avsetningen av celluloseflis er også her en bekymring og prisene er løpende under press. Behovet for å forbruke innenlands tømmer fra billeangrepet skog er stor og gjør at det er omstridt å importere tømmer fra Norge. Vi opprettholder en kanal mot Tyskland på sagtømmer, selv om det er svært krevende under de rådende omstendighetene.

– Generelt har vi stor tro på at norsk tømmer vil bli ettertraktet i eksportmarkedet når vi ser de store ødeleggelsene som rammer skogen gjennom et stort belte i Mellom-Europa, sier en optimistisk daglig leder i eksportselskapet Viken AT Market.

Status for tremasse

– Treforedlingsindustrien har opplevd et veldig delt marked gjennom koronasituasjonen. Produsenter av grafisk trykkpapir opplevde nærmest en kollaps i markedet, som allerede er strukturelt fallende. Produsenter av tremasse til hygieneartikler og papir til kartong har imidlertid opplevd en økende etterspørsel.

– Som et resultat av dette har det kommet pressemeldinger om kapasitetsnedleggelser av trykkpapir fra både SCA og UPM i henholdsvis Sverige og Finland den siste perioden.

– For tremasse ser det ut til at prisene er på vei oppover igjen. Både Södra og SCA varsler prisøkninger på 40 $/tonn fra oktober. Lagrene av tremasse er fortsatt høye i Europa, mens i Kina er lagrene nå lave og prisene på vei opp.

– I tillegg gjennomføres det i løpet av høsten flere store utsatte revisjonsstopper hos svenske produsenter, som vil påvirke utbudet av tremasse i det europeiske markedet.

Ubalanse sagtømmer/massevirke

– Massevirkemarkedet preges fortsatt av alt for stort utbud av tømmer og flis rundt hele Østersjøbassenget og nedover i Europa. Tilgangen av skadet tømmer til svært rimelige priser, synes å være utømmelig for øyeblikket.

– Kapasitetsnedleggelsene i Sverige og Finland fra årsskiftet gjør nok dessverre ikke virkesbalansen bedre på kort sikt.

– Det klassiske «prisdiket» på massevirke i Midt-Sverige er igjen veldig tydelig, hvor prisene på massevirke er høyest i sør og nord og lavest i midten. Dette som følge av stort utbud fra landet i vest.

– Det ligger an til en spennende virkessituasjon for høsten, hvor det for øyeblikket ser ut til å bli en stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke, avslutter Håkon H. Myhra.