Mer oljeboring og økt vern av skog – hvor ble det grønne skiftet av?

Alle mener vi skal gå mot et mer bærekraftig samfunn.

Vi skal redusere våre klimagassutslipp, og vi skal erstatte produkter basert på fossile- og ikke fornybare kilder med fornybare. I tillegg trenger Norge nye grønne arbeidsplasser. Dette er vi enige om.

Skognæringen er en av de næringene som virkelig kan bidra i denne utviklingen. Vi har potensiale til å øke produksjonen og dermed råstofftilgangen. Skogproduksjon er basert på fotosyntese, og er både fornybar men ikke minst svært viktig for å redusere CO2-utslippet til atmosfæren. Om ikke det skulle være nok, kan en faktisk erstatte svært mange av dagens fossilbaserte produkt med skogbaserte. Vi kan nevnte biodrivstoff og byggematerialer som to klare eksempler.

Den siste uken blir slik sett et stort paradoks.

Først får vi meldingen om at Regjeringen utsetter fremleggelse av ny skogmelding. Det er nå snart ett- og et halvt år siden strategien Skog 22 ble lagt fram. Oppfølgingen har uteblitt. Det ble henvist til ny skogmelding. Nå må næringen vente ytterligere noen måneder før vi kan se ambisjonsnivået. Regjeringens bioøkonomistrategi som skulle komme før jul 2015, er heller ikke klar og kommer neppe før over sommeren.

Neste nyhet kommer tirsdag. Da legger regjeringen ut nyheten om at de tildeler 40 nye blokker i forbindelse med 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. En gigantinvestering som selvsagt er bra for norsk olje- og gassnæring, men der staten tar omlag 80 % av kostnadene. I tillegg vil klimagassutslippet gå opp – ikke ned.

Torsdags kveld kommer nyheten om at et bredt flertall på Stortinget går inn for 10 % vern av norsk skog, i forbindelse med behandlingen av stortingsmelding om naturmangfold. Man ønsker med andre ord å redusere mulighetene for bærekraftig skogproduksjon i Norge. Et tiltak som vil virke negativt i klimasammenheng og som ikke vil skape verdier og sysselsetting. Tallet 10 % er mer et symbol enn et faglig riktig nivå, men her lar politikerne seg forlede til å tro at dess mer vern jo bedre for miljøet. Sannheten er motsatt.

I løpet av den siste uka har jeg for egen del vært i Finland. Her satser skognæring og myndigheter i fellesskap. Det investeres titalls milliarder. Ny kapasitet, nye produkter, pilotanlegg, forskning og utvikling, økt bruk av skogen. Klare strategier og tydelige planer for oppfølging. Finland gjør dette fordi det er lønnsomt, de trenger arbeidsplasser og de skal forholde seg til internasjonale klimamål. Ikke helt ulikt det Norge burde ha som mål…

Skognæringen vil mer enn gjerne bidra til å løse våre store klimautfordringer og skape økt bærekraftig sysselsetting. Det meste av jobben må vi gjøre selv – men vi må spille på lag med våre myndigheter og politikere. Den siste uken viser at vi har langt igjen. Det er på høy tid at Regjeringen nå tydeliggjør sin politikk for skog- og bioøkonomi.

Olav A. Veum

Styreleder, Norges Skogeierforbund