Miljørapport privat hogst

Rapport skal fylles ut ved hogst over 100 m³. AT Skog oppfordrer også at denne benyttes ved hogst under 100 m³. Punkter i rapporten reflekterer sentrale kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Ferdig utfylt rapport og kartvedlegg skal oppbevares sammen med skogbruksplanen i minst 10 år.

Hogger du selv, finner du miljørapporten du trenger her: Miljørapport privat hogst

Merk at du finner forklaringen på hvordan skjemaet skal fylles ut på side 2 i dette vedlegget.

Les hva du må huske på før du hogger her: Øystein er klar for ny sesong