Nøkkelbiotoper/miljøfigurer

Før hogst inntil/i nøkkelbiotop igangsettes skal skogbruksleder kontaktes for avgrensning, merking og råd angående hogstføring.

Nøkkelbiotoper/miljøfigurer har to typer forvaltning; urørt og gjennomhogst.

Urørt: Nøkkelbiotoper med forvaltning urørt skal ikke berøres av hogst. Dersom man hogger i en nøkkelbiotop med forvaltning urørt er det et miljøbrudd som fører til konsekvenser for skogeier og andelseierlag.

Bilde 1. Nøkkelbiotop med forvaltning urørt ser slik ut i skogbruksplankartene
Urørt

 

Gjennomhogst: I nøkkelbiotoper med forvaltning gjennomhogst må AT Skog  planlegge og vurdere hogst før oppstart. Her må de biologiske verdiene ivaretas, og dette må dokumenteres.

Bilde 2. Nøkkelbiotop med forvaltning gjennomhogst ser slik ut i skogbruksplankartene
Gjennomhogst