Nye skatteregler for skogeiere

Nye skatteregler for skogeiere

Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid, men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer.

Inntektene fra skogen er skattepliktig som alle andre inntekter. Likevel har skogbruksnæringen noen spesielle utfordringer, som det har vært forsøkt å ta hensyn til med spesielle skatteregler. Da det er nokså vanlig med ujevn avvirkning og tidvis store overskudd, har skogeieren hatt mulighet til å jevne ut inntektene skattemessig gjennom den såkalte gjennomsnittsligningen.

Fra 2017 erstattes tidligere regler om gjennomsnittsligning med en ny ordning kalt tømmerkonto. Fra 2016 er det innført nye regler for vurdering av om skogen anses som skattemessig virksomhet. Kort fortalt vil de nye reglene medføre at dersom du har mindre enn 200 m³ tilvekst, faller du utenfor virksomhetsdefinisjonen og skogbruksinntekter skal skattlegges som kapitalinntekt (24 prosent flat skatt).

Den andre endringen er avvikling av gjennomsnittsligningen. Den erstattes av tømmerkonto, som fungerer tilsvarende en gevinst- og tapskonto. En forutsetning er at skogeiendommen anses som virksomhet.

– For mange skogeiere, som faller utenfor virksomhetsdefinisjonen, blir reglene enklere og skatten lavere. Tømmerkonto vil for de fleste gi omtrent samme skattetrykk som i dag, sier økonomisjef i AT Skog, Simon Thorsdal.

Les mer om virksomhetsbegrepet her: Virksomhetsbegrepet

Les mer om tømmerkonto her: Tømmerkonto