Nye tilskudd til gjødsling og planting

Tilskudd til tettere planting

Bakgrunn: Regjeringen ønsker å bidra til økt binding av CO2. I statsbudsjettet for 2016 har Stortinget bevilget rundt 18 millioner kroner til tettere planting. Flere planter øker muligheten til å velge de beste plantene, som gir økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet. 

Hvem kan søke: Skogeiere med minst 10 mål produktiv skog og som oppfyller kravet om minimum utplantingstall. Planting av skog på nye areal er ikke med i ordningen. Søknad sendes til kommunen innen 1. august for arbeid utført i 2. kvartal og 15. oktober for arbeid utført i 3. kvartal.

Tilskuddet: Det gis 80 prosent tilskudd for inntil 50 planter per dekar, som plantes utover et fastsatt minimumsantall. Egenandelen på 20 prosent kan dekkes med skogfond. Det betyr at om skogeier bruker 350 kroner på 50 flere planter per dekar, utgjør tilskuddet 280 kroner. Gjennom skogfondordningen utgjør skattefordelen 53 kroner. Kostnaden for skogeier med 50 flere planter, blir 17 kroner.

Tilskudd til gjødsling

Bakgrunn: Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen med 0,15 kubikk per dekar. I statsbudsjettet for 2016 har Stortinget satt av 9 millioner kroner til målrettet gjødsling for å oppfylle regjeringens ønske om økt karbonopptak. Gjødsling bidrar også til god lønnsomhet.

Hvem kan søke: Skogeiere som tilfredsstiller kravene. Hogst skal normalt ikke utføres før cirka 10 år etter gjødsling.

Tilskuddet: Det gis 40 prosent tilskudd til gjødsling. Egenandelen på 60 prosent kan dekkes med skogfond. Søknad sendes til kommunen innen 1. august for arbeid utført 1. halvår og 15. oktober for arbeid utført i 2. halvår.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Skrevet av Stine Solbakken
04/03/2016