Om oss

AT Skog er en organisasjon som eies av nesten alle familieskogsbruk i Agder og Telemark. Skogeierne fant for mer en 100 år siden ut at de ved å stå sammen sto sterkere. Ved å tilby sitt tømmer fra hver enkelt eiendom samlet kunne skogeierne oppnå langt bedre vilkår en alene. AT Skog har et ekte engasjement for skogen, regionen og menneskene vi møter. Det ligger i navnet. Vi er til for skogeier – det skal vi fortsatt være!

Ansatte har et stort engasjement for AT Skog, og viser dette gjennom trivsel og vennskap i det daglige arbeidet. Vi kan befeste vår posisjon som en del av lokalsamfunnene og tar selvstendige beslutninger. Vi bidrar gjennom vår virksomhet til verdiskaping og vekst. AT Skog er skapt av lokalsamfunnene og verdiene som skapes forblir lokale, slik kan kommende generasjoner høste av godene som skogen gir.

Vi kan derfor si: AT Skog – stolt fortid, stor fremtid!

 

Vårt formål

AT Skogs formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer. Andelslagets hovedaktivitet er omsetning av tømmer og tjenester knyttet til dette. AT Skog tilbyr andelseierne markedstilpassede skog- og utmarkstjenester, medvirker til utviklingsarbeid og driver en aktiv næringspolitikk.

AT Skog er et andelslag med vekslende kapital og skiftende antall andelseiere. Andelslaget og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund (skogeiersamvirket). Den enkelte andelseier er medlem i det lokale skogeierlaget hvor eiendommen ligger. I hovedsak følger lagene kommunegrensene. For en del kommuner er det to eller flere skogeierlag. Skogeierlagene arbeider med lokal næringspolitikk, faglige arrangementer og fungerer som valgmøte for andelslaget. AT Skogs hovedkontor er i Skien.

 

Fakta om oss

  • AT Skogs geografiske arbeidsområde dekker Telemark og Agderfylkene.
  • AT Skog har cirka 7 300, eiere som også er medlemmer i 52 skogeierlag.
  • AT Skog omsetter årlig nær 1 million m³ tømmer.
  • AT Skog har investert en stor del av sin egenkapital i virksomhet knyttet til andelslagets arbeidsområder og strategiske valg. Det dreier seg om treforedlingsindustri, sagbruk og bioenergi.
  • AT Skog har heleide datterselskaper med oppgaver knyttet til vårt naturlige arbeidsfelt.