AT Skog/Skogeier/Vei- og arealplanlegging

Veiplanlegging

AT Skog planlegger, prosjekterer og stikker opp veier for deg i skogen din. Dette gjelder både nye skogsbilveier og opprustnings- og utbedringsplaner. Vi kan også registrere vedlikeholdsbehov og utarbeide forslag til kostnadsfordeling.

Kontakt
Veiklasse 3 er standarden for skogsbilveier

Veien skal kunne trafikkeres med lass hele året med begrensninger i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør.

Dimensjonerende aksellast: 13 t på bruer og 10 t på vei.

Ved levering på skogsbilvei, forutsetter dette at veien er godkjent etter gjeldende «Normaler for Landbruksveier» fra Landbruksdepartementet revidert utgave fra 1.juni 2013 – veiklasse 3 (helårs landbruksvei) og veiklasse 4 (sommerbilvei).

Les mer her: Veiklasse 3

Arealplanlegging

AT Skog utfører en rekke oppgaver i arealplanlegging
  • Regulerings- og bebyggelsesplaner for ulike typer arealdisponeringer, som hyttefelt og boligfelt.
  •  Forhåndsvurdering/rådgivning for grunneiere til aktuelle utbygginger og dispensasjonssøknader.
  • Planprogram og konsekvensutredninger.
  • Styring/gjennomføring av planprosesser.
  • Forprosjekt, temaplaner og lignende.
Kontakt