Skogeiers miljøansvar

Leverandør av tømmer til AT Skog forplikter seg gjennom tømmerkontrakten å følge Norsk PEFC Skogstandard og gjeldende lover og forskrifter ved all skogbehandling på sin eiendom. Norsk PEFC Skogstandard består av 27 kravpunkter som skal ivareta økonomiske, økologiske og sosiale interesser.

Skogeierens forvalteransvar etter Skogbruksloven:
Skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen blir gjennomførte i samsvar med lov og forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje kan gjennomførast. Innafor desse rammene står skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå eigne mål.

Skogeigaren skal sjå til at dei som gjer arbeid i skogen rettar seg etter lova og forskriftene. Departementet kan gi nærare forskrifter om omsyn skogeigaren skal ta i høve til miljøet.