Planting

Godt etablerte foryngelser sikrer en god ressurstilgang for kommende generasjoner. Planting er en forutsetning for å kunne lykkes med foryngelse av den bedre skogsmarka.

Valg av plantemateriale
Ved plantebestilling må det gis nødvendige opplysninger slik at planteskolen kan levere planter av rett proveniens, dvs. planter som er tilpasset det området de skal settes ut i. Flytting av plantemateriale bør kun gjøres i spesielle tilfeller, og etter råd fra fagfolk. Planteskolene kan i dag tilby planter av svært god kvalitet. Dette har bl.a. kommet som et resultat av lang tids foredling av frømaterialet.

Hvordan utføres planting?
De beste planteplassene er inntil stubber, steiner, tuer m.v. Det er viktig å unngå planting i tydelige forsenkninger i terrenget. For at ikke plantepluggen skal tørke ut, er det viktig at øvre del av pluggen kommer ned i mineraljorda. For at dette skal la seg gjøre er det ofte nødvendig med avflekking av humus. På arealer som er markberedt med metoden hauglegging er det som oftest best å plante på selve haugen. Det er også her avgjørende for resultatet at plantene blir satt tilstrekkelig dypt, i dette tilfellet så dypt at plantene kan nyttiggjøre næring som blir skilt ut i den omvendte torva. Det er ikke noe problem om noe av baret kommer ned i jorda, men minimum 50 % av baret må stå fritt. For å lykkes med plantingen er det viktig å velge redskap som er tilpasset det enkelte tiltak.

Bestillingsskjema og priser: Planting

Plantetetthet
Plantetallet pr. dekar må varieres i forhold til boniteten på det enkelte felt. Fra bonitet ca. G 17 og over bør imidlertid 200 planter pr. da ses på som et minimum, og et plantetall på ca. 250 pr. da. på disse markene kan ofte være formålstjenlig. Både eldre og nyere forskning har vist at disse plantetallene er tilnærmet optimale ut fra framtidig verdiproduksjon. På lavere boniteter, der de økonomiske marginene er mindre, kan et lavere plantetall aksepteres.

Økonomi
Hvor mye som skal investeres bør alltid vurderes ut fra de forventede inntektene fra skogen. Høyere boniteter har en såkalt nåverdi av disse inntektene som er flere ganger større enn de lavere bonitetene. Dette innebærer at det kan investeres langt mer på disse markene, og det er også her tapet blir størst dersom en ikke planter. Fornuftig planting er lønnsom, og bruk av skogfond med skattefordel og offentlig tilskudd gir en ytterligere forbedring av lønnsomheten. Tilskudseffekten av skattefordelen er isolert sett fra 47 – 69 % avhengig av skattesats, og offentlige tilskudd gir en ytterligere reduksjon i egenandelen.

Hvorfor plante?
Vi planter for å sikre rask etablering av ny skog av stedegen genetisk materiale. Planting fører til et sikrere ressursgrunnlag og dermed en mer stabil økonomisk avkastning. Godt etablerte foryngelser er viktige i klimasammenheng, da veksterlig skog binder mye CO2. Det er som oftest gran som blir plantet. Furu forynges i de fleste tilfeller ved naturlig foryngelse, dvs. det blir satt igjen et visst antall frøtrær når skogen blir avvirket. Det er normalt på den noe bedre marka at granplanting har sin største berettigelse. På disse markene er det viktig at det blir plantet et tilstrekkelig antall planter, gjerne 200 planter eller mer per daa på de beste marktypene, dette bl.a. for å sikre seg mot avgang. Lang tids foredlings-arbeide har sikret at vi i dag har et svært bra plantemateriale tilgjengelig. Disse plantene er av god kvalitet, og de vokser raskt. Vi kan levere planter til utsetting i alle aktuelle høydelag. Planting kan finansieres med innestående skogfondsmidler. Bruk av disse midlene medfører en betydelig skattefordel, noe som gjør et økonomisk fornuftig tiltak enda mer lønnsomt. I tillegg ytes det offentlige tilskudd til planting i hele AT Skogs geografi. Ønsker du hjelp til å planlegge eller å få utført arbeid er lokal skogbruksleder en naturlig kontaktperson.