Markberedning

Tiltaket går ut på å blottlegge mineraljord slik at det skapes gode spireplasser for frø eller gode planteplasser. Hvilken metode og maskineriet som skal benyttes bestemmes ut fra foryngelsesform og topografi.

Hvordan utføres markberedning?
Graden av blottlegging varierer ut fra hvilke metode som brukes.
Ved naturlig foryngelse markberedes grunt, slik at mineraljorda blottlegges. Her skapes en god spireplass for det naturlige frøfall. Før planting markberedes dypere. Her sikter tiltaket på å skape en haug med omvendt torv og mineraljord på toppen av haugen. Dette skaper en vel drenert og næringsrik planteplass, som i tillegg er et meget effektivt vern mot snutebilleangrep.

Markberedning kan utføres med gravemaskin eller med spesialbygde aggregat. Bruk av gravemaskin kan være et godt alternativ der det kan kombinerse med oppussing etter drift, mens aggregat egner seg best der større areal skal behandles.
Oppdrag utført av AT skog utføres i tråd med gjeldende kvalitets- og miljøkrav.

Hva oppnås?
Fornuftig utført markberedning fører til jevne og tette frøforyngelser og billig og effektiv planting. Årsaken til at plantingen blir billigere er at selve plantarbeidet blir langt enklere, og at en ev. kan klare seg med færre planter. Plantenes tilslag blir også betydelig bedre.

Bestillingsskjema og pris: Markberedning

Økonomi
Nytten av tiltaket regnes i forhold til tettere frøforyngleser, kortere omløpstid, mindre avgang, billigere planting og ev. at det kan brukes færre planter.

Fornuftig utført markberedning er ofte en lønnsom investering, og bruk av skogfond med skattefordel og offentlige tilskudd forbedrer lønnsomheten ytterligere. Tilskudseffekten av skattefordelen er isolert sett fra 47 – 69 % avhengig av skattesats, og offentlige tilskudd gir en ytterligere reduksjon i egenandelen.

Eksempel: 85 % skattefritak ved bruk av skogfond, skattesats 35,8 %, tilskudd 30 %: egenandelen blir 23,6 %.