Ungskogpleie

Tiltaket går ut på å ta ut trær av dårlig kvalitet, slik at kvalitetstrær får muligheter til å utvikle en best mulig diameter og høydetilvekst. Trærne som står igjen etter at arbeidet er utført skal være jevnt fordelt og i riktig antall i forhold til voksestedet.

Hvordan utføres ungskogpleie?
Tiltaket kan utføres på forskjellige måter. Det er selve skogen som utgangspunkt og målsetting for den videre behandlingen som bør bestemme hvordan arbeidet skal gjøres. Ikke minst bør forholdet til tynning vurderes, dvs. bestand som en vet skal tynnes bør behandles annerledes og mer grundig enn de som ikke vil bli tynnet. Oppdrag utført av AT Skog forutsettes gjort i tråd med gjeldende kvalitetskrav.

Priser og bestillingsskjema: Ungskogpleie

Økonomi
Det er som oftest lønnsomt å utføre ungskogpleie, og finansiering gjennom bruk av skogfond med skattefordel og offentlige tilskudd øker lønnsomheten ytterligere. Tilskuddseffekten av skattefordelen er isolert sett fra 47 – 69 % avhengig av skattesats, og offentlige tilskudd gir en ytterligere reduksjon i egenandelen.

Eksempel: 85 % skattefritak ved bruk av skogfond, skattesats 35,8 %, tilskudd 30 %: egenandelen blir 23,6 %.

Hva oppnås med ungskogpleie?

  • Bedre kvalitet
  • Kortere omløpstid
  • Styrt treslagsblanding
  • Lavere driftskostnader ved tynning og avvirkning
  • Bedre stabilitet og mindre risiko for klimaskader

Ungskogpleie går ut på å skaffe de beste trærne rom slik at de kan utvikle seg uten unødig hindringer av andre trær. Fortrinnsvis fjernes trær av dårligere kvalitet. Fremtidstrærne blir satt igjen jevnt fordelt og i et antall tilpasset voksestedet. Tiltaket medfører ikke uttak av virke, men arbeidet kan finansieres med innestående skogfondsmidler. Bruk av disse midlene medfører en betydelig skattefordel, noe som gjør et økonomisk fornuftig tiltak enda mer lønnsomt. I tillegg ytes det normalt offentlige tilskudd til dette arbeidet. Effekten av arbeidet avgjøres i stor grad av når arbeidet blir gjort. Det er viktig å komme inn i tide, det vil i praksis si i en relativt tidlig fase i ungskogens liv. Venter en for lenge, blir arbeidet både kostbart og mindre effektfullt. Vi oppfordrer deg som skogeier til å ta en tur i skogen for å se nærmere på ungskogen. Trenger du hjelp til å ta beslutninger, eller du har behov for hjelp til å få arbeidet gjort, bør du kontakte lokal skogbruksleder.