Tilskudd til tettere planting

Tilskudd til tettere planting

Ordningen med tilskudd til tettere planting ble innført i 2016. I statsbudsjettet for 2017 er det nå bevilget cirka 18 millioner kroner til dette klimatiltaket.  I tillegg kommer cirka 4 millioner  kroner, som er overført fra i fjor. Kommunen er vedtaksmyndighet.

80 prosent tilskudd

Satser og vilkår blir som i fjor. Det vil si at det ved nyplanting gis 80 prosent tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa, som plantes utover et fastsatt bonitetsavhengig minimumsantall. Minimumstall, som utløser tilskudd, er justert ned med 10 prosent ved planting etter markberedning. Med dette som utgangspunkt kan skogeiere og andre aktører nå gå i gang med å planlegge årets plantesesong.

Suppleringsplanting

Det vil være et godt klimatiltak å sørge for tettere planting i foryngelsesfelt der tettheten er for lav. I 2017 gis det derfor tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og i naturlig foryngelse med for lav tetthet. Målet er at produksjonsmulighetene utnyttes. Det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting av inntil 50 planter/daa, der krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall per dekar ved tettere nyplanting.

Les mer her: Landbruksdirektoratet

Søknad og frister

Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak. Det er henholdsvis tiltakene «Nyplanting» og «Suppleringsplanting» som skal benyttes.

Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen, er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste søknadsomgang, kan tilskuddet bli avkortet.

Det er imidlertid lite sannsynlig at rammen blir for liten, opplyser direktoratet.