Hogst som utføres av skogeier

Tømmerdrift der skogeier selv står for administrasjon og/eller drift.

Følgende framgangsmåte skal benyttes:

  1. Kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard må være dokumentert (gjennomført kurs eller innleid kompetanse).
  2. Kart over driftsområde må følge med tømmerinnmeldingen og sendes AT Skog.
  3. Oppstart av hogst kan begynne når AT Skog har gitt tilbakemelding

 

Send ferdig utfylt og signert tømmerinnmeldingsskjema samt kart, som viser hogstområde/utkjøringsveg til AT Skog. Når din tømmerinnmelding er mottatt og hogstområdet sjekket ut mot intern og ekstern miljøinformasjon, vil du motta en kontraktsbekreftelse. Denne bekrefter kvantum og sortiment som kan leveres.

Sammen med kontraktsbekreftelsen vil du motta følgende:

  • Pris- og leveringsvilkår
  • Apteringsinstruks/ kapperegler
  • Informasjon om vesentlige krav i Norsk PEFC Skogstandard
  • Miljørapport ved foryngelseshogst og tynning (skal fylles ut ved alle drifter over 100 m³).

AT Skog oppfordrer til bruk av miljørapport også ved drifter under 100 m³. Rapporten viser hvilke miljøverdier som er registrert før hogst, hvilke hensyn som er tatt under hogst, samt eventuelle oppfølgingsbehov etter hogst.

AT Skog har utarbeidet en Standard driftsavtale. AT Skog oppfordrer til at denne brukes der skogeier selv engasjerer entreprenør.
Når tømmeret kommer fram på velteplass, merkes det med leverandørnummer og sortiment (med stempel eller tusj). Det kan også brukes lunnelapper.

Lunnelapper kan hentes på følgende adresser:

TELEMARK: AT Skogs kontor i Skien (i resepsjonen), Fyresdal (kasse ute i fellesområdet i 2. etasje), Høydalsmo (postkasse på utsiden), Notodden (henvendelse til kontoret) og Drangedal (postkasse på utsiden).

VEST-AGDER: AT Skogs kontor i Byremo (henvendelse til kontoret).

AUST-AGDER: Åmli veksthus (kasse ute i felles gang) og AT Skogs kontor i Grimstad (henvendelse til kontoret).

Tømmer må meldes henteklart elektronisk via www.atskog.no. Da finner du et menyvalg som heter «Våre nettløsninger». Velg «Registrering av framkjørt virke». Dette kan også gjøres i Skogeierweb, eller per telefon til servicekontoret (35 58 82 00).

Miljørapport ved foryngelseshogst og tynning skal være korrekt utfylt både før og etter hogst. Skjema skal oppbevares sammen med skogbruksplanen i 10 år. Ved internrevisjon og eksternrevisjon, må dette framvises.