Hogst som utføres av skogeier

Tømmerdrift der skogeier selv står for administrasjon og/eller drift.

Følgende framgangsmåte skal benyttes:

  1. Kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard må være dokumentert (gjennomført kurs eller innleid kompetanse).
  2. Kart over driftsområde må følge med tømmerinnmeldingen.
  3. Oppstart av hogst kan begynne når AT Skog har gitt tilbakemelding.

 

Når din tømmerinnmelding er mottatt og hogstområdet sjekket ut mot intern og ekstern miljøinformasjon, vil du motta en kontraktsbekreftelse. Denne bekrefter kvantum og sortiment som kan leveres.

Sammen med kontraktsbekreftelsen vil du motta følgende:

  • Pris- og leveringsvilkår
  • Apteringsinstruks/ kapperegler
  • Informasjon om vesentlige krav i Norsk PEFC Skogstandard
  • Miljørapport ved foryngelseshogst og tynning (skal fylles ut ved alle drifter over 100 m³).

AT Skog oppfordrer til bruk av miljørapport også ved drifter under 100 m³. Rapporten viser hvilke miljøverdier som er registrert før hogst, hvilke hensyn som er tatt under hogst, samt eventuelle oppfølgingsbehov etter hogst.

AT Skog har utarbeidet en standard driftsavtale. AT Skog oppfordrer til at denne brukes der skogeier selv engasjerer entreprenør.
Når tømmeret kommer fram på velteplass, merkes det med leverandørnummer og sortiment (med stempel eller tusj).

Tømmer må meldes henteklart elektronisk via www.atskog.no. Velg «Registrering av henteklart tømmer». Dette utføres på Min side/ skogeierportalen.

Miljørapport ved foryngelseshogst og tynning skal være korrekt utfylt både før og etter hogst. Skjema skal oppbevares sammen med skogbruksplanen i 10 år. Ved internrevisjon og eksternrevisjon må dette framvises.