Tømmerdrift ved AT Skog

Avtaler du hogst med AT Skog, sørger vi for at hogsten skjer på rett måte og til avtalt tid. Vi kapper, frakter og leverer slik industrien ønsker. Da får du som skogeier mest mulig igjen for tømmeret.

Kontakt oss for pristilbud og hjelp til å planlegge skogsdrift: Finn din skogbruksleder

Tømmeroppgjøret fratrukket driftskostnader får du på konto måneden etter at tømmeret er hentet.

Medlemmer av AT Skog finner tømmeroppgjør her: Min side

Framdriften i et hogstoppdrag ved AT Skog:

  • Skogbruksleder vil gjøre en befaring i aktuelt driftsområde slik at oppdragets art, kvantum, driftspris og tid for utførelse blir klarlagt.
  • Ved enighet utarbeides en driftsavtale mellom skogeier og AT Skog.
  • Skogbruksleder engasjerer entreprenør og tar ansvar for planlegging og gjennomføring av skogsdriften.
  • Dokumentasjon som trengs for å gjennomføre hogsten, utarbeides av skogbruksleder i samarbeid med skogeier.
  • AT Skog er ansvarlig for utkjøring av tømmer, utbetaling av tømmeroppgjør og oppgjør til entreprenør.
  • Etter avsluttet drift finner du relevant dokumentasjon i Min side.
  • Dokumentasjonen viser blant annet hvilke miljøverdier som er registrert før hogst, hvilke hensyn som er tatt under hogst og eventuelle oppfølgingsbehov etter hogst.

Her ser du hvordan du kommer i gang: Slik får du tilgang til Min side