Tømmerdrift ved AT Skog

Ønsker du bistand fra AT Skog for tømmerdrift, gjøres det på følgende måte:

 1. Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for å formidle ønsket oppdrag.
 2. Skogbruksleder vil gjøre en befaring i aktuelt driftsområde slik at oppdragets art, kvantum, driftspris og tid for utførelse blir klarlagt.
 3. Ved enighet utarbeides en driftsavtale mellom skogeier og AT Skog.
 4. Skogbruksleder er videre ansvarlig for å:
  – Innhente entreprenør
  – Planlegging og gjennomføring av drifta
  – Foreta oppgjør mot entreprenør
  – Fylle ut skjema «Rapport ved foryngelseshogst og tynning», som er en vurdering av mulig biologisk viktig område
 5. AT Skog er videre ansvarlig for:
  – Utkjøring av tømmer.
  – Utbetaling av tømmeroppgjør og oppgjør til entreprenør.

Skogbruksleder sender skogeier etter avsluttet drift skjema «Rapport ved foryngelseshogst og tynning» ferdig utfylt. Rapporten viser hvilke mijøverdier som er registrert før hogst, hvilke hensyn som er tatt under hogst og eventuelle oppfølgingsbehov etter hogst.

For skjema, se Kvalitet og miljø. «Rapport ved foryngelseshogst og tynning» skal oppbevares sammen med skogbruksplan i 10 år. Ved internrevisjon og eksternrevisjon må det framvises.