Tømmermarked og priser vår/sommer 2018

Tømmermarked og priser vår/sommer 2018

I mars publiserte AT Skog et vårtillegg på gran sagtømmer. Bakgrunnen for denne kampanjen, er industriens behov lokalt og internasjonalt for stabil og høy tilførsel av råstoff.

Les saken her: Kampanje gran sagtømmer

Normalt fylles industritomter og kaier opp med tømmer i februar, mars og april. Industrien aksepterer kapitalbinding i tømmerlager i vårmånedene fordi de vet at tømmer trengs for å holde produksjonen oppe gjennom sommer og høst.

Gode markeder og høy produksjon gjennom hele vinteren, har gjort at det generelt er lave virkeslager hos all industri. Dårligst stilt er det i treforedlingsindustrien, som forbruker massevirke. Der har tømmerbilene gjennom hele vinteren nærmest matet tømmeret rett inn i barketrommelen og videre inn i produksjonen.

Flere fabrikker har stoppet i kortere perioder på grunn av råstoffmangel. Alle ferske signaler fra markedet, tyder på at den gode etterspørselen etter tømmer vil fortsette ut dette året.

Prisene på massevirke har beveget seg betydelig oppover siden i høst. Etter siste prisjusteringer ligger prisene på gran massevirke i flere områder over 300 kr/m³. Furu massevirke har hatt en enda bedre prisutvikling.

Prisutviklingen på massevirke, gjør at det igjen er mulig å gjennomføre tynning med positivt resultat på selve tynningsdrifta. Etter flere år uten aktivitet på dette området i Agder og Telemark, er det nå et vesentlig etterslep. AT Skog har inngått avtale med 2 tynningslag med egnede maskiner, som er klar for oppdrag utover sommeren. Primært vil disse operere i Åmli, Gjerstad, Vegårdshei og i Midt – og Øst – Telemark.

På sagtømmer tilbyr Moelven Telemarksbruket også i år et pristillegg på 25 kr/m³ på furu sagtømmer til skogeiere, som er tidlig ute med i signere tømmerkontrakt for 2. halvår. Dette gjør Moelven for å sikre råstoff utover høsten når de normalt har for liten lokal tilgang på tømmer. Fristen for å signere leveringsavtale med høsttillegg er 10. juni.

Les mer her: Pristillegg på furu sagtømmer

Bergene Holm investerer ytterligere 50 millioner kroner i nye tørker i Åmli. Ombyggingen blir gjennomført i august og det betyr en produksjonsstopp på 3 uker. For å bygge opp ferdigvarelager før produksjonstoppen, skal sagbruket produsere for fullt gjennom hele juli måned. Det innebærer stort behov for sagtømmer både før sommeren og ikke minst utover høsten når kapasiteten på sagbruket øker til et årsforbruk på 350 000 m³.

En relativt kald vinter har gjort at de fleste vedprodusentene i Norge har tømt sine vedlager. Det har vært kamp om bjørketømmeret i vinter. Bjørk og osp massevirke er også etterspurt fra treforedlingsindustrien i Norge og betales på samme nivå som furu massevirke. AT Skog trenger biovirke til leveringsavtalene i lokale og internasjonale fjernvarmeanlegg. I tillegg annonserte Hamran snekkerverksted i mars at de trenger mer råstoff av eik, ask og bjørk til sin produksjon.

Les mer her: – Har du eik til Trond?

Til sammen betyr dette at vi nå går inn i en barmarksesong med avsetning og betalingsvilje for alle de viktigste sortimentene og treslagene.

En slik situasjon er det svært sjelden vi har og AT Skog håper skogeierne vet å benytte seg av de gode tidene

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud på hogst: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 15. mars 2018 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg 10 kr/m³

For tømmerdrifter over 1500 m³ gis et stordriftstillegg på 10 kr/m³. Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen for å oppnå et samlet kvantum på 1500 m³ (minimum 600 m³ per kontrakt).

Andelseiertillegg 10 kr/m³

Alle prislister til AT Skog er inkludert et andelseiertillegg på 10 kr/m³. Dette utbetales til alle som er andelseiere i AT Skog. Andelseiertillegget framkommer som en egen linje på virkesavregningen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som andelseier i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når andelseier i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.