Tømmermarked og priser vinter 2019

Tømmermarked og priser vinter 2019

Sommerhogsten i Agder og Telemark stoppet opp i midten av juli på grunn ekstrem skogbrannfare. Selv om aktiviteten i juli normalt er lav på grunn av ferieavvikling, betyr hogststoppen minimum 2 – 3 uker med tapt produksjon.

Hogststoppen kom i en periode med gode markeder og høy etterspørsel etter alle kvaliteter av tømmer. Prisene er høyere enn på mange år, som fører til at mange skogeiere vil hogge.

Industrien skriker nå etter mer tømmer. Det er viktig at vi, så langt det er mulig, klarer å hente inn igjen det volumet som er tapt i forbindelse med hogststoppen.

AT Skog øker nå massevirkeprisene på kontrakter, som inngås for avvirkning i høst og vinter. Prisen er avhengig av transportavstand til kai/industri og ligger nå etter prisøkning for 255 – 340 kr/m³ på gran massevirke og 245 – 320 kr/m³ på furu.

Prisutviklingen på massevirke gjør at AT Skog igjen har etablert tynningskapasitet i Aust-Agder og Telemark. Det er stort etterslep på tynning, spesielt i furubestand.

Ta kontakt med skogbruksleder for en befaring og tilbud på tynning.

Det er også tid for å rydde opp i bestand med høy massevirkeandel. Det er fremdeles en god del plantet skog fra 1960 – og 1970 tallet, der dårlig plantemateriale har gitt skog av dårlig kvalitet. Denne skogen er det nå mulig å få skiftet ut med et bra økonomisk resultat.

Sagtømmerprisene ligger fremdeles på et høyt nivå og etterspørselen er god.

Scanpole, som kjøper furustolper, har varslet økt behov for råvarer kommende sesong. Dette gir enda større mulighet for å hente ut ekstra kroner på god kvalitet ved avvirkning av furubestand kommende vinter.

Scanpole er spesielt ute etter store stolper (+ 37 cm i diameter i brysthøyde og 17 til 18 meters lengde). Skogeiere, som sitter med noen slike stammer, vil kunne oppnå meget hyggelige priser i vinter. Ta kontakt med AT Skog.

Ellers er etterspørselen etter bjørk, osp og bio meget god om dagen og prisene er økende. Utsortert osp og bjørk massevirkekvalitet leveres til industri og har et prisnivå som nærmer seg furu massevirke.

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud på hogst: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 10. august 2018 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg 10 kr/m³

For tømmerdrifter over 1500 m³ gis et stordriftstillegg på 10 kr/m³. Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen for å oppnå et samlet kvantum på 1500 m³ (minimum 600 m³ per kontrakt).

Andelseiertillegg 10 kr/m³

Alle prislister til AT Skog er inkludert et andelseiertillegg på 10 kr/m³. Dette utbetales til alle som er andelseiere i AT Skog. Andelseiertillegget framkommer som en egen linje på virkesavregningen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som andelseier i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når andelseier i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.