Tømmermarked og priser sommer 2019

Tømmermarked og priser sommer 2019

Etter 3 år med sammenhengende prisoppgang og høy etterspørsel etter tømmer, møter AT Skog nå et marked hvor lagrene av tømmer og ferdigvarer er fylt godt opp etter nok en vinter med rekordhøy avvirkning i Norge.

Etterspørselen etter trelast og cellulose er fremdeles god, men høy produksjon og økende ferdigvarelager presser prisene i markedet nedover. Det er nå krevende å plassere en høy løpende tømmerproduksjon i markedet. Vi må derfor akseptere en moderat prisnedgang både på sagtømmer og massevirke.

Høyere krav til leveringspresisjon

I et marked med lavere etterspørsel er god produksjonsstyring ekstremt viktig. Kunder står ikke klare til å ta imot tømmer som er produsert uten leveringsavtale. I sommer og høst vil derfor AT Skog stille enda større krav til entreprenører og skogeiere med tanke på leveringspresisjon på avtaler og rask omstilling til nye lengder/dimensjoner når det er påkrevd. Dette for å sikre best mulig pris på tømmeret som produseres.

På vent

Selv om tømmerprisene er noe lavere enn i vinter, er prisen fortsatt god og mange skogeiere vil hogge på disse vilkårene. Samtidig ser vi også klare tegn på at fjorårets tørre sommer har gjort granskogen mindre motstandsdyktig mot biller. I en del områder vil det være nødvendig å hogge skogen nå for å unngå ytterligere billeangrep.

AT Skog har inngått avtaler i markedet for 2. halvår som gjør at vi kan opprettholde en høy aktivitet i sommer og høst. Samtidig må vi forholde oss til at det ikke er mulig å få solgt alle volum, treslag og kvaliteter i dagens marked.

Det betyr at avtalte drifter, som innebærer uttak av sortimenter som er vanskelig å selge, må settes på vent inntil markedet er på plass igjen. Sagtømmer av sitka er et konkret eksempel på et sortiment som nå er lite ønsket av våre kunder. Det vil derfor være nødvendig å sette hogst av bestander med sitka på vent inntil markedet bedrer seg.

Økt etterspørsel etter laftetømmer

Samtidig som noen markeder «lugger litt», er det gledelig at andre kunder har økt etterspørsel og ønsker mer råstoff fra AT Skog. Et eksempel på dette er Tinnoset Sag som trenger vesentlig større leveranser av laftetømmer allerede i september.

Nå er det viktig at skogeierne i Telemark benytter dette markedet til og hogger bestander som har det råstoffet markedet etterspør.

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud på hogst: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer via nettsiden: Min side

Ennå ikke tatt i bruk Min side? Se her:  Slik får du tilgang til Min side

Du kan også melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 1. juli 2019 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg

1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.