Tømmermarked og priser høsten 2019

Tømmermarked og priser høsten 2019

Etter 3 år med svært god etterspørsel etter sagtømmer og massevirke, er det ved inngangen til høsten litt større usikkerhet i markedet.

70 – 80 % av trærne vi hogger i Norge, skal ut i et internasjonalt marked som uforedlet tømmer, trelast eller cellulose. Brexit, USA’s økte tollsatser på handel fra blant andre Kina og Canada, valutasvingninger og stor billeangrep på skog i Europa, påvirker derfor etterspørselen på vårt tømmer.

Fortsatt attraktiv tømmerpris

– Prisene på massvirke har gått litt ned i sommer fra rekordnivået i vinter. Vi ser også at lageret på sagtømmer og trelast hos våre kunder er høyt for årstiden, sier markeds- og produksjonssjef i AT Skog, Hans Erik Røra.

– Dette lageret må reduseres i løpet av høsten for at vi skal kunne fortsette med like høy aktivitet i skogen kommende vinter, som vi hadde sist i vinter.

– AT Skog har etablert god driftskapasitet i løpet av de siste årene og vi har behov for nye hogstoppdrag til disse utover høst og vinter. Tømmerprisene er fortsatt på et nivå, som bør gjøre det attraktivt å avvirke eldre skog, men prisperiodene vi nå har med sagbrukene er korte på grunn av usikkerheten i markedet.

Furu

– Slik markedet ser ut nå, er kundene mer interessert sagtømmer av furu enn gran. Det vil være fornuftig å dreie mer fokus mot furu enn å hogge på granbestander som fortsatt kan stå noen år.

– Dette gjelder primært i Telemark og (øst) i Agder. Tinnoset har også økt sin bestilling av laftetømmer vesentlig fra sist vinter og dette gjør også at vi ønsker mer avvirkning av furu i Telemark.

Vedproduksjon

– Bestillingene av bjørk til vedproduksjon er fremdeles høy for kommende vinter. Vi oppfordrer derfor skogeierne til å se på muligheten for å gå inn i mer bjørkerike bestander når hogsten planlegges i perioden oktober – februar/mars, avslutter Røra.

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud på hogst: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer via nettsiden: Min side

Ennå ikke tatt i bruk Min side? Se her:  Slik får du tilgang til Min side

Du kan også melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 1. juli 2019 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg

1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.