Tømmermarked og priser vår 2019

Tømmermarked og priser vår 2019

2018 ble et rekordår for skogbruket i Telemark med høy etterspørsel i markedet og gode priser for skogeierne.

AT Skog har aldri avvirket og solgt så mye tømmer. Den høye hogstaktiviteten har fortsatt gjennom vinteren. Per 20. mars har AT Skog målt inn 15 % høyere volum enn tilsvarende periode i 2018.

Produksjonen på sagbrukene og i treforedlingsindustrien går for fullt og etterspørselen etter tømmer er fremdeles god.

Vafos Pulp, som er en av AT Skogs største massevirkekunder, fikk produksjonsstans som følge av brann i februar. Produksjonen er stoppet i 2,5 måned. Et betydelig tømmervolum er derfor solgt til andre kunder. Dette har ikke påvirket pris eller leveringsmuligheter for våre skogeiere.

Bygger opp lager

For sagbrukene er ettervinteren og våren en spennende tid. Produksjonen er høy gjennom vinteren. Det bygges opp lager av trelast for å møte etterspørselen når byggeaktiviteten starter for fullt etter vinteren.

Nøkkeltallene for de viktigste markedene for norske, svenske og tyske sagbruk, viser fremdeles gode tall i økonomisk utvikling, oppstart av boligbygging og trelastpriser. Likevel er det en usikkerhet når produksjon er så høy som nå.

Lageroppbygging av ferdigvarer i markedet, kan raskt skape et press nedover på trelastprisene.

Etterspurt sagtømmer

Flere av de store sagbrukene i AT Skogs geografi, har økt produksjonskapasiteten det siste året. Denne økte kapasiteten ønsker de å utnytte og produksjonsbudsjettene for 2019 er økt.

For å klare dette, trenger sagbrukene økte tømmerleveranser. Det vil derfor fortsatt være god etterspørsel etter sagtømmer fra Agder og Telemark.

En svak norsk krone sikrer fortsatt at norsk sagtømmer er konkurransedyktig og etterspurt i eksportmarkedet.

Behov for alle sortiment 

AT Skog har god etterspørsel etter alle sortimenter utover våren og sommeren, men vi forventer at prisene har nådd toppen for denne gang.

Økte priser på massevirke har redusert sagtømmerandelen en del i vinter og gir større volum til treforedlingsindustrien. Dette viser at markedet fungerer.

Det er nå viktig å tilpasse produksjonen til etterspørselen av de ulike tømmerkvalitetene. Slik sikres god markedsbalanse og opprettholdelse av dagens priser.

Se etter billeskader

Entreprenørkapasiteten er god utover sommeren og det er plass til flere driftsoppdrag i sommer. Etter fjorårets snørike vinter med mye skogskader og en unormalt varm sommer, frykter vi at det dukker opp billeskader utover våren.

Vi oppfordrer skogeiere til å følge med på skogen sin og se etter brune topper på grana.

 

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud på hogst: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer via nettsiden: Min side

Ennå ikke tatt i bruk Min side? Se her:  Slik får du tilgang til Min side

Du kan også melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 10. august 2018 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg 10 kr/m³

For tømmerdrifter over 1500 m³ gis et stordriftstillegg på 10 kr/m³. Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen for å oppnå et samlet kvantum på 1500 m³ (minimum 600 m³ per kontrakt).

Andelseiertillegg 10 kr/m³

Alle prislister til AT Skog er inkludert et andelseiertillegg på 10 kr/m³. Dette utbetales til alle som er andelseiere i AT Skog. Andelseiertillegget framkommer som en egen linje på virkesavregningen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som andelseier i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når andelseier i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.