Tømmermarked og priser vår og sommer 2017

Tømmermarked og priser vår og sommer 2017

I vinter har det vært høy aktivitet i skogene i Agder og Telemark. Situasjonen er tilsvarende i hele Norge. Norsk Virkesmåling melder om rekordinnmåling av tømmer første kvartal.

Både sagbruk og treforedlingsindustri forbruker det innmålte tømmeret fortløpende. Det er ingen tendenser til lageroppbygging på industritomter eller terminaler i AT Skogs geografi.

De største sagbruksaktørene melder om unormalt godt trelastsalg gjennom vinteren. Det kjøres nå for fullt for å møte etterspørselstoppen, som normalt kommer i april og mai. Offentlige statistikker viser også at boligbyggingen i Norge øker. Det er godt nytt for vår næring.

Etterspørselen etter massevirke innenlands har også tatt seg opp de siste månedene med full produksjon både på Vafos og Huntonit lokalt og på Norske Skogs fabrikker. Sistnevnte er også viktige kjøpere fra vår geografi.

Fra Sverige varsles det stadig om nye investeringer i celluloseindustrien. Dette er godt nytt for etterspørselen etter massevirke fra Norge i et litt lenger perspektiv.

Det er nå god avsetning på sagtømmer, palletømmer og massevirke av både gran og furu. Prisnivået på gran sagtømmer er på det høyeste nivået siden 2008. Bergene Holm, Byglandsfjord og Eikås har lempet på kvalitetskravene på gran sagtømmer, slik at Emba-kvalitet nå måles inn som sagtømmer. Det gir en enda bedre verdiutnyttelse av tømmerstokken og en lavere massevirkeandel.

Kombinasjonen av sagtømmerpris, uttak av palle og lav massevirkeandel, gjorde at netto tømmerverdi i januar og februar var på det høyeste nivået siden 2011.

For skogeieren er det nå all grunn til å benytte seg av det gode markedet til å planlegge hogst i sommer og høst. De siste årene har våren og sommeren vært tørre og fine med gode driftsforhold og lavere risiko for terrengskader og veiskader. Det kan derfor være fornuftig å planlegge en sommerhogst, der det ikke er veldig aktuelt å ta ut laft eller stolper.

Pristillegg

Per 1. mars 2017 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg 10 kr/m³

For tømmerdrifter over 1500 m³ gis et stordriftstillegg på 10 kr/m³. Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen for å oppnå et samlet kvantum på 1500 m³ (minimum 600 m³ per kontrakt).

Andelseiertillegg 10 kr/m³

Alle prislister til AT Skog er inkludert et andelseiertillegg på 10 kr/m³. Dette utbetales til alle som er andelseiere i AT Skog. Andelseiertillegget framkommer som en egen linje på virkesavregningen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som andelseier i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når andelseier i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.