Tømmermarked og priser vinter 2019/20

Tømmermarked og priser vinter 2019/20

Etter 3 år med svært god etterspørsel etter sagtømmer og massevirke, er det nå økende lager av tømmer og trelast i de markedene AT Skog selger tømmer til.

70 – 80 % av trærne vi hogger i Norge, skal ut i et internasjonalt marked som uforedlet tømmer, trelast eller cellulose. Brexit, USAs økte tollsatser på handel fra blant andre Kina og Canada, valutasvingninger og store billeangrep på skog i Europa, påvirker derfor etterspørselen på norsk tømmer.

– Gjennom sommeren og høsten har prisene på massevirke og sagtømmer falt med 30 til 60 kr/m³ avhengig av sortiment. Det er gran som har fått den største nedgangen, men fra et meget høyt nivå. På sagtømmer er prisene nå tilbake på samme nivå som vinteren 2017, mens massevirkeprisene fremdeles er betydelig høyere, sier markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra.

Produksjon på dagens nivå

– Prisene på tømmer for levering etter nyttår er enda ikke klare, men signalene fra våre kunder er at produksjonen er planlagt opprettholdt på dagens nivå. Det innebærer at kundene fortsatt har behov for mye tømmer. Vi tror derfor at prisene ikke skal vesentlig ned fra dagens nivå. AT Skog har etablert god driftskapasitet og har behov for nye hogstoppdrag til disse for vinterhogsten, sier Røra.

Etter den tørre sommeren i 2018 er det mange områder, spesielt langs kysten, hvor grana er tørkestresset og angrepet av biller. Granbestander med dårlig helsetilstand bør derfor ha førsteprioritet for hogst nå i vinter.

– I forhold til hogst av frisk skog, er markedssituasjonen slik at det vil være fornuftig å prioritere furu. Sagbrukene ønsker nå høyere andel med furu sagtømmer etter mange år hvor gran har vært mest etterspurt. Dette gjenspeiles også i tømmerprisene. I tillegg er etterspørselen etter furustolper og laftetømmer bedre enn på lenge.

Ikke hogst av sitka

– På Vestlandet og sør i Agder er det mange som ønsker å hogge sitka. Markedet for sagtømmer av sitka er for tiden vanskelig og AT Skog har veldig begrenset salgsmulighet på dette sortimentet. Det er derfor ikke mulig å gjennomføre hogst av sitka vinteren 2020.

AT Skog kan gjerne planlegge ferdig Sitka-drifter sammen med skogeiere, slik at avvirkning kan starte så fort markedet for sagtømmer av sitka åpner seg igjen.

Eik og vedtømmer

I Agder og Telemark er det stabile og gode leveringsmuligheter for sagtømmer av eik.

Bestillingene av bjørk til vedproduksjon er fremdeles høy for kommende vinter. Vi oppfordrer derfor skogeierne til å se på muligheten for å gå inn i mer bjørkerike bestander når de planlegger hogst i perioden oktober – februar/mars.

 

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud på hogst: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer via nettsiden: Min side

Ennå ikke tatt i bruk Min side? Se her:  Slik får du tilgang til Min side

Du kan også melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 1. juli 2019 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg

1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.