Tømmermarked og priser vinteren 2017/18

Tømmermarked og priser vinteren 2017/18

«Bra läge för avverkning i hela landet» er overskriften i en av artiklene i Skog och Ekonomi nummer 3/2017, som utgis av den Danske Bank.

Selv om dette refererer primært til det svenske markedet, gir det et godt bilde av hvordan tømmermarkedet i Norge er ved inngangen til en ny vintersesong. Markedet er godt både for sagbrukene og masseindustrien. Det er ikke så ofte dette inntreffer samtidig.

For AT Skog gir dette utslag i god etterspørsel etter alle tømmersortimenter. Fra tidlig på høsten har råstoffsituasjonen for flere av de norske massevirkeforbrukende fabrikkene vært kritisk. Både Vafos Pulp, Borregaard og Saugbruks har hatt store utfordringer med å holde fabrikkene i gang.

Når dette skjer i en periode hvor det er rekordhøy avvirkning i Agder og Telemark – og også i Norge som helhet – har skogbruket lykkes med å få store volum med massevirke inn i andre markeder etter mange år med lav pris og svak etterspørsel. Mye eksporteres ut som massevirke, men pallesortimenter har også fanget opp mye virke, som tidligere gikk til masseindustrien.

AT Skog økte massevirkeprisene fra 15. august. Vi tror ikke det vil øke produksjonen av massevirke vesentlig, men det bidrar positivt på bunnlinja til skogeier framover.

På sagtømmer er etterspørselen fortsatt god selv om tømmerlagrene på de fleste sagbrukene har økt gjennom sommeren. Prisen på furu er stabil, mens det fortsatt er en positiv prisutvikling på gran.

AT Skog har inngått nye leveringsavtaler på brenselsflis til forbrenningsanlegg både lokalt og i Danmark. Dette gjør at vi nå har stabilt god avsetning på biovirke (blanding av gran, furu og lauv), bjørk og eik gjennom hele året. Vi tilbyr nå priser på disse sortimentene, som gjør det lønnsomt å hogge lauvvirke som tømmer. Dette gjelder i kommunene, som ligger innenfor 60 til 70 km fra Mandal, Arendal eller Herre.

Utsortering av de fineste trærne for levering av stolper, laft, takåser m.m., er viktig for mange skogeiere. Det er der det er mulig å hente ut velfortjent netto for forrige generasjons gode skogskjøtsel.

AT Skog har avsetning på disse sortimentene i de fleste geografier, men markedet er begrenset. Det er derfor viktig å være tidlig ute. Ta kontakt med din lokale skogbruksleder hvis du planlegger å hogge en bestand med høy kvalitet. Husk at slikt tømmer bør hogges i perioden november – mars og være ute av skogen før 1. mai. Leveringsmuligheter for laft og takåser er generelt best i Telemark og Vest-Agder.

AT Skog har fortsatt ledig driftskapasitet i høst og vinter. Ta kontakt med din lokale skogbruksleder eller vårt servicekontor på 35 58 82 00.

Husk – nå er det «bra läge för avverkning»!

Pristillegg

Per 15. september 2017 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg 10 kr/m³

For tømmerdrifter over 1500 m³ gis et stordriftstillegg på 10 kr/m³. Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen for å oppnå et samlet kvantum på 1500 m³ (minimum 600 m³ per kontrakt).

Andelseiertillegg 10 kr/m³

Alle prislister til AT Skog er inkludert et andelseiertillegg på 10 kr/m³. Dette utbetales til alle som er andelseiere i AT Skog. Andelseiertillegget framkommer som en egen linje på virkesavregningen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som andelseier i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når andelseier i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.