Tømmermarked og priser vinter 2020

Tømmermarked og priser vinter 2020

Selv om kalenderen viser vintermåneder, er det barmark og plussgrader i store deler av geografien som AT Skog opererer i.

Både entreprenører og skogeiere venter utålmodig på kuldegrader og vintervær for å få frost i bakken og gode driftsforhold.

Trelastmarkedet og markedet for massevirke ble mer krevende på slutten av fjoråret etter en lang periode med høy etterspørsel. Industrien sitter på høye ferdigvarelager inn i vintersesongen og både trelastpriser og celluloseprisene falt betydelig gjennom 2019.

Prisene stabiliserer seg

Prisene ser nå ut til å stabilisere seg og industrien er optimistisk i forhold til det året vi er inne i, selv om de tror vinteren kan bli krevende.

AT Skog fikk i løpet av desember på plass leveringsavtaler for vinteren med alle kundene sine. Disse avtalene gir grunnlag for høy aktivitet i skogen i vinter.

– AT Skog dekker et stort geografisk område og salgsmulighetene for tømmer er ikke lik i alle områder, sier marked- og produksjonssjef Hans Erik Røra.

Status i øst

I Telemark og Agder (øst for Kristiansand) er det ønskelig med en høyere prioritet av hogst i furubestander i vinter. Etter flere år med høy etterspørsel etter gran sagtømmer og vesentlig høyere pris på gran enn furu, har dette jevnet seg ut.

Prisen på sagtømmer av gran og furu er nå tilnærmet lik i de fylkene som har lokale sagbruk som skjærer furu. Det er lokalt også god etterspørsel etter vinterhogd spesialtømmer av furu (lafte, kledning og stolper).

Status i vest

På Vestlandet og vest i Agder er det ordinær norsk gran som bør prioriteres i vinter. Markedet for sitka, edelgran og furu på eksport, er fortsatt svakt og slike bestander bør vente til markedet bedrer seg igjen.

Det er god etterspørsel etter vinterhogd bjørk til vedproduksjon, men her er det lokale variasjoner.

God driftkapasitet

AT Skog har god driftkapasitet i de fleste områder og det er gode muligheter for å få til et driftsopplegg i løpet av vinteren. Mildere vintre har gjort driftsforholdene mer uforutsigbare enn tidligere.

– Vi opplever derfor stadig oftere at vi må legge om på et planlagt driftsopplegg, men dette åpner også for at vi får mulighet til å ta drifter på kort varsel i områder hvor det kan drives uten frost i bakken, forklarer Røra.

Meld henteklart før 1. april

For skogeiere som hogger selv, er fristen for å melde henteklart vinterhogd tømmer 1. april. Det er også viktig at tømmer meldes henteklart fortløpende etter hvert som fulle tømmerlass er klare på velteplassen.

 

Ta kontakt med din skogbruksleder og be om tilbud på hogst: Skogbruksledere

Hogger du selv, kan du melde inn tømmer via nettsiden: Min side

Ennå ikke tatt i bruk Min side? Se her:  Slik får du tilgang til Min side

Du kan også melde inn tømmer her: Skjema for tømmerinnmelding

Pristillegg

Per 1. juli 2019 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg

1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³

Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.