Frivillig vern av skog

AT Skog er en stor leverandør av frivillig vern. Vi har bistått skogeiere i verneprosesser siden 2002.

AT Skog har fem ansatte med lang og bred erfaring med skogvernprosesser.

Alle skogeiere som vurderer en slik prosess, vil få en grundig gjennomgang om framdrift og metode av våre ansatte.

Skogeiere som tilbyr areal, bestemmer selv om de vil si ja til vern eller ikke etter utgreiing. Skogeier får erstatning for tømmer og grunnverdi.

Erstatningen er skattefri.

 

Teamleder frivillig vern, Jan Ivar Rødland

Område Vestland og Nord-Rogaland

Epost: jan.rodland@atskog.no

Mobil: 907 27 145

 

Tron Olav Tinnes

 

Prosjektleder frivillig vern, Tron Olav Tinnes

Område Agder og Telemark

Epost: tron.olav.tinnes@atskog.no

Mobil: 415 16 741

 

 

Prosjektleder frivillig vern, Atle Gimmestad

Område Vestland (tidligere Sogn og Fjordane)

Epost: atle.gimmestad@atskog.no

Mobil: 481 37 615

 

 

Prosjektleder frivillig vern, Vebjørn Enerstvedt

Område Midtre – og Indre Vestland og Nord-Rogaland

Epost: vebjorn.enerstvedt@atskog.no

Mobil: 936 66 883

 

 

Prosjektleder frivillig vern, Fredrik Bøhler

Område Agder og Sør-Rogaland

Epost: fredrik.bohler@atskog.no

Mobil: 913 98 177

 

 

FAKTA

Frivillig vern

HVORFOR: Sikrer skogeiere innflytelse over verneprosessen på skogarealer med høye miljøverdier.

FRIVILLIG: Grunnlaget for ordningen er enighet mellom Norges Skogeierforbund og Miljøverndepartementet, om at skogvern på privat eiendom skal skje frivillig. Dette ble vedtatt etter mange år med konfliktfylte tvangsvernprosesser. Siden 2002 har cirka 400 000 dekar skog blitt vernet frivillig i AT Skogs område.

MÅL: Å bevare det biologiske mangfoldet i norske skoger. Stortingets mål er vern av 10 prosent av skogen i Norge.

STATUS: Hittil er 5 prosent av skogen vernet i reservater og nasjonalparker.

SLIK ER PROSESSEN: Dialogen starter mellom skogeier, AT Skog, fylkesmann og Miljødirektoratet. Først må det avklares om den aktuelle skogen tilfredsstiller kravene til et verneområde. Hvis tilbudt område har miljøkvaliteter som er tilstrekkelige, starter prosessen med skogtakst, befaring og pristilbud. Tidsperspektiv fra oppstart til vernevedtak er normalt 3 til 4 år.

GRATIS: Prosessen er kostnadsfri for skogeier.

ERSTATNING: Skogeier får et erstatningstilbud fra staten når skogtakst og befaring er gjennomført. Med bistand fra AT Skog gjennomføres det så en sluttforhandling på erstatningstilbud. Hvis tilbud og verneforskrift aksepteres av skogeier, fattes endelig vernevedtak av Kongen i statsråd.

Vurderer du vern? Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.