Driftsavtalevilkår med sertifiseringsavtale

Gjeldende fra 03.11.2015 endret 13.11.2017

Last ned pdf-versjonen: Driftsavtalevilkår med sertifiseringsavtale

 • Kommersielle betingelser
 1. Driftsavtalen gjelder kjøp og avvirkning av tømmer for salg til AT Skog.
 2. AT Skog garanterer gjeldende pris ved kontraktsinngåelse på sagtømmer og massevirke av bartre begrenset til kontrahert volum +/- 10 %. Dersom driften blir utvidet underveis vil overskytende volum bli avregnet etter ny prisliste. Alt tømmer fra driften skal omsettes via AT Skog hvis ikke annet er avtalt.
 3. AT Skog tilbyr prisgaranti i inntil 4 måneder på massevirke og sagtømmer av bartre etter de priser og pristabeller som er avtalt med skogeier ved kontraktsinngåelse. Evt. etterbetaling vil komme i tillegg
 4. Spesialsortimenter som stolper, laft, pallevirke m.m. vil bli sortert ut hvis det er avsetning på avvirkningstidspunkt og dette innebærer gevinst for skogeier. Uttak av ekstrasortimenter vil normalt bety økning i driftspris. Spesialsortimentene vil bli avregnet til gjeldende prisliste ved innmåling.
 5. Dersom skogeier ønsker å inngå avtale uten prisgaranti vil tømmer bli avregnet etter prisliste som gjelder ved driftsoppstart. Ved avtale om hogst utover 4 måneder frem i tid er det pris ved driftsoppstart som vil være gjeldende.
 6. Avtalt driftspris omfatter kostnad til entreprenør (hogst/utkjøring) og administrasjonspåslag til AT Skog.
 7. Tjenester fra eksterne entreprenører som blir administrert av AT Skog i forbindelse med driften (graving, felling, brøyting m.m.) vil bli tillagt et administrasjonsgebyr.
 8. Skogeier kan holde igjen tømmer til eget bruk. Driftspris på tømmer til eget bruk trekkes basert på volumtall fra hogstmaskin, eller annen måling avtalt mellom partene.
 • Drift og velteplass
 1.  Hogst skal kun gjennomføres i bestand som er beskrevet i driftsavtalen. AT Skog skal ha tilgang til digitale bestandskart, skogbruksplaner og andre data tilknyttet eiendommen.
 2. AT Skog kontraherer på grunnlag av signert driftsavtale. Innmeldt volum anslås skjønnsmessig basert på skogbruksplan/befaring. 
 3. Velteplass må være godt ryddet og tilfredsstille krav til biltransport samt forskrift fra vegmyndighetene, kraftleverandør og teleoperatør.
 4. Ved levering på skogsbilveg forutsetter dette at vegen er godkjent etter gjeldende «Normaler for Landbruksveger» fra Landbruksdepartementet revidert utgave fra 1.juni 2013- vegklasse 3 (helårs landbruksveg) og vegklasse 4 (sommerbilveg). Kippekostnader dekkes av skogeier. AT Skog er ikke ansvarlig for skader på vei eller velteplass som måtte oppstå under transport eller framlegging. 
 5. Ved leveranser på vinterstid er skogeier ansvarlig for å holde veg brøytet og om nødvendig strødd i inntil 3 uker etter at siste del av tømmeret er meldt henteklart. 
 • Kvalitet og juridiske forhold
 1. AT Skog får disposisjonsrett over tømmer etter hvert som det blir meldt henteklart. Driftsavtalen regulerer forholdet mellom AT Skog og skogeier eller skogeiers representant. AT Skog handler på vegne av skogeier og vil sette bort arbeidet til ekstern entreprenør. Kontraktens innhold kan gjøres tilgjengelig for entreprenør som skal gjennomføre oppdraget.
 2. Siste frist for gjennomføring av skogsdrift avtales ved kontraktsinngåelse. Hvis driften ikke er gjennomført innen fristen kan skogeier kansellere avtalen eller be om reforhandling.
 3. Dersom AT Skog er årsak til at oppdraget ikke er gjennomført innen fristen vil prisgarantien fortsatt gjelde.
 4. Skogfond trekkes i henhold til avtale innenfor rammer satt av det offentlige (4 – 40 %). Skogeier står fritt til å endre skogfondsats inntil tømmeret er innmålt. Hvis ikke annet er avtalt trekkes 10 %.
 5. Den hogstform som er valgt skal gjennomføres i henhold til de normer som er beskrevet i AT Skogs kvalitetshåndbok.
 6. Det skal avtales i driftsavtale hvem som er ansvarlig for gjennomføring av oppussing og etterarbeid i henhold til Norsk PEFC skog standard. Oppretting av sporskader må gjennomføres senest 9 måneder etter at driften er avsluttet.
 7. Skogloven stiller krav til etablering av foryngelse etter hogst innen 3 år. Jfr. foryngelsesforskriften. Driftsavtalen avklarer hvem som har ansvar for dette.
 8. Grunneier er ansvarlig for å informere om alle forhold i driftsområdet som kan være relevant for driften. Dette kan f.eks. være spesielle miljøhensyn, drikkevann, omregulerte arealer, tinglyste rettigheter, infrastruktur, tur/utmarkshensyn etc.
 9. Grunneier plikter å påvise og merke eiendomsgrenser hvis det er i forbindelse med driften kan være risiko for å hogge eller kjøre inn på naboeiendom.
 10. Skogeier samtykker i at AT skog benytter digital kartinformasjon fra Allmabasen til å utarbeide hogstinstruks samt hente ut produksjonsdata og sporlogg fra hogstmaskin til dokumentasjon av driftsoppdrag og oppdatering av Allma basen etter drift. Miljødokumentasjon gjøres tilgjengelig for skogeier i skogeierportal etter drift.
 11. Tvist om tolking av denne kontrakten avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsnemnd hvor skogeier og AT Skog oppnevner hvert sitt medlem og sorenskriver i kommunen oppnevner det tredje som også er nemndas leder.
 • Avtale om medlemskap i AT Skogs gruppesertifisering
 •  Når tømmerkontrakten/virkeskontrakten er signert så innebærer dette at en sertifiseringsavtale er inngått mellom skogeier og AT Skog. I skogsertifiseringsavtalen har du plikter og ansvar knyttet til etterlevelse av Norsk PEFC Skogstandard.

Vilkår for sertifiseringsavtale

Skogeier forplikter seg til å:

  1. Følge norsk lovgivning relevant for skogforvaltning og Norsk PEFC Skogstandard for all aktivitet på skogeiendommen.
  2. Skaffe seg kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard eller benytte andre som har slik kompetanse ved planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak på eiendommen.
  3. Sørge for at all relevant informasjon blir meddelt sertifikatholder eller entreprenør.
  4. Følge sertifikatholders krav og rutiner i forbindelse med oppfølging av sertifiseringen. Hogst og andre skogbrukstiltak i nøkkelbiotoper, som åpner for skjøtsel, skal godkjennes på forhånd av sertifikatholder.
  5. Akseptere de vurderinger utførende entreprenør/sertifikatholder gjør i forhold sporutbedring og miljøhensyn i hogsten. Ansvaret for sporoppretting skal konkretiseres i avtalen.
  6. Ikke utføre tiltak på eiendommen som er i strid med Norsk PEFC Skogstandard etter at hogsten er gjennomført. Eksempler på tiltak som ikke kan utføres er hogst i av livsløpstrær og hogst i kantsone som reduserer eller endrer kantsonens funksjon.
  7. Sørge for at skogen forynges etter hogst, ihht. Lov om skogbruk § 6 og krav i Norsk PEFC Skogstandard.
  8. Ved tilslutning til mer enn en gruppesertifikatholder skal avvik meddeles øvrige gruppesertifikatholdere.
  9. Opplyse om åpne avvik ved skifte til ny gruppesertifikatholder.
  10. Samarbeide og bistå ved gjennomføring av internkontroll, internrevisjon og eksternrevisjon. Herunder svare på alle forespørsler om relevant informasjon fra sertifikatholder eller sertifiseringsorgan.
  11. Bidra til å lukke avvik som oppstår på eiendommen samt sørge for å gjennomføre korrigerende og/eller forebyggende tiltak som pålegges fra sertifikatholder.
  12. Følge PEFC Norges retningslinjer for offentlighet knyttet til informasjon som er av interesse for allmenheten. Jfr. Skogbrukslovens bestemmelser og Norsk PEFC Skogstandard om åpenhet om miljøinformasjon.
  13. Dokumentere hogst og andre tiltak i samsvar med sertifikatholders krav (Jfr også PEFC N 03 kap. 7.2 – pkt 4,5 og 6). Ved drifter over 100 m3 skal” Miljørapport” fylles ut. ” Miljørapport blir arkivert i AT Skog i 10 år etter avsluttet drift og er tilgjengelig for skogeier ved innlogging på «skogeierportalen».

   

  Sertifikatholders forpliktelser:

1. Sørge for at skogeier får nødvendig informasjon og veiledning for å oppfylle kravene i Norsk PEFC Skogstandard.

2. Informere skogeier om endringer i Norsk PEFC Skogstandard.

3. Gjennom stikkprøvebasert kontroll og revisjon, kontrollere at sertifiserte skogeiere oppfyller kravene i sertifiseringssystemet.

4. Iverksette korrigerende og/eller forebyggende tiltak ved avvik hos sertifiserte skogeiere eller i gruppesertifikatholders administrative rutiner.

Avvik og mislighold Sertifikatholder kan suspendere eller ekskludere skogeier fra sertifiseringsavtalen dersom det avdekkes alvorlige avvik eller mislighold fra Norsk PEFC Skogstandard, jf PEFC N 03, kap 5.4 og 7.4.

Oppsigelse Ved oppsigelse av sertifiseringsavtalen opprettholdes sertifikatholders ansvar og rettighet til å kontrollere eiendommen i inntil 1 år etter oppsigelse. Skogeiers forpliktelse til å samarbeide, ved gjennomføring av kontroll, revisjon og lukking av eventuelle avvik, opprettholdes på tilsvarende måte i 1 år, jf PEFC N 03, kap 6.1.

Norsk PEFC Skogstandard: http://www.pefcnorge.org/