AT Skog/om oss/Skogsertifisering

Skogsertifisering omhandler i denne sammenheng skogbehandling, avvirkning og terrengtransport. Skogsertifisering innebærer at det skogbruket som drives, kontrolleres mot Norsk PEFC Skogstandard for et bærekraftig skogbruk. 

Standarden skal også sikre at alle i praktisk skogbruk skal følge alle relevante nasjonale lover og forskrifter. 

Skogbruket skal samtidig blant annet drives aktivt med tanke på lønnsom næringsvirksomhet og verdiskapning, sikre at de som jobber der har et arbeidsmiljø hvor helse og sikkerhet blir ivaretatt, sikre at skogen gir grunnlag for et variert friluftsliv med rike naturopplevelser og sikre at kulturminner og verdifulle kulturlandskap blir bevart.

Når det gjelder hvem som kontrollerer at standardene følges, dvs. utfører selve sertifiseringen, er det en uavhengig tredjepart som kontrollerer og sertifiserer vår virksomhet. I AT Skog bruker vi Intertek og Orbicon AS .

  • I dag er det et krav om å være miljøsertifisert for å få markedsadgang for salg av tømmer. 
  • Alle skogeiere som leverer tømmer gjennom AT Skog er en del av gruppesertifiseringsavtalen. 

Skogeier/leverandør av tømmer til AT Skog, forplikter seg gjennom tømmerkontrakten å følge Norsk PEFC Skogstandard og gjeldende lover og forskrifter ved all skogbehandling på sin eiendom.

AT Skogs sertifikater:

Revisjonsrapporter PEFC/ISO 14001:

Revisjonsrapport 2022

Revisjonsrapport 2021

Revisjonsrapport 2020 del 1

Revisjonsrapport 2020 del 2

Revisjonsrapport 2019

Revisjonsrapport 2018

Årsrapporter PEFC Norge:

Årsrapport AT Skog 2021

Årsrapport AT Skog 2020