Hva er skogsertifisering?

Skogsertifisering omhandler i denne sammenheng skogbehandling, hogst og terrengtransport. Skogsertifisering innebærer at det skogbruket som drives, kontrolleres mot Norsk PEFC Skogstandard for et bærekraftig skogbruk. 

Standarden skal også sikre at alle i praktisk skogbruk skal følge alle relevante nasjonale lover og forskrifter. 

Skogbruket skal samtidig blant annet drives aktivt med tanke på lønnsom næringsvirksomhet og verdiskaping, sikre at de som jobber der har et arbeidsmiljø hvor helse og sikkerhet blir ivaretatt, sikre at skogen gir grunnlag for et variert friluftsliv med rike naturopplevelser og sikre at kulturminner og verdifulle kulturlandskap blir bevart.

Les mer om Norsk PEFC skogstandard her: pefc.no

 

Hvem utfører sertifiseringen?

Når det gjelder hvem som kontrollerer at standardene følges, dvs. utfører selve sertifiseringen, er det en uavhengig tredjepart som kontrollerer og sertifiserer vår virksomhet. I AT Skog bruker vi Intertek og WSP.

Selge tømmer?

I dag er det et krav om å være miljøsertifisert for å få markedsadgang for salg av tømmer. Alle skogeiere som leverer tømmer gjennom AT Skog er en del av gruppesertifiseringsavtalen. 

Skogeier/leverandør av tømmer til AT Skog, forplikter seg gjennom tømmerkontrakten å følge Norsk PEFC Skogstandard og gjeldende lover og forskrifter ved all skogbehandling på sin eiendom.
 
Melde om konflikt
Skjema for utfylling finner du her.
 

Dokumentasjon