AT Skog/Skogeier/Forsikring

Skogforsikring

Skogen utgjør store personlige og samfunnsmessige verdier. Storm og skogbrann kan gi store tap. 

Våtere og mildere klima øker risikoen for skader. Opprydding og hogst etter storm, er risikofullt og kostbart. Statens naturskadefond dekker ikke lenger stormskader på skog.

Skogfond med skattefordel kan benyttes ved betaling av forsikringspremien.

Det er bare Skogbrand som tilbyr skogforsikring i Norge. Selskapet ble stiftet i 1912 og er skogeiernes eget forsikringsselskap, som i dag forsikrer mer enn 40 000 skogeiendommer.

Skogbrand

Ta kontakt for en forsikringsavtale for skogen din: Skogbrand.no

Du finner mer informasjon her: Brosjyrer fra Skogbrand

BEDRESKOG veiforsikring

Få tenker på at det er knyttet risiko til å eie en privat vei, enten du eier den alene eller gjennom et veilag. Historisk er sannsynligheten for skade og økonomisk ansvar liten, men hva hvis uhellet først er ute? Da kan konsekvensen være stor.
AT Skog har et ekte engasjement for skogen, regionen og menneskene vi møter. Vi er derfor stolte av å være det første andelslaget i landet som tilbyr våre andelseiere en rimelig ansvarsforsikring for private veier.

Bakgrunn

Det medfører ansvar å eie og drive en skogsbilvei. Erstatningsansvaret skiller ikke mellom organiseringen av eierskapet. De samme reglene gjelder om veieier er en veiforening eller privat skogeier. Det må foreligge tre hovedvilkår for erstatningsansvar:

  • Skadelidte må kunne dokumentere et økonomisk tap.
  • Ansvarsgrunnlaget må foreligge
    • veieier må ha vært uaktsom.
  • Årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget.
    • Veieier kan gjøres ansvarlig selv om veien har bom eller er skiltet for privat bruk. Risikoen vil være avhengig av veiens standard og bruk.
Hvisat

Som samvirkeforetak har vi styrke til å skape gode vilkår for våre medlemmer.

Hvisat er et kollektivt forsikringstilbud av de private veiene du kan risikere erstatningsansvar for. For 200 kroner i året, er alle dine veier dekket for skader på inntil 10 millioner kroner.

Ansvaret som følger en privat veieier, knyttes ikke bare til egen aktivitet. Mange løper en risiko uten å være klar over det. Dagligdagse hendelser, som når melkebilen henter naboens melk på felles gårdsvei, lastebilen kjører byggevarer til hyttefeltet i enden av skogsveien eller når entreprenøren er på vei inn med skogsmaskiner, går så godt som i 100 % av tilfellene fint. Men hva hvis…

Vi har derfor valgt å legge den årlige forsikringspremien inn i medlemskontingenten. Enkelte skogeiere har egne forsikringer, som kan ha tilsvarende dekning. Skulle du av en eller annen grunn ikke ha behov for denne forsikringen, er det fullt mulig å velge bort dette tilbudet.

AT Skog er det første skogeiersamvirket i landet, som tilbyr medlemmene en rimelig ansvarsforsikring for private veier, bruer og tun.

Jeg ønsker ikke Hvisat
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.