AT Skog/om oss/Vedtekter

§ 1 Navn

Samvirkeforetakets navn er AT Skog SA.

Medlemmenes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddene, jf. § 4 og § 5.

AT Skog SAs hovedkontor er i Skien kommune.

AT Skog SA og dets medlemmer er tilsluttet Norges Skogeierforbund.

 

§ 2 Formål

AT Skog SAs formål er å arbeide for medlemmenes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:

 • Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på medlemmenes produkter.
 • Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av medlemmenes skogeiendommer.
 • Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning.
 • Arbeide for økt bruk av skog-, utmarks- og treprodukter.
 • Stimulere til næringsutvikling og ved medlemsengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.

 

§ 3 Medlemmer

Enhver fysisk eller juridisk person som eier skog innen samvirkeforetakets geografiske område kan opptas som medlem i AT Skog SA. Ved innmelding innbetales minst én andel, jf. § 4, og årlig medlemskontingent, jf. § 6.

Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som medlem personer som har bruksrett til skog. Dette gjelder kun når bruksretten gir grunnlag for omsetning av virke fra skogen gjennom AT Skog SA.

 

§ 4 Andelsinnskudd

Hvert medlem skal delta i finansieringen av AT Skog SAs egenkapital med andelsinnskudd i samsvar med det antall andeler som fastsettes for medlemmets skogeiendom.

Hver andel er på kr 500.

Det fastsettes for hvert medlem et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogareal og dets produksjonsevne. Antall andeler fastsettes ut fra et arealfaktortall.

Arealfaktortallet beregnes slik:

Areal i Høy bonitet (større eller lik 17) x 1,33             =     (A)
Areal i Middels og Lav bonitet (14-6)   x 0,67             =     (B)
Sum vektet areal                                                             =     (C)

 • Minste antall andeler er 14
 • For hvert påbegynte 50 over 250 av vektet areal legges det til 1 andel
 • Maksimalt antall andeler er 200. Antallet andeler avrundes til hele antall andeler.

Antall obligatoriske andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal medlemmet eier og disponerer innen samvirkeforetakets område. Medlemmene skal gi skriftlig beskjed til foretaket ved tilkjøp eller frasalg av areal og ved overføring av bruks- eller leierett til skog. Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler (jf. § 5) til obligatoriske andeler for å dekke økt andelsforpliktelse. Ved frasalg omdannes overskytende obligatoriske andeler til tilleggsandeler.

Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.

Ved innmelding skal medlemmet foreta en kontant innbetaling på kr 500 for én andel. Dette er medlemmets opprinnelige andelsinnskudd, og det medlemmet etter loven og vedtektene må betale for å bli medlem.

Utover dette skal innbetaling av obligatorisk andelsinnskudd skje ved minimum 2 % trekk i medlemmets brutto tømmeromsetningsoppgjør for salg gjennom AT Skog SA, inntil medlemmet har oppfylt sin samlede innskuddsforpliktelse. Innbetaling kan i tillegg skje ved:

 • trekk i medlemmets etterbetaling på årets leveranser
 • kontant innbetaling

Dersom et medlem ikke har oppfylt sin samlede forpliktelse til å yte andelsinnskudd innen 30 år etter inntreden, skal restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lenger innbetalingstid.

Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, kan medlemmet bli utesteng etter samvirkelovens regler.

 

§ 5 Tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende medlemmer. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret i henhold til prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles medlemmer som har oppfylt sine samlede innskuddsforpliktelser etter § 4. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning, innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelene skal behandles på samme måte som de obligatoriske andelsinnskuddene når det gjelder medlemskapet.

 

§ 6 Medlemskontingent

Medlemmene skal betale en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.

Dersom et medlem til tross for skriftlig varsel, har unnlatt å innbetale medlemskontingent, kan medlemmet bli utestengt etter samvirkelovens regler.

Dersom medlemskapet opphører, tilbakebetales medlemmets innbetalte andelsinnskudd og eventuelt innestående på medlemskapitalkonti i samsvar med bestemmelsene i § 8. Det gjøres motregning av eventuell utestående kontingent og andre forfalte krav foretaket måtte ha overfor medlemmet.

 

§ 7 Uttreden

Et medlem kan bringe medlemskapet til opphør ved skriftlig utmelding til foretaket. Utmeldingen får virkning tre måneder regnet fra den dagen AT Skog SA mottok den.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 8 om utbetaling av andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti.

 

§ 8 Utbetaling av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti ved opphør av medlemskap

Andelsinnskuddet skal ved utmelding utbetales med det nominelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er intakt. Tilsvarende gjelder for eventuelt innestående på medlemskapitalkonti. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i utbetalingsbeløpet. Ut over dette har et uttredende medlem ikke krav på etterbetaling eller andel i foretakets formue.

Innløsningsbeløpet blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og årsregnskap for det året som melding om opphør av medlemskapet er mottatt, jf. likevel bokstav b under.

Krav på tilbakebetaling av obligatoriske andelsinnskudd og eventuelle tilleggsandelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti forfaller til utbetaling slik:

a. Ved eiendomsoverdragelse eller salg der tidligere medlem ikke lengre er skogeier, utbetales beløpet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/ eiendomsoverdragelsen ble foretatt.

b. Ved booppgjør utbetales beløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte regnskap.

Ved annen uttreden av AT Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er verdien av en andel.

Inntil tilgodehavende ved opphør av medlemskap blir utbetalt, skal det forrentes tilsvarende ordinære medlemsinnlån.

Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for utmelding og nyinntreden for eierskifter innen familien. Medlemskap i AT Skog SA kan overføres i samsvar med samvirkelovens regler forutsatt at styret godkjenner overføringen.

 

§ 9 Valgkretser

AT Skog SAs geografiske område inndeles i valgkretser fastsatt av årsmøtet. Medlemmene er tilknyttet den valgkrets eiendommen ligger i.

Valgkretsen sin oppgave er å velge utsendinger til AT Skog SAs årsmøte. Utsendingene velges for 1 år av gangen. Det velges personlig vara.

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtekts­endringer behandles i valg­kretsene. Vedtakene i de enkelte valgkretsene avgjøres med simpelt flertall av de stem­me­beret­tigede.

Ved vedtektsendringer vil utsendingen fra den enkelte valgkrets stille på årsmøtet med mandat gitt av valgkretsens vedtak.

Ekstraordinært møte innkalles når AT Skog SAs styre eller minst 1/10 av medlemmene i valgkretsen krever det.

Valget av utsending gjennomføres til frister fastsatt av styret.

 

§ 10 Årsmøtet

Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretsene og skal gjennomføres i AT Skog SAs geografiske område.

Styret fremmer forslag til møteleder.

Hver valgkrets har rett til å sende én utsending. Ved avstemming har hver valgkrets én stemme for hver påbegynt 1 000 m3 omsatt tømmer gjennom AT Skog SA forrige kalenderår, fra medlemmene i vedkommende valgkrets.

 

§ 11 Disponering av årets resultat

AT Skog SAs årsresultat kan etter forslag fra styret disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

 • Etterbetales til medlemmene i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA siste år.
 • Avsettes til etterbetalingsfond i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA siste år.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA siste år.
 • Forrentning av andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti. Satsen fastsettes av årsmøte for det enkelte år.
 • Overføres til den opptjente egenkapitalen.

 

§ 12 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan etter forslag fra styret bestemme at innestående på etterbetalingsfondet skal:

 • Overføres til foretakets opptjente egenkapital.
 • Etterbetales til medlemmene i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA minimum de tre siste år.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA minimum de tre siste år.

 

§ 13 Styret

Styret består av 10 medlemmer, hvorav 7 velges av årsmøtet og 3 av de ansatte.

Styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer velges for to år. Minst 3 av styrets medlemmer, valgt av årsmøte, er på valg hvert år.

Det velges tre varamedlemmer i nummerorden for styremedlemmene. Varamedlemmene velges for to år.

Valg og stemmegivning kan foregå skriftlig dersom et flertall i årsmøte krever dette.

 

§ 14 Valgordning

Årsmøtet velger en valgkomité på seks medlemmer med personlige varamedlemmer. AT Skog SA sin geografi skal søkes gjenspeilt i valgkomiteens sammensetning. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder.

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet.

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i AT Skog SA, overtar vedkommendes varautsending plassen i årsmøtet.

Valgene gjelder for tre år, hvorav 1/3 av medlemmene trer ut hvert år.

 

§ 15 Oppløsning

Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal andelsinnskuddene og deretter innestående på medlemskapitalkonti betales til medlemmene med eventuell forrentning. Eventuell gjenværende formue etter dette skal fordeles på medlemmene i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom AT Skog SA de siste 15 år.

 

§ 16 Lovgivning

Forøvrig henvises til den enhver tid gjeldende samvirkelov.