Innenlandsmarkedet vinter 2022/23

Publisert 07.11.2022

Totalt sett er det stor etterspørsel etter tømmer i markedet. For å opprettholde de gode tømmerprisene vi har oppnådd det siste året, må vi tilpasse produksjon til etterspørselen.

Høye energi- og drivstoffpriser, økte renter og generell økonomisk usikkerhet har også innhentet tømmermarkedet. Aktiviteten knyttet til hytte- og boligbygging har falt dramatisk og sagbrukene har betydelig svikt i salget av trelast.  Etterspørselen etter cellulose er fremdeles god, men redusert varehandel internasjonalt slår nå også ut i lavere etterspørsel etter emballasje og kartong etter mange år med kontinuerlig vekst. Energimangel i Europa og høye energipriser gjør at etterspørsel etter de laveste tømmerkvalitetene og bjørk er høy, men også her ser vi en utflating i prisnivået.

Sagtømmer

Sagbrukene har generelt store trelastlager etter at trelastsalget har sviktet de siste månedene. Trelastprisene er betydelig redusert gjennom sommeren og høsten. Foreløpig har ikke dette gitt utslag i økt salg, men høst og vinter er normalt også lavsesong for utkjøring av trelast. Det er forventet at etterspørselen etter trelast vil ta seg opp igjen til våren, som følge av de normale sesongsvingningene i bransjen og ikke minst i «gjør det selv» markedet. I påvente av økt trelastsalg, har de fleste sagbrukene redusert produksjonen gjennom kortere driftstid på saglinjene uten å permittere ansatte. Det er på trelast av furu (impregnert) salgssvikten er størst.  

Massevirke

Markedet for cellulose og avispapir går fortsatt bra og etterspørselen etter massevirke fra den tradisjonelle treforedlingsindustrien er god. Høye energikostnader utfordrer lønnsomheten for deler av industrien og noen produksjonsanlegg har stoppet produksjonen i kortere eller lengre perioder uten at det har påvirket markedsbalansen vesentlig på råstoffsiden.

Lokalt har Huntonit, som er viktig kjøper av furu massevirke fra Agder, permittert ansatte og foreløpig besluttet å ta en betydelig utvidet julestopp i produksjonen på grunn av svikt i salget av bygningsplater. En slik stopp ville normalt vært dramatisk for skogbruket i Agder, men i dagens marked er det greit å selge dette volumet til andre kunder.

Generelt planlegges det full produksjon hos det aller meste av massevirkeforbrukende industri gjennom 2023. Redusert produksjon på sagbrukene, gir mindre celluloseflis inn i produksjonen, som må erstattes med massevirke fra skogbruket.

Biovirke og brensel

Mangel på energi og høye strømpriser, gjør at etterspørselen etter biovirke er høy.

Vedmarkedet i Norge har tatt av det siste året. I tillegg er det realistisk at leveransene fra Baltikum, som tradisjonelt omsettes gjennom de store varehusene, ikke kommer denne høsten/vinteren.

Etterspørselen etter råstoff til vedproduksjon fra norske produsenter er veldig stor og betalingsviljen for rett virke er høy.

For utsortert bjørk ligger pris til skogeier i høst og vinter på 600 kr/m³. Det forutsetter imidlertid at det gjøres noen kvalitetsvurderinger også på bjørka. Stokker med skogsråte skal ikke med, krokkravet er som for massevirke og dimensjonen skal være mellom 7 og 40 cm.

Når det er for lite tilgang på bjørk, etterspørres også lauvblanding med treslagene eik, ask, bøk, lønn, rogn og bjørk i markedet.

Det er fortsatt gode leveringsmuligheter for heltre. 

Se egen sak om dette: Heltrevirke

Oppsummering – anbefaling til skogeier

Tømmerprisen er fortsatt på et høyt nivå, men redusert produksjon på sagbrukene gjør at sagtømmerprisen er under press. Vi forventer at sagbrukene ønsker prisene ned før vinterhogsten – når de opplever at tilgangen på sagtømmer er større enn det volumet de har behov for. Det er viktig at skogbruket tilpasser produksjonen til etterspørselen og at vi konsentrerer avvirkningen til skog med lav sagtømmerandel. Dette er motsatt av den anbefalingen vi har gitt de siste åra. Derfor bør det være et stort potensiale for drifter i slike områder.

Samtidig skal sagbrukene fremdeles produsere mye trelast gjennom vinteren. AT Skog har gjort avtale om levering av store sagtømmervolum vinteren 22/23 – og reduksjon i etterspørselen etter sagtømmer sammenlignet med et normalår er ikke mer enn cirka 10 – 15%.

AT Skog har avtale med mange kunder, i tillegg til de store sagbrukene, og det er viktig at vi opprettholder det totale hogstvolumet. Kunder på spesialtømmer, treforedlingsindustrien, vedkunder og fjernvarmeanlegg må få det råstoffet de trenger og som de nå har god betalingsvilje for.

Egenhogst

For dere som kan og vil hogge selv, er det åpent for privat tømmerinnmelding i de fleste områder. På Vestlandet må private drifter gjennomføres med planlagte båtanløp for å ivareta ferskhet på tømmer. Dette må derfor avklares med AT Skogs servicekontor.

Meld inn tømmeret selv på Min side: Innlogging

Bestille hogst?

Det meste av AT Skogs driftskapasitet er booket for de kommende månedene, men det er ledig driftskapasitet fra desember og utover vinteren. Det lønner seg å være tidlig ute med å planlegge hogst.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for en befaring i skogen og et tilbud på tømmerdrift.

Pristillegg

Per 7. november 2022 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg
1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg
Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.

Eksportmarkedet vinter 2022/23

Publisert 07.11.2022

– På kort sikt er det dessverre ingen lyspunkter å skimte for trelastmarkedet. Flere aktører drar nå ned produksjonen ut året. Høy inflasjon og økte renter demper markedsutsiktene både nasjonalt og internasjonalt, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

– Dette betyr også en dempet etterspørsel etter sagtømmer med tilhørende press på pris. Priser og etterspørselen i massevirke- og energimarkedet holder seg imidlertid fortsatt bra. Med en lavere produksjon på sagbrukene, ser vi ingen umiddelbare endringer i dette segmentet.

Sagtømmer

Etterspørselen etter sagtømmer i Baltikum har holdt seg gjennom høsten, men flere aktører varsler nå begrensninger i produksjonen. Avvirkningen i Baltikum har dreid mye over på bjørk og energivirke, som følge av historisk høye priser. Bjørk massevirke har vært betalt med 140 – 150 EUR/m³ fritt levert i havn og prisene på energiflis har nesten tredoblet seg. I tillegg har de minste sagtømmerdimensjonene tangert massevirkeprisen. Resultatet er redusert sagtømmervolum og sagbrukene har delvis vært bekymret for en rask reduksjon av tømmerlagrene. Da har import vært redningen og vi ser at svenskene nå er aktive med eksport av sagtømmer til Baltikum.

– Norsk sagtømmereksport har blitt lagt merke til internasjonalt. Økningen av eksportvolumene med omkring 20 % utroper Norge til den fjerde største sagtømmereksportøren i verden, ifølge Wood Resources International.

– Sagtømmerprisene viser historisk høye nivåer i alle markeder i 2022. Toppen synes å være nådd i Q2/Q3 og vi ser at prisene er under press. Sagtømmerprisene i Baltikum, Tyskland og Østerrike falt i Q3, mens sagtømmerprisene i Finland, Sverige og Norge har holdt seg. Det kommer de nok ikke til å gjøre gjennom Q4.

Tremasse

Prisene på både tremasse, papir og kartong fortsetter på historisk høye nivåer. Så kan man sikkert lure på hvorfor avispapirprisene skulle være historisk høye i et strukturelt fallende marked, men her er nok de siste års nedleggelser av kapasitet én forklaring. Tremasseprisene er rekordhøye med 1.500 $/tonn for langfibret tremasse. Så skal man også være klar over at flere av produsentene lider under høye energipriser, hvor flere har valgt å stoppe «massabruket» når strømprisene har vært som høyest. Med unntak av Södra, har massevirkeprisene i Sverige fått lov til å holde seg på et merkverdig lavt nivå. Med lavere produksjon på sagbrukene og mindre flis i markedet, vil vi trolig se prishøyninger utover høsten.

Biovirke og flis

– Markedet for bioenergi har vært svært bra gjennom 2022 og har merkelig nok også styrket seg etter at den normale fyringssesongen har stoppet. Her er det nok mange som forsøker å sikre forsyningen inn mot neste sesong. For Danmark som helt og holdent er avhengig av import av biovirke og flis, kan forsyningen bli krevende. Danskene har derfor sikret seg med oversjøiske leveranser av energiflis fra Sør-Amerika. Ved inngangen til Q4 har prisene på pellets og energiflis falt noe, men fortsatt på historisk høye prisnivåer. Det ryktes om godt utbud og lageroppbygging på terminaler i Baltikum. Prisfallet forklares også med fylte vannmagasiner og gasslagre, samt mildt vær ved inngangen til oktober.

– Det er selvfølgelig stor usikkerhet knyttet til de ulike markedene i en global ustabil verdenssituasjon, men det gjelder å se mulighetene som dette også gir, avslutter Håkon H. Myhra.