TØMMERMARKEDET

Innenlandsmarkedet høst 2021

Publisert 09.09.2021
Rekordhøye trelastpriser har vært tema for mange avisartikler og TV-reportasjer gjennom våren og sommeren. Etterspørselen etter trelast har vært høyere enn det sagbrukene klarer å produsere og i et velfungerende marked betyr det at prisene øker. Sagbruksnæringen har benyttet markedsmulighetene og gjennomført mange og store prisøkninger det siste året.

sagtømmerprisen

Sagtømmerprisene har også økt med 140 -175 kr/m³ i samme periode. Det er en voldsom økning i en så kort tidsperiode. Vi må tilbake til 2008 for å finne tilsvarende prisøkninger. En del skogeiere er likevel misfornøyd med at sagtømmerprisene ikke har økt prosentvis like mye som trelastprisene.  

Årsaken til at sagtømmerprisene ikke har fulgt trelastprisene, er en god balanse mellom hogst og etterspørsel etter sagtømmer i det norske markedet. Eksport av sagtømmer har økt betydelig, men generelt høy etterspørsel etter båtkapasitet har gjort at det har vært vanskelig å skaffe båter til å øke eksporten ytterligere.

godt for trelast

Etterspørselen etter trelast er fremdeles god i det norske og europeiske markedet. Den generelle økonomiske utviklingen er god. De fleste land vi handler med begynner å få kontroll på pandemien og byggeaktiviteten er høy.

Det er stor optimisme knyttet til at bruken av tre som byggemateriale vil øke i de kommende årene.

Den private etterspørselen etter trelast, som har vært veldig stor under pandemien, har imidlertid avtatt. Selv om sagbrukene fremdeles har historisk lave trelastlager, begynner det å fylles opp igjen for trelast i byggevarehandelen. Prisene har flatet ut og er på vei ned på enkelte varegrupper.

Sagbrukene tåler nå en betydelig priskorreksjon på trelast før dette påvirker deres evne til å betale dagens sagtømmerpriser.

HOgg sitka

God etterspørsel etter sagtømmer fra Baltikum, Tyskland og også markeder lenger sør i Europa, gjør at vi tror det fremdeles er potensiale for å øke prisene ytterligere framover – men akkurat nå er det en viss usikkerhet knyttet til markedet utover vinteren.

Etter noen år med vanskelig marked for sagtømmer av sitkagran, er det bra etterspørsel både på Vestlandet og Sørlandet. Har du hogstmodent sitkatømmer, som har stått på vent i noen år, bør du derfor benytte anledningen til å hogge i høst/vinter.

Etterspørselen etter papir har tatt seg opp. Norske Skog har kjørt full produksjon gjennom sommeren og vil gjøre dette også ut resten av året.

Dårlig tilgang på og økte priser på returpapir, gjør at behovet for fersk fiber er økende. Med normal etterspørsel fra Norske Skog har vi fått en god balanse mellom produksjon og etterspørsel av massevirke i Sør-Norge. God råvaretilgang for svensk treforedlingsindustri gjør at det er liten bevegelse i massevirkeprisene selv om prisene på cellulose, kartong og papir er gode.

spesialtømmer

Sagbrukene som leverer laft, villmarkspanel og skreddersøm til hyttemarkedet har også gode tider. Etterspørselen etter spesialtømmer av gran og furu er derfor god inn i den kommende sesongen. Avtale med Scanpole er på plass og våre stolpesynere er allerede i gang med merking av stolper ute i felten.

Prisene på alle spesialsortimenter av gran og furu har hatt samme prisøkning som sagtømmer. Hogst av stolper og spesialfuru er normalt aktuelt i tidsrommet 15. september – 15. mars.

Se egen info som sendes ut om spesialtømmer.

vedmarkedet

Vi går inn i nok en vinter med god etterspørsel etter bjørk. Vedmarkedet er godt og vedprodusentene ønsker primært råstoff som ikke er for storvokst (max 35 – 40 cm).

Skogeierne får derfor best betalt for bjørketømmer før det blir for grovt. Det er også stabilt god etterspørsel etter bjørk massevirke til treforedlingsindustrien. Her er spesifikasjon romsligere både i forhold til dimensjoner og råte.

Eik sagtømmer har stabilt god etterspørsel og det er kjøpere i alle områder som AT Skog opererer i.

Totalt sett er markedsforholdene gunstige for de fleste sortimenter ved inngangen til vinteren. Det er lenge siden utsiktene for et godt økonomiske oppgjør etter vinterhogsten så like lovende ut.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for befaring i skogen og et tilbud på tømmerdrift.

Det er stor etterspørsel etter AT Skogs driftsapparat om dagen, så vi anbefaler at du planlegger vinterhogsten tidlig.

For dere som planlegger å hogge selv i vinter, er det åpnet for privat tømmerinnmelding fra alle områder.

Meld inn tømmeret på Min side: Innlogging

For å jevne ut tømmervolumet mest mulig gjennom året, ønsker vi at flest mulig legger denne hogsten så tidlig som mulig i vinterhalvåret.

Informasjon om forsinket innkjøring av biovirke

God etterspørsel etter sagtømmer, gode driftsforhold og gode tømmerpriser har gjort at det er avvirket mye tømmer i 1. halvår.

Innkjøringen av vinter og vårhogd tømmer går for fullt og tømmerlagrene ute ved bilvei minker nå hver uke.

Spesialtømmer, sagtømmer og massevirke har krav til ferskhet fra industrien og her er det risiko for verdiforringelse nå som sommervarmen har kommet.

AT Skog må prioritere innkjøring av disse sortimentene på forsommeren.

Det er lavsesong for fjernvarmeanleggene og leveransene med brenselsflis til HOFOR i Danmark starter ikke opp igjen før september. På grunn av begrenset lagerplass på kaiterminalene i Mandal, Eydehavn og Herre er vi avhengig av å lagre mye biovirke på bilvei fram til august/september.

Vi håper at skogeierne har forståelse for at biovirke blir liggende en stund før det blir transportert ut. Skogeiere, som har biovirke liggende på dyrket mark eller av andre grunner har behov for å fjerne tømmer tidligere, må ta kontakt med AT Skog.

Innkjøring av biovirke vil få høy prioritet tidlig høst slik at virket kommer ut av skogen før snøen kommer.

Bestille hogst?

AT Skog har ledig entreprenørkapasitet for hogstoppdrag.

Pristillegg

Per 11. mai 2021 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg
1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³
Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.

Eksportmarkedet høst 2021

Publisert 31.08.2021
– Trelastprisene i Sentral-Europa har falt fra juli måned, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market. Etterspørselen er redusert og produksjonen er på et høyt nivå, samtidig som trelastprisene i USA nå er langt lavere enn i første halvår. – Vi kommer fra en «all time high» markedssituasjon, som ingen noen gang har sett maken til. Da kommer det naturlignok en justering når balansen i markedet endres.

STATUS I baltikum

– Sagbrukene i Baltikum har kjørt på full kapasitet og betalingsvillighet for sagtømmeret har vært svært høy. Vi ser at tømmertomtene er fylt opp og sagbrukene justerer ned prislistene på sagtømmer. Virkesmarkedet i Baltikum er kjent for å være svært volatilt, så en nedjustering fra de høyeste toppene i sommer er ikke overraskende. Det er fortsatt stor etterspørsel etter sagtømmer for høsten og sagbrukene planlegger for full fart.

passert toppen

– I Sverige ser vi at trelastlagrene øker raskt, men fra et svært lavt nivå. Trelastprisene har nok passert toppen der også, men ordrebøkene er fortsatt velfylte. Et svakere USA-marked vil helt sikkert redusere den oversjøiske eksporten fra de store svenske aktørene. Stor produksjon i skogen gir også høye tømmerlagre hos sagbrukene i Sverige. Prisøkningene på sagtømmer i Sverige har vært forbausende små, men der er det et tømmermarked som opererer med store «affärsgodtgjörelser» som ikke synliggjøres i de mer offisielle prisstatistikkene.

fortsatt store billeangrep

– Fra Tyskland rapporteres det fortsatt om store barkbilleangrep i deler av landet. I geografier hvor tilgangen på billetømmer fortsatt er stor holdes naturlignok sagtømmerprisene nede, mens i andre deler har vi sett en betydelig prisøkning på sagtømmer. Det store margingapet mellom billig billetømmer og ferdig trelast i USA har ikke gått upåaktet hen hos tyske skogeiere. Tyske sagbruk har vært svært aktive i USA-markedet. Med reduserte trelastpriser oversjøisk, flyttes markedsfokuset nå mot Europa, Nord-Afrika og Midt-Østen.

tremasse og papir

– Når det gjelder tremasse og papir til kartong og emballasje, er markedet også svært bra. Markedsprisen på tremasse er nå 1.345,- $/tonn, godt over forrige topp på 1.230,- som var i 2018. Lagrene av tremasse i Europa er synkende. Virkesbalansen i fibermarkedet er i ferd med å bedre seg betydelig. De store virkeslagrene, spesielt i Nord-Sverige og Baltikum, er nå langt lavere, men fortsatt ikke så lave at massevirkeprisen har fått noe løft. Med unntak av Södra, som har økt massevirkeprisen til sine eiere med 25,- kroner, er prisene mer eller mindre uendret i Sverige og Baltikum. Massevirke av bjørk er imidlertid mer etterspurt for øyeblikket og har fått et lite prisløft i Baltikum.

optimisme rundt massevirke

– Vi ser at overskuddet av massevirke reduseres. Det lover godt for tømmerleverandørene, og jeg er rimelig sikker på at vi kommer til å få en helt annen balanse og etterspørsel etter massevirke inn i fjerde kvartal, avslutter en optimistisk Håkon H. Myhra i Viken AT Market.