TØMMERMARKEDET

Innenlandsmarkedet vinter 2022

Publisert 17.01.2022
Noen uker ut i det nye året begynner vi å få et brukbart bilde av markedsutsiktene for tømmer fram til sommeren.

trelastmarkedet

Salget av trelast stoppet opp i høst og inn mot jul var det bekymring hos sagbrukene knyttet til rask lageroppbygging av trelast. Trelastprisene har blitt redusert en del fra toppnivået, men er fremdeles på et høyt nivå.

Det ser ut til at salget på trelast er i gang igjen og at sagbruksbransjen er optimistiske med tanke på salget framover.

Produksjonen går for fullt hos sagbrukene og AT Skog opplever økt etterspørsel etter sagtømmer, også i eksportmarkedet etter at det var mer stille fra den kanten i høst.

Selv om trelastprisene har falt noe, har vi klart å videreføre prisnivået på sagtømmer inn i vintersesongen.

prisøkning på massevirke

De siste årene har vært preget av ubalanse i markedet. Det har vært stort behov for sagtømmer og et vanskelig massevirkemarked med til dels store virkeslager. AT Skog og andre har oppfordret skogeierne til å hogge i bestander med høy sagtømmerandel og sørge for at massevirkelunna blir så liten som mulig.

Effekten av dette har vært god. Massevirkelagrene er lave hos mange av våre treforedlingskunder. I tillegg ser det ut til at markedet for våre viktigste massevirkekunder er i bedring og det planlegges høy produksjon i 2022.

AT Skog økte massevirkeprisene i januar med 15 kr/m³ på gran og 10 kr/m³ på furu.

Nyhetsbildet i høst og vinter har vært preget av energikrise og skyhøye priser på gass, olje og strøm. Dette påvirker oss som privatpersoner, men også i stor grad skogbruket.

Tømmer og flis er energi. Fjernvarmeanlegg som er basert på flis eller pellets, går for fullt og leverer varme til høye priser. Etterspørselen etter biovirke og brenselsflis har økt og prisene er også på vei opp.

AT Skog har satset på energimarkedet i mange år og har bygd opp et godt logistikkapparat for å levere til lokale fjernvarmeanlegg – og ikke minst til eksportmarkedet fra flisterminalen vår på Eydehavn.

Det minker på lagrene av råstoff til brenselsflis og vi økte derfor prisen på sort 932 gran/furu/lauv blanding med 45 kr/m³ i januar.

vedtømmer

Markedet for ved har «tatt av» i vinter som følge av høye strømpriser. Etterspørselen etter vedtømmer (primært bjørk) fra små og store vedprodusenter er enormt.

AT Skog klarer ikke å dekke denne etterspørselen.

For skogeiere som har lauvskog, som kan/bør hogges, er nok vinteren 2022 året man bør hogge. Det er stor betalingsvilje for alle disse sortimentene, som ofte står på områder som burde vært ryddet for å etablere mer produktiv skog.

spesialtømmer

Sagbrukene som leverer laft, villmarkpanel og skreddersøm til hyttemarkedet, har også gode tider. Etterspørselen etter spesialtømmer av gran og furu er god lokalt, men også her er det viktig å sjekke leveringsmuligheter før hogst igangsettes.

Hogst av spesialtømmer bør være avsluttet og tømmer henteklart i god tid før våren kommer. Dette er verdifullt virke som må ut av skogen før vårbløyte, telerestriksjoner og risiko for verdiforringelse.

Mye av AT Skogs driftskapasitet er booket for de kommende månedene, men det er fremdeles muligheter for å få vinterhogst i noen områder.

Det er også greit å begynne planleggingen av hogst for vår og sommer. Vi tror det gode tømmermarkedet kommer til å fortsette inn i sommeren. 

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for befaring i skogen og et tilbud på tømmerdrift.

meld henteklart fortløpende

For dere som kan og vil hogge selv i vinter, er det nå åpnet for privat tømmerinnmelding fra alle områder.

Meld inn tømmeret på Min side: Innlogging

Husk at det er viktig å melde henteklart så tidlig som mulig, slik at tømmeret ikke blir liggende innestengt på vårbløte veier.

Bestille hogst?

AT Skog har ledig entreprenørkapasitet for hogstoppdrag.

Pristillegg

Per 17. januar 2022 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg
1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³
Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.

Eksportmarkedet vinter 2022

Publisert 12.01.2022
– Ved inngangen til 2022 er det all grunn til å være optimistisk, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

trelastmarkedet

– En rekke svenske sagbruk har nå gjennomført en ekstra lang juleferie for å ta ned lagrene av ferdig trelast. Det er grunn til å tro at det raskt blir en bedre balanse i trelastmarkedet som har vært preget av store lager de siste månedene.

– I tillegg ser det endelig ut til at massevirkemarkedet bedrer seg samtidig som etterspørselen etter biovirke når nye høyder internasjonalt.

– I Sverige er det gjennomført betydelige produksjonsbegrensninger hos sagbrukene gjennom en ekstra lang jule- og nyttårsferie. Det var nok helt nødvendig for å redusere lagrene som økte svært raskt. Prisene på trelast internasjonalt er fortsatt veldig gode. Det underliggende forbruket innenfor bygg og anlegg er fortsatt høyt, mens «Do-It-Yourself» markedet naturlig nok er inne i lavsesong.

– Ingen tvil om at det knyttes en del usikkerhet med hensyn til pandemi, mulig renteøkning og inflasjon om dagen. Etter tidenes år i 2021 for trelastindustrien ser det likevel ut til at mange har en optimistisk tilnærming til 2022. Kassa er fylt opp og vi kommer nok til å se en del oppgraderinger og investeringer hos mange sagbruk i tiden framover. Det var kanskje på tide siden sagbrukene normalt ikke har kastet alt for godt av seg.

sagtømmer

– Når det gjelder sagtømmermarkedet er det store lager i Sverige, Baltikum og Tyskland. Ekstra julestopp gjorde ikke lagersituasjonen bedre. Prisbildet er mer eller mindre uendret med noen mindre prisreduksjoner, som følge av et stort utbud.

– Det er fortsatt god etterspørsel etter sagtømmer og med siste års høykonjunktur friskt i minne, er det ingen som har lyst til å strupe etablerte sagtømmerkanaler.

treforedling

– Treforedlingsindustrien har også fortsatt gode tider. Riktignok har prisen på langfibret tremasse falt noe i november, men fortsatt er prisen på et historisk høyt nivå. Vi har ventet på at fiberbalansen skulle bedres, og hadde vel ærlig talt trodd at det skulle skjedd litt tidligere.

– Ved inngangen til 2022 opplever vi at de store lagrene av massevirke og flis er i ferd med å få en bedre balanse. Etterspørsel og priser øker. Ikke de store prisøkningene, men utviklingen er definitivt positiv. Redusert produksjon hos sagbrukene i Tyskland i høst, har utvilsomt dempet utbudet av celluloseflis til treforedlingsindustrien. Samtidig har pelletsproduksjonen gått for full kapasitet og med tilhørende fiberforbruk.

biovirke og flis

– Biomarkedet har tatt helt av de siste månedene. Med skyhøye energipriser for både olje, gass og el, er det virkelig fart i etterspørselen etter biovirke og flis.

– Baltikum har tradisjonelt vært en viktig forsyningskilde av biovirke og flis til Danmark og Tyskland. Nå er lagrene historisk lave og leverandørene prioriterer lokale fjernvarmeanlegg og pelletsfabrikker som betaler «all time high» for virket. Det utfordrer forsyningskjedene til andre land, som har gjort seg avhengig av rimelig virke fra Baltikum.

Ellers ser vi at alle kostnadselementer øker mye for tiden. Fraktratene i spotmarkedet er ute av alle proporsjoner. Det utfordrer selvfølgelig alle varer som er avhengig av skipsfrakt. 2021 ble et fantastisk bra år for verdikjeden vår og det er ingen grunn til å være pessimist for 2022 heller, avslutter Håkon H. Myhra i Viken AT Market.