TØMMERMARKEDET

Innenlandsmarkedet sommer 2021

Publisert 10.05.2021

Prisøkning på sagtømmer før vinterhogsten og gode driftsforhold har gjort at hogstaktiviteten i AT Skogs område har vært svært høy i vinter. AT Skogs driftsapparat har gått for fullt. I tillegg har det vært rekordhøy aktivitet blant skogeiere som hogger med motorsag i egen skog. Hittil i år utgjør volumet fra privat egenhogst nesten 150 000 m³.

god kontroll

– Status i starten av mai er at det fortsatt ligger mye vinterhogd tømmer på bilvei, men selvhoggerne har vært flinke til å følge AT Skogs henstilling om å melde henteklart fortløpende og senest innen 1. april, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra.

– Dette gjør at AT Skog nå har god kontroll på bilveislageret og bør klare å få tømmeret inn til industrien mens det fremdeles holder kravene til ferskhet.   

ser effekter

– Tiltakene for å tilpasse oss et svakt massevirkemarked, som ble iverksatt høsten 2020, har gitt god effekt. Sagtømmerandelen har økt med 10 % og vi har periodevis i vinter hatt utfordringer med å levere avtalte massevirkevolum.

– Mer enn 40 000 m³ er flyttet fra massevirkelunna over til sagtømmer, sammenlignet med fjorårets vinterhogst. Det har gitt god økonomi for skogeier og er et bevis på at skogbruket klarer å tilpasse seg markedet.

kamp om sagtømmeret

– Etterspørselen etter trelast er høy både i Europa og USA. Sagbrukene har ikke klart å dekke opp etterspørselen og et stort underskudd på trelast driver prisene opp på historisk høye nivåer, forklarer Røra.

Høy innmåling av sagtømmer hittil i år, gjør at sagbrukene ved inngangen til mai har solide sagtømmerlager og ingen mangel på råstoff. Underskuddet på trelast skyldes foreløpig begrenset produksjonskapasitet på sagbrukene.

– Prisene på sagtømmer har økt med cirka 120 kr/ m³ siden september 2020, men økningen i spotprisene på trelast er vesentlig høyere.

Sagbrukene både nasjonalt og internasjonalt kommer til å produsere maksimalt framover for å hente mest mulig ut av et hett trelastmarked. Sagtømmerlagrene vil minke gjennom sommeren. Alt tyder på at det vil bli kamp om sagtømmeret utover høsten og muligheter for ytterligere prisøkninger .

Markedsutsiktene for massevirke har bedret seg vesentlig i løpet av vinteren. Tømmerlagrene er redusert, prisene på kartong og cellulose er økende.

AT Skog opplever økende etterspørsel etter massevirke for levering utover høsten. Det ligger til rette for at også massevirkeprisene vil øke i 2. halvår.

markedsutsikter

Langtidsprognosene for energiprisen viser en stigende kurve. Dette gir grunnlag for optimisme for de kommende årene, også for biomarkedet.

– Slik det ser ut nå vil det være stabilt gode leveringsmuligheter framover også for det dårligste virket, som kommer ut fra en skogsdrift, sier Røra.

– Tømmermarkedet ser veldig bra ut for resten av 2021 med gode leveringsmuligheter på alle sortimenter. Sagtømmerprisene er på et nivå som vi ikke har sett på mange år. Vi håper og tror at økningen vi nå har fått, representerer et varig løft i prisnivået. Det er likevel verdt å merke seg at markedet vil svinge også framover.

– Vi anbefaler skogeierne å benytte seg av det gode markedet vi har nå. Ta kontakt med skogbrukslederen din og reserver driftskapasitet for sommeren og høsten.

Informasjon om forsinket innkjøring av biovirke

God etterspørsel etter sagtømmer, gode driftsforhold og gode tømmerpriser har gjort at det er avvirket mye tømmer i 1. halvår.

Innkjøringen av vinter og vårhogd tømmer går for fullt og tømmerlagrene ute ved bilvei minker nå hver uke.

Spesialtømmer, sagtømmer og massevirke har krav til ferskhet fra industrien og her er det risiko for verdiforringelse nå som sommervarmen har kommet.

AT Skog må prioritere innkjøring av disse sortimentene på forsommeren.

Det er lavsesong for fjernvarmeanleggene og leveransene med brenselsflis til HOFOR i Danmark starter ikke opp igjen før september. På grunn av begrenset lagerplass på kaiterminalene i Mandal, Eydehavn og Herre er vi avhengig av å lagre mye biovirke på bilvei fram til august/september.

Vi håper at skogeierne har forståelse for at biovirke blir liggende en stund før det blir transportert ut. Skogeiere, som har biovirke liggende på dyrket mark eller av andre grunner har behov for å fjerne tømmer tidligere, må ta kontakt med AT Skog.

Innkjøring av biovirke vil få høy prioritet tidlig høst slik at virket kommer ut av skogen før snøen kommer.

Bestille hogst?

AT Skog har ledig entreprenørkapasitet for hogstoppdrag.

Pristillegg

Per 11. mai 2021 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg
1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³
Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.

Eksportmarkedet sommer 2021

Publisert 04.05.2021

– Sagbrukene i Baltikum kjører på full kapasitet og for øyeblikket er det nok her vi ser størst betalingsvillighet for sagtømmeret om dagen. UK-markedet er svært viktig for sagbrukene i Baltikum. Avvirkningen begrenses av et vanskelig massevirkemarked og import av sagtømmer fra både Russland og Hviterussland er begrenset.

STATUS I SVERIGE

– I Sverige er det først og fremst eksportsagbrukene som har gode tider. Den innenlandske etterspørselen er mer dempet. Forventninger om økte trelastpriser og synkende trelastlager er med på å presse prisene oppover. Ordrebøkene er fulle og store eksportsagbruk i Sverige rapporterer om en historisk bra markedssituasjon for trelast, hvor UK-markedet er svært viktig for svenskene. En kald vinter har redusert produksjonskapasiteten på sagbrukene betydelig i januar og februar, så tømmerlagrene er relativt komfortable om dagen, sier daglig leder i Viken AT Market, Håkon H. Myhra.

Stor usikkerhet

– I Tyskland ser vi nå at tømmerprisene er på vei opp igjen, men det råder stor usikkerhet med hensyn til barkbilleangrep og utbud av tømmer til sommeren. Tyskerne kjører nå store bulkbåter med 30.000 m3 sagtømmer av gangen til markedet i Asia. Markedet viser at det sør i Tyskland og i Østerrike er en økt etterspørsel etter ferskt tømmer. Tyske sagbruk kjører for fullt og rapporterer om lave trelastlager og stor etterspørsel.

Finland «knakker på døren»

– Vi opplever at Finland «knakker på døren». Det er nytt sett med norske øyne, men en naturlig utvikling når vi ser at Putin stopper tømmereksporten fra 2022. Riktignok er den største tømmereksporten fra Russland øst for Ural og mot Kina, men fortsatt er nok deler av finsk skogindustri avhengig av russisk tømmer som passerer grensen.

historisk trelastmarked

– Med dette historiske trelastmarkedet er det ingen tvil om at sagtømmerprisen også skyter i været. Trelastbransjen kan gjøre opp bøkene for 2020 med historisk gode resultater. Dessverre øker nok ikke sagtømmerprisen i samme takt som trelastprisen. Til det er det nok for mye sagtømmer i markedet. Sagtømmerprisen bestemmes først og fremst ut fra tilbud og etterspørsel etter sagtømmer – og ikke nødvendigvis ubalansen i trelastmarkedet.

Status tremasse

– Når det gjelder tremasse og papir til kartong og emballasje, er markedet på full fart oppover. Markedsprisen på tremasse er nå 1.120,- $/tonn, en sterk oppgang fra høstens 840,- $/tonn. Ytterligere prisøkninger annonseres av de store produsentene i Sverige og Finland. Lagrene av tremasse i Europa er synkende. For avispapir og annet grafisk trykkpapir er dessverre markedet ytterligere svekket inn i 2021. Riktignok ser vi en prisøkning på papir, men dette er mer en kompensasjon for økte priser på tremasse.

Optimisme rundt massevirke

– Vi ser at massevirkelagrene nå er sterkt fallende. Skogindustrien har tatt ut ulønnsom kapasitet på trykkpapir og tremasseprodusentene kjører for fullt i et sterkt marked. Det lover godt for tømmerleverandørene. Jeg er rimelig sikker på at vi kommer til å få en helt annen balanse og etterspørsel etter massevirke inn i andre halvår, avslutter en optimistisk Håkon H. Myhra i Viken AT Market.