Innenlandsmarkedet våren 2023

Publisert 22.02.2023

Totalt sett er det stor etterspørsel etter tømmer i markedet. For å opprettholde de gode tømmerprisene vi har oppnådd det siste året, er det viktig at vi klarer å tilpasse produksjon etter etterspørsel i markedet.

Høye energi- og drivstoffpriser, økte renter og generell økonomisk usikkerhet merkes godt i trelastmarkedet. Aktiviteten knyttet til hytte og boligbygging er falt dramatisk og sagbrukene har betydelig svikt i salget av trelast. Prisene på trelast er tilbake på samme nivå som før koronapandemien uten at dette foreløpig har økt byggeaktiviteten. Etterspørselen etter cellulose er fremdeles god, men redusert varehandel internasjonalt slår også ut i lavere etterspørsel etter emballasje og kartong etter mange år med kontinuerlig vekst. Energimangel i Europa og høye energipriser gjør at etterspørsel etter de laveste tømmerkvalitetene, samt bjørk, er høy – men også her ser vi en utflating i prisnivået.

Sagtømmer

Sagbrukene har store trelastlager etter at trelastsalget har sviktet de siste månedene. Trelastprisene er betydelig redusert gjennom sommeren og høsten. Foreløpig har ikke dette gitt utslag i økt salg. Det er forventet at etterspørselen etter trelast vil ta seg opp igjen til våren, som følge av de normale sesongsvingningene i bransjen og ikke minst i «gjør det selv» markedet. Foreløpig er det bra etterspørsel etter sagtømmer av gran, men furumarkedet er svakt. Så langt det er mulig bør skogeierne prioritere hogst av gran utover vinter og vår.  

Massevirke

Markedet for cellulose og avispapir går fortsatt bra og etterspørselen etter massevirke fra den tradisjonelle treforedlingsindustrien er god. Høye energikostnader utfordrer lønnsomheten for deler av industrien. Noen produksjonsanlegg har stoppet produksjonen i kortere eller lengre perioder uten at det har påvirket markedsbalansen vesentlig på råstoffsiden.

Lokalt har både Vafos Pulp og Huntonit hatt lengre produksjonsstans i vinter som følge av høye strømpriser og krevende ferdigvaremarked, men tømmer til disse kundene har vært enkelt å plassere hos andre kunder.

Biovirke og brensel

Mangel på energi og høye strømpriser gjør etterspørselen etter biovirke høy.

Vedmarkedet i Norge har tatt av det siste året og det kommer stadig inn nye kunder som ønsker å kjøpe bjørk. Trekraft AS starter opp vedproduksjon på Bjelland i februar. Med denne fabrikken får vi en kunde med industriell produksjon av ved i småsekk beregnet for videresalg til de store varehusene. Dette blir kortreist ved som erstatter import fra bl.a. Baltikum.

For utsortert bjørk ligger pris til skogeier i vinter på 600 kr/m3. Det forutsetter imidlertid at det gjøres noen kvalitetsvurderinger også på bjørk. Stokker med skogråte skal ikke med. Krokkravet er som for massevirke og dimensjonen skal være mellom 7 og 40 cm.

Når det er for lite tilgang på bjørk, etterspørres nå også lauvblanding med treslagene eik, ask, bøk, lønn, rogn og bjørk i markedet.

Det er fortsatt gode leveringsmuligheter for heltre. 

Se egen sak om dette: Heltrevirke

Oppsummering – anbefaling til skogeier

Tømmerprisen er fortsatt på et høyt nivå, men redusert produksjon på sagbrukene gjør at sagtømmerprisen er under press. Sagtømmerprisene gikk noe ned til nyttår, men dette ble delvis kompensert med økt massevirkepris. Det er viktig at skogbruket tilpasser produksjonen til etterspørselen og at vi konsentrerer avvirkningen til skog med lav sagtømmerandel. Dette er motsatt av den anbefalingen vi har gitt de siste årene og det bør være et stort potensiale for drifter i slike områder.

De fleste sagbrukene kjører fremdeles på normal produksjon og trenger mye tømmer. Det er imidlertid svært tydelig at markedet for gran er best – både innenlands og på eksportmarkedet.

Så derfor – der vi har mulighet til å velge – må vi prioriterer granhogst framfor furu framover.

AT Skog har avtale med mange kunder, i tillegg til de store sagbrukene, og det er viktig at vi opprettholder det totale hogstvolumet. Kunder på spesialtømmer, treforedlingsindustrien, vedkunder og fjernvarmeanlegg må få det råstoffet de trenger, og som de nå har god betalingsvilje for.

Hogst?

For dere som kan og vil hogge selv, er det åpent for privat tømmerinnmelding i de fleste områder. På Vestlandet må private drifter gjennomføres med planlagte båtanløp for å ivareta ferskhet på tømmer. Dette må derfor avklares med AT Skogs servicekontor.

Meld inn tømmeret selv på Min side: Innlogging

AT Skog har ledig driftskapasitet for nye oppdrag i vår og sommer. Det lønner seg å være tidlig ute med å planlegge hogst.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for en befaring i skogen og et tilbud på tømmerdrift.

Pristillegg

Per februar 2023 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg
1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg
Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.

Eksportmarkedet våren 2023

Publisert 21.02.2023

– Vi forventer at trelastmarkedet bedres ut over våren, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market. 

Det er åpenbart en større optimisme hos sagbrukene og de fleste kjører mer eller mindre som normalt med hensyn til produksjon. Priser og etterspørselen i massevirke- og energimarkedet holder seg fortsatt bra, men lagrene i Baltikum har økt med tilhørende reduserte priser.

– I Baltikum valgte mange av aktørene å kjøre med redusert kapasitet inn mot 2023 og usikkerheten var stor ved inngangen til 2023. Utfordringene i Baltikum er store, inflasjonen er 20 % og i motsatt til Sverige har de ingen valutaeffekt. Sagbrukene forventer et fortsatt svakt marked i første kvartal. Dette var situasjonen ved årsskiftet i fjor også, men da kom markedet for fullt i løpet av februar, forteller Myhra.

Sagtømmer

– Vi ser en markert etterspørsel etter sagtømmer i Estland som følge av full stopp i hogsten et par måneder på våren i hekketiden. Åpenbart at mange sagbruk ønsker å sikre seg et lager.

– Svenske sagbruk ser ut til å greie seg litt bedre enn forventet. Fortsatt svak krone gir svensk skogindustri et fortrinn med hensyn til pris. Eksporten til US er rekordhøy og alle sagbruk kjører på normal kapasitet. Svenske sagbruk skal ha lykkes med å få gjennomslag for små prisøkninger på eksport av gran på nyåret.

– Gran er også mer etterspurt enn furu for øyeblikket. Mye av forklaringen ligger i et labert salg av impregnert trelast sist år, og produsentene sitter allerede på store lager klar for årets impregnertsesong.

– Norsk sagtømmereksport har blitt lagt merke til internasjonalt. Økningen av eksportvolumene med omkring 20 % utroper Norge til den fjerde største sagtømmereksportøren i verden, ifølge Wood Resources International.

Biovirke og flis

– Prisene på langfibret tremasse har nå sunket fra et historisk høyt nivå med tilhørende lagerøkninger. Dette er ikke uventet, men faktisk senere enn forventet. Først og fremst svikter etterspørselen i det kinesiske markedet. Både avispapir og magasinpapir ser ut til å ha passert toppen med hensyn til pris.

Prisene på bjørk massevirke har falt mye. Svensk og finsk skogindustri var ikke lenger villige til å betale en pris på 130-150 EUR/m3 fritt levert i havn, og nå ligger prisnivået i underkant av 80 EUR/m3. Prisene på massevirke av bartre har også falt noe og lagrene av både massevirke og energivirke har økt betydelig i hele Baltikum.

– Markedet for bioenergi har vært svært bra gjennom 2022, hvor pristoppen var i tredje kvartal. Mange ønsket nok å sikre forsyningen før vintersesongen, og prisene ble drevet til historiske nivåer. Mot slutten av året har vi faktisk sett reduserte prisnivåer. Kjøperne har sikret lagrene og utbudet oppleves som mye mer balansert. Fortsatt høye priser på pellets, flis og energivirke, men høye temperaturer over store deler av Europa har redusert forbruket betydelig og lagrene øker. Dette er først og fremst tydelig i Baltikum, hvor lagrene øker på terminalene.

– Som sagt er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen i en globalt ustabil verdenssituasjon, men markedet er normalt veldig stille rundt årsskiftet og jeg tror at etterspørselen på trelastsiden vil ta seg opp gjennom første kvartal, avslutter en optimistisk Håkon H. Myhra.