Innenlandsmarkedet sommer 2022

Publisert 20.05.2022

– Sagtømmerprisene fikk et nytt solid løft i slutten av april. I sommer vil vi ha et prisnivå med meget god lønnsomhet for skogeierne, som har bestilt hogst eller planlegger å hogge, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra.

Trelastmarkedet

De høye sagtømmerprisene kommer etter en lang periode med stor byggeaktivitet, økende trelastpriser og svært god lønnsomhet i sagbruknæringen. Sagbrukene ønsker å utnytte det gode markedet og trenger mye tømmer for å utnytte produksjonskapasiteten. Dette gjelder både i Norge og i de eksportmarkedene som AT Skog leverer tømmer til.

– Vi forventer at den gode etterspørselen etter sagtømmer fortsetter inn i 3. kvartal selv om trelastsalget i Norge har bremset litt opp sammenlignet med fjoråret.

– På lengre sikt er det mer usikkerhet. I Norge varsles det daglig at offentlige prosjekter blir stoppet eller utsatt på grunn av økte byggekostnader, mangel på innsatsfaktorer eller arbeidskraft. Rentene er på vei opp. Antallet nye boligbygg som igangsettes, er det laveste på mange år. Selv om eksportmarkedene fortsetter å etterspørre norsk tømmer og trelast, er det norske markedet viktig for sagtømmerprisene i Norge. Vi må være forberedt på at etterspørselen etter sagtømmer kan avta noe mot slutten av året, selv om vi håper at den gode utviklingen fortsetter, sier Røra.

Massevirke

Prisene på cellulose, kartong og trykkpapir er høye. Lønnsomheten i treforedlingsindustrien er god og alle kjører på full kapasitet. Det er små tømmerlager på fabrikkene i Norge og rapporter fra Sverige viser at også der synker lagrene av massevirke. Kundene våre ønsker å sikre seg økte volum framover. Dette er et godt utgangspunkt for å få til økte massevirkepriser i 2. halvår.

Høye priser på strøm, olje og gass slår også ut i økt etterspørsel og økte priser på tømmer til energiproduksjon. Dette omfatter ved, brenselsflis og pellets.

Vedtømmer

Etterspørselen etter vedtømmer var stor i vinter. Tilbakemeldingene fra vedprodusentene er at de allerede har solgt vinterens produksjon og vil gå inn i høsten med tomme vedlager.

Allerede nå erfarer vi at denne høye etterspørselen etter vedtømmer fortsetter kommende vinter.

Vinterhogd vedtømmer

Prisen på vinterhogd (felt etter 1. oktober) vedtømmer av bjørk ved skogsbilvei, vil ligge på minst 550 kr/m³. På et slikt prisnivå vil det være lønnsomt å gjennomføre hogst i bestander hvor bjørk er dominerende treslag. I Agder og Telemark er det mange slike bestander på gode boniteter der det er fornuftig å avvirke i en slik markedssituasjon for å etablere mer produktiv skog.

Prisøkning på biovirke

Prisene på tømmer til flisproduksjon (biovirke) har allerede økt med 30 kr/m³ og vil øke ytterligere utover høsten. Det er nå et prisnivå som gjør at det vil være lønnsomt å levere heltrevirke (tømmer med kvist og topp) for flishogging ved veikant i områder som ligger innenfor 50 km avstand til kai/fjernvarmeanlegg. Mange skogeiere har tømmerhengere, som er godt egnet til å få fram slikt virke også i barmarkssesongen.

Opplegg for levering av heltre ser du her: Levering av heltrevirke i Agder

Lønnsomt

Det er mange år siden det har vært så lønnsomt å avvirke tømmer. De siste årene har det vært riktig å fokusere på bestander med høy sagtømmerandel. Nå ser vi en utvikling der etterspørsel og priser også øker på massevirke og bio. Vi tror det er fornuftig å planlegge drifter med høyere lauv- og massevirkeandel i tilfeller der skogeiere har slike bestander, som har stått på vent på grunn av lav lønnsomhet. Rydding av jordkanter og veikanter vil også være lønnsomt å gjennomføre i tiden framover.

Egenhogst

For dere som kan og vil hogge selv, er det åpent for privat tømmerinnmelding i de fleste områder. På vestlandet må private drifter i sommerhalvåret gjennomføres i forhold til planlagte båtanløp for å ivareta ferskhet på tømmer. Dette må derfor avklares med vårt servicekontor.

Meld inn tømmeret selv på Min side: Innlogging

Bestille hogst?

Det meste av AT Skogs driftskapasitet er booket for de kommende månedene, men det er ledig driftskapasitet fra juli og utover sensommeren. Det lønner seg å være tidlig ute med å planlegge hogst.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for en befaring i skogen og et tilbud på tømmerdrift.

Pristillegg

Per 17. januar 2022 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg
1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg 10 kr/m³
Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.

Eksportmarkedet sommer 2022

Publisert 23.06.2022

– Markedet endres raskt. Et sterkt trelastmarked i vinter og vår bremser nå opp betydelig. «Gjør det selv» markedet har stoppet opp etter to sterke år. Nye ordrer tikker heller ikke inn i samme takt som tidligere, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

Trelast bremser opp

Det er åpenbart at trelastmarkedet har vendt om og de berømmelige USA-prisene har falt betydelig fra skyhøye nivåer tidligere i vinter. Usikkerheten omkring inngangen til tredje kvartal er stor.

– Russisk trelast strømmer fortsatt inn i det europeiske markedet fram til 10. juli. Da stoppes all importdeklarering i Baltikum. Import fra Hviterussland ble stoppet 10. juni. Fram til dette har russerne hatt en betydelig økning i leveransene av trelast inn til Baltikum. Det medfører selvfølgelig en stor ubalanse i trelastmarkedet. I tillegg ser det også ut til at russerne sender trelast via Kina og inn i markedene i Midt-Østen og Nord-Afrika. Effekten av sanksjonene mot Russland har vi trolig ikke sett effekten av enda i trelastmarkedet. Det foreligger heller ingen kjente sanksjoner fra Kinas side.

Sagtømmer

– Som følge av oppbremsing i trelastmarkedet, har også eksportmarkedet for sagtømmer kjølnet betydelig. Dette har blitt veldig synlig i Baltikum. For få uker siden var det fortsatt mulig å plassere spotvolumer i markedet. Ved inngangen til tredje kvartal, er det i hovedsak de faste etablerte leveransene som videreføres. Nytt i vinter og vår er betydelige leveranser av sagtømmer til Baltikum også fra Sverige og Finland. Det har selvfølgelig vært med på å fylle tømmertomtene og havneterminalene med sagtømmer i store mengder. Prisene er derfor under pres. De «offisielle» prislistene for sagtømmer er justert ned med 5 – 10 EUR i løpet av juni.

– Nå skal det sies at Baltikum er et veldig volatilt marked, hvor det ikke er uvanlig å se to prisjusteringer i løpet av en måned, presiserer Myhra.

– Svenske sagbruk synes også å være vel forsynte med sagtømmer. De fleste aktørene i Sverige økte sagtømmerprisene med omkring 30 SEK i løpet av mai måned. I lys av de solide resultatene som sagbrukene rapporterte etter første kvartal, var dette ikke for mye.

– Etterspørselen etter sagtømmer i Tyskland har vært svært god gjennom vinteren og prisene har igjen løftet seg mye. Spesielt i Sør-Tyskland og Østerrike rapporteres det om svært gode tømmerpriser, men her er også sagtømmerprisene på vei ned som følge av et betydelig svakere trelastmarked. Så langt er det ikke rapportert om store billeangrep, men sagbrukene er alltid litt avventende ved inngangen til årets billesesong.

– Når vi nå opplever fallende trelastpriser og press på sagtømmer, skal vi være klar over at vi kommer fra en situasjon hvor prisnivåene har vært historisk høye og hvor sagbrukene har hatt en svært høy produksjonstakt.

Rekordhøye tremassepriser

– Prisene på både tremasse, papir og kartong fortsetter på historisk høye nivåer. Så kan man sikkert lure på hvorfor avispapirprisene skulle være historisk høye i et strukturelt fallende marked, men her er nok de siste års nedleggelser av kapasitet en forklaring. Tremasseprisene er rekordhøye med 1435 $/tonn for langfibret tremasse. SCA har annonsert ytterligere økning med 50 $ fra juli, men det gjenstår å se om de får gjennomslag i markedet.

Biovirke og flis

– Markedet for bioenergi har vært svært bra gjennom vinteren og merkelig nok også styrket seg etter at den normale fyringssesongen har stoppet. Her er det nok mange som forsøker å sikre forsyningen inn mot neste sesong. For Danmark, som helt og holdent er avhengig av import av biovirke og flis, er forsyningen svært krevende.

– Massevirkeprisene vil få et reelt løft inn i andre halvår. Etterspørselen er stor og med en treforedlingsindustri som kjører for fullt med historisk høye priser, er det viktig å sikre fibertilgangen fra både massevirke og celluloseflis slik at maskinene kan gå for full kapasitet. Det kan bli utfordrende dersom sagbrukene blir tvunget til å redusere produksjonen i andre halvår, avslutter Håkon H. Myhra.