Innenlandsmarkedet sommer 2024

Publisert 24.05.2024

Sommeren er kommet og transportørene jobber på spreng for å kjøre inn bilveislagrene, som har bygd seg opp etter vinterhogsten. Vi ser ut til å være godt i rute for at bilveislageret skal være på normalt nivå ved inngangen til juni.

Industrien har behov for et stort lager inn mot sommerferien for å ha nok tømmer etter sommerferien da tilgangen på ferskt tømmer er begrenset. Det normale er derfor at alt av industritomter og tømmerterminaler er fulle av tømmer i midten av juni.

Slik er det ikke i år. Til tross for høye tømmerpriser og god produksjon i skogen, har økt eksport av både sagtømmer og massevirke gjort at det er lite tømmer på lager hos norsk industri. Det er også lite tømmer på AT Skogs utskipningskaier og togterminaler.

 

Dette er en god situasjon for skogbruket, og gjør at tømmertransporten kan foregå uten innkjøringsbegrensninger. Det gir oss også gode forhandlingskort inn i prisdiskusjonene med industrien.

 

AT Skog økte sagtømmerprisene nok en gang i begynnelsen av mai etter at forhandlinger med de norske sagbrukene ga økte priser. Det sikrer oss et forutsigbart og høyt prisnivå gjennom sommeren, til tross for at næringen fortsatt sliter med liten byggeaktivitet, lavt salg/igangsetting av nye boliger og lave trelastpriser.

 

Hos treforedlingsindustrien er det også små tømmerlager og god etterspørsel etter massevirke ved inngangen til en ny prisperiode. Til tross for at etterspørselen etter avispapir fortsetter å falle, har Norske Skog ambisiøse planer – og etterspør mer tømmer. På Norske Skogs fabrikk på Skogn kuttes bruken av returpapir inn i produksjonen og erstattes med fersk fiber. Det betyr økt behov for gran massevirke.

Markedet for cellulosen, som Vafos Pulp produserer, er bra. De øker derfor produksjonstakten og trenger mer gran massevirke fra AT Skog.

Utenlandske kunder ønsker også økte volum fra oss gjennom Viken AT Market – så grunnlaget for fortsatt høye, og kanskje økende massevirkepriser utover høsten, er gode.

 

Etterspørselen etter biovirke er høy, men her er de internasjonale spotprisene fallende. Dette henger nok sammen med at energiprisene i Europa har falt betydelig i forhold til de to foregående årene. Det virker som de store internasjonale aktørene har bedre kontroll på råvaretilgangen inn mot den kommende fyringssesongen, og dermed vil være tøffere i de kommende forhandlingene. Vi tror imidlertid at det fremdeles vil være knapphet på brenselsflis – og at dagens priser vil holde seg.

 

I forhold til spesialtømmer som laft, stolper og takåser, er sesongen over for denne gangen. Uttak av disse kvalitetene må vente til september/oktober. Det tyder imidlertid på at markedet for spesialkvaliteter er bra, og at det vil bli gode leveringsmuligheter på disse kvalitetene til gode priser utover høsten. Rådet er derfor å vente med avvirkning av områder med laft og stolper fram til høsten, men start planleggingen nå.

 

Oppsummering – anbefaling til skogeier

Fremdeles godt marked for tømmer av alle kvaliteter. Det vil fortsatt være høye priser på både sagtømmer og massevirke gjennom sommeren.

Sommeren er en fin periode å hogge på, hvor risiko for kjørespor i terrenget har vist seg å være lavere enn høst og vinter.

I områder med bratte og vanskelig skogsbilveier, er det også fornuftig å tenke hogst i sommerhalvåret med tanke på tømmerbiltransporten. Her kan det være mye penger å spare på brøyting og strøing.

 

I mange tilfeller er det behov for tilrettelegging i form at traktorvei, velte/snuplass og veibygging i forkant av en hogst. Det er derfor viktig å sette i gang planlegging i god tid før man forventer at hogstmaskinene skal rulle inn.

 

Ta derfor kontakt med din lokale skogbruksleder for å ta en befaring. Da vil du få et tilbud på tømmer og avvirkning, og ikke minst råd og tips om forberedelser som bør gjøres i forkant.

Hogst?

For dere som kan og vil hogge selv, er det åpent for privat tømmerinnmelding i de fleste områder. På Vestlandet må private drifter gjennomføres med planlagte båtanløp for å ivareta ferskhet på tømmer. Dette må derfor avklares med AT Skogs servicekontor.

Meld inn tømmeret selv på Min side: Innlogging

Det lønner seg å være tidlig ute med å planlegge hogst.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for en befaring i skogen og et tilbud på tømmerdrift.

Eksportmarkedet sommer 2024

Publisert 26.05.2024

Vi er nå nesten halvveis inn i året og det er fremdeles en god driv i markedet. Med høy avvirkningstakt virker det å være bedre balanse i sagtømmerlagrene i Europa, men dette er ikke uvanlig inn mot sommeren.

Markedet har fremdeles et underliggende råvareunderskudd og vi må huske at Sverige alene har et økt tømmerbehov på cirka fem millioner m3 årlig de neste årene, med bakgrunn i gjennomførte og planlagte kapasitetsutvidelser. Vida, Sveriges største sagbruk-konsern, har som mål å øke forbruket sitt med 500 000 m3 tømmer i 2024, fra 4.8 millioner m3 til 5.3 millioner m3 årlig.

Annonseringer av prisøkninger i Sverige, som vi så gjennom hele 2023 og starten av 2024, har fortsatt også i vår, hvor flere aktører har økt prisene ytterligere på samtlige sortiment fra april og mai.

Sverige var også første land ut, og satte ned renta i mai. Eurosonen er forventet å følge, med rentenedsettelse i juni. I USA forventet markedet lenge at renta kom til å bli satt ned i juni. Disse forventningene er nå skjøvet til høsten. Denne usikkerheten rundt rentene i USA, fikk en direkte effekt på trelastprisene i USA, som er toneangivende for markedet.

 
Selv om prisene ikke har blitt vurdert som særlig gode, har pristrenden vært stigende fra i fjor høst da byggeaktiviteten tok seg noe opp. I mars 2024 derimot, så man en tydelig nedgang i både byggetillatelser og oppstarter, mye grunnet usikkerheten rundt rentene. Dette førte til at trelastprisene stupte over noen uker. Når man igjen har en større tro på tidspunktet rentene skal ned, er det større optimisme i byggebransjen og prisene har også gått opp. Det er mye som påvirker markedet og det er som alltid veldig volatilt.  

I Europa har trelastprisene jevnt over steget inn i april. Selv om økningen ikke er høy nok til at man kan se at det utgjør en stor forskjell enda, går det i alle fall i riktig retning.

Behovet for nybygg er høy i USA, Norge og Europa for øvrig. I Tyskland har underskuddet i boligbygging økt fra 400 000 til 600 000 enheter, mens man estimerer at det kun blir bygd 255 000 i 2024.

 

I motsetning til på sagtømmer, har lagrene med massevirke i Sverige falt. Prisen på cellulose har økt betraktelig de siste månedene. I april var prisen rekordhøye 1.535 USD/T.

Vi har to konkrete hendelser fra i vår, som har vært med å presse prisene ekstra høyt:

  • Fra 6. mars til 8. april var det streik i Finland, som førte til at store deler av industrien måtte stoppe produksjonen midlertidig.
  • I slutten av mars opplevde man også en gasseksplosjon på Metsä sin nye fabrikk, Kemi mill i Finland. Estimert nedetid for fabrikken etter eksplosjonen er 12 uker. Det betyr at 28 000 tonn cellulose forsvinner fra markedet, hver uke, i denne perioden.

Både streiken og eksplosjonen skaper et strammere marked med et redusert tilbud, som er med å presse prisene oppover i det korte bildet.

En annen faktor som også har påvirket markedet, er selvsagt de mange nedleggelsene man så i 2022/2023. Europeiske produsenter av grafisk papir alene, stengte ned nesten fire millioner tonn kapasitet i denne perioden. Massevirkeindustrien har vært preget av en overkapasitet og disse nedleggelsene skaper en bedre balanse i markedet på kort sikt, men det er forventet at ytterligere kapasitetsreduksjoner er nødvendig, for å skape en varig balanse.

 

Biosesongen nærmer seg slutten og man forbereder seg nå til neste sesong. På råvaresiden i Europa forventes det at energivirke fortsatt vil møte konkurranse fra massevirkesegmentet, men energiprisene er lave og vi forventer tøffe forhandlinger.

 

For å oppsummere, er etterspørselen etter tømmer, på tvers av segmentene, fremdeles god. Med tanke på de store kapasitetsutvidelsene vi har sett hos sagbrukene de siste årene, behovet for boligbygging, samt forventet rentenedgang, er utsiktene positive.