Innenlandsmarkedet vinter 2023/24

Publisert 10.11.2023

 

Økt rente, generell prisstigning og dårligere kjøpekraft for folk flest, har gjort at det igangsettes få nye byggeprosjekter av eneboliger, leiligheter eller hytter.

Aktiviteten i Norge er redusert med mer enn 50 % sammenlignet med toppårene under koronapandemien. Vedlikehold av bygg, ferdigstilling av påbegynte prosjekter og eksport har bidratt til at sagbrukene i Norge allikevel har solgt bra med trelast til og med tredje kvartal. Konkurransen har imidlertid vært hard og trelastprisene lave.  

I fjerde kvartal har salget stoppet veldig opp og det kan tyde på at ordrereserven er i ferd med å gå tom for byggmestrene. 

Lagrene av trelast er på et normal nivå ved inngangen til vinteren, og sagbrukene planlegger for full produksjon utover vinteren til tross for et svakt trelastmarked. Det er fortsatt en forventning om at byggeaktiviteten følger normale sesongvariasjoner og tar seg opp igjen til våren. 

Tømmerhogsten i Norge er betydelig redusert hittil i 2023 sammenlignet med 2021 og 2022. Ved utgangen av september er det målt inn 5,5 % mindre volum enn i tilsvarende periode i 2022. På sagtømmer er volumsvikten enda høyere. 

Tømmerforbruket både i norsk og svensk industri er derimot økende etter betydelig investeringer de siste årene. 

Lagrene av tømmer på bilvei, terminaler og industritomter, har fortsatt å synke gjennom høsten fra et allerede historisk lavt nivå i august. 

Enkelte sagbruk må stoppe produksjon i perioder på grunn av tømmermangel. Treforedlingsindustrien har også mindre lager av massevirke enn normalt. 

For skogeierne er dette en god markedssituasjon – i hvert fall på kort sikt. Konkurranse om tømmeret gjør at tømmerprisene har steget utover høsten, både på sagtømmer og massevirke. Det er nå rekordpriser på sagtømmer og massevirke av både gran og furu. Samtidig er det god etterspørsel og gode priser på vedtømmer, biovirke, stolper og laft. 

Tømmeret kjøres raskt ut av skogen og tømmeroppgjør kommer raskt på konto. 

Lave tømmerlager gjør at det er grunn til å tro at dette markedsbildet vil holde seg gjennom vinterhogsten. 

På lengere sikt er det viktig for tømmerprisene at byggeaktiviteten tar seg opp igjen, at prisene på trelast øker og at industrien igjen tjener penger. 

Hvis ikke det skjer, er det vanskelig å se for seg at vi klarer å opprettholde dagens tømmerpriser. 

Oppsummering – anbefaling til skogeier

Vintersesongen er i gang og vi går inn i den med et prisnivå som bør være veldig attraktivt for deg som har hogstmoden skog. 

Vi merker allerede at det er stor etterspørsel etter driftskapasitet for å få hogd og levert tømmer kommende vinter.  

Det er fortsatt ledig kapasitet, men det er viktig at du som har ønske om å levere tømmer og trenger hjelp av AT Skog til hogst, melder dette til skogbruksleder så snart som mulig. Av erfaring vet vi at vinteren ikke alltid er så lang og kald som vi i skogbruket ønsker. Det vil med all sannsynlighet bli noen endringer i entreprenørenes kjøreplaner, som følge av værendringer. Drifter som kan gjennomføres uten frost i bakken, vil det derfor normalt være mulig å få gjennomført selv om maskinkapasiteten tilsynelatende skulle være fullbooket.  

Vi forventer også at dagens tømmerpriser frister mange, som har utstyr til å gjennomføre hogsten selv. Meld inn tømmeret i Min side eller ring vårt servicekontor for hjelp til innmelding. 

Husk at du som skal hogge selv må ha nytt PEFC – kurs. Dette tar du digitalt. Link til kurset og rabattkode (40 % medlemsrabatt) finner du på Min side.

 

Hogst?

For dere som kan og vil hogge selv, er det åpent for privat tømmerinnmelding i de fleste områder. På Vestlandet må private drifter gjennomføres med planlagte båtanløp for å ivareta ferskhet på tømmer. Dette må derfor avklares med AT Skogs servicekontor.

Meld inn tømmeret selv på Min side: Innlogging

Det lønner seg å være tidlig ute med å planlegge hogst.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for en befaring i skogen og et tilbud på tømmerdrift.

Pristillegg

Per februar 2023 tilbyr AT Skog følgende pristillegg:

Stordriftstillegg
1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført. Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes. Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Eierskiftetillegg
Ved eiendomsoverdragelse gis et tillegg på 10 kr/m³ for ny eier. Ved eiendomsoverdragelse legges tinglysningsdato til grunn. Tillegget gjelder for innmålt volum i overdragelsesåret og påfølgende år. Eiendomsoverdragelse gis kun til den nye skogeieren som overtar andeler fra tidligere eier eller tegner seg som medlem i AT Skog. Eiendomsoverdragelse gis også når medlem i AT Skog kjøper tilleggseiendom, men gjelder kun for volum avvirket på den nye eiendommen.

Eksportmarkedet vinter 2023/24

Publisert 30.10.2023

– Situasjonen i Europa er stadig krevende, og det er ikke mye optimisme å oppdrive i trelastmarkedet – spesielt ikke i eurosonen. Det er høy inflasjon, høye renter og lav byggeaktivitet. Selv om man sannsynligvis nærmer seg rentetoppen, er det forventet at rentene vil holde seg høye i 2024 og vi ser ingen tegn til bedring i trelastmarkedet på kort sikt, sier administrerende direktør i Viken AT Market, Kjersti Denver.

– Vi forventer at 2024 vil være et utfordrende år med fortsatt lav byggeaktivitet, lav etterspørsel og press på priser. En fortsatt svak norsk og svensk krone, samt en råvarebrist, er fremdeles det som i stor grad holder markedet i gang.

Generell usikkerhet og høy inflasjon har åpenlyst en negativ innvirkning på forbruk og byggeaktivitet globalt. I Tyskland og Østerrike er det forventet at produksjonen hos sagbrukene ender 20 % lavere enn fjoråret, mens Skandinavia med Norge og Sverige har en mer stabil utvikling som følge av valuta.  Den globale etterspørselen etter trelast er forventet å falle med 10 millioner kubikk i 2023.

Produksjonen i Baltikum og Sentral Europa har vært redusert over lengre tid. Investeringsvilje og forbruket i sluttmarkedet har falt mer enn produksjonen siden midten av 2022, noe som kompliserer situasjonen ytterligere. Prisen på eksport av trelast har falt med 40 % i år. Sagtømmerprisene faller i de fleste markeder, bortsett fra i Norge og Sverige, hvor prisene er rekordhøye.

Sverige på sin side, har god produksjon og lave lagre. Selv om verdien på eksportvarer har falt også i Sverige, cirka 30 %, er skipninger med ferdigproduserte varer på en «all time high» hittil i år. Det ble gjort rekordhøye investeringer i den svenske skogindustrien i 2022, på 16 mrd SEK. Investeringene i de svenske sagbrukene var 4,1 mrd SEK. Disse investeringene skaper en forventet kapasitetsøkning på 10 % (5 millioner kubikk) de neste årene. Spesielt i Sør-Sverige er det ikke nok tilgjengelig råvare til å dekke det økte behovet i produksjonen og en av konsekvensene av dette må man anta blir en høyere import.

USA anses som det mest optimistiske markedet når det gjelder trelast. Selv om prisene er på et lavt nivå, tar de unna volum. Man regner med at markedet i USA skal forbedre seg raskere enn resten av Europa da de ligger foran i å få orden på inflasjon og har et stort behov for økt byggeaktivitet. Med lavere import fra Canada som følge av skogbrann, billeproblematikk og restriksjoner i skogbruket, gir dette en fortsatt god mulighet for europeiske sagbruk til å ta en sterkere posisjon i dette markedet.

Prisene på tremasse, papir og kartong har vært fallende gjennom hele året. Det har vært annonsert flere både midlertidige og permanente nedleggelser i industrien, spesielt i papirsegmentet. Dette kan skape en bedre balanse på kort sikt, selv om vi i et lengre perspektiv forventer en kapasitetsøkning. De siste par månedene har vi sett en antydning til at prisene på tremasse stabiliserer seg, dog på et lavt nivå. Det forventes en avmålt etterspørsel også i fjerde kvartal.

Markedet for bioenergi var svært bra i forrige fyringssesong. Årets sesong har kommet litt tregt i gang som følge av varmt vær og lave energipriser, men vi får signaler om underskudd på energivirke, spesielt i Sverige, som er med på å gi gode priser.

Selv om vi tror Q4 og ikke minst 2024, kommer til å bli utfordrende, er vi optimistiske på litt lengre sikt. Sentral Europa kommer, i større og større grad, til å ha behov for ferskt tømmer i årene som kommer, og Sverige vil se til blant annet Norge for å kunne dekke deres økte kapasitetsbehov.