AT Skog/Skogeier/Miljøansvar

Skogeiers miljøansvar

Tiltaket går ut på at leverandør av tømmer til AT Skog forplikter seg gjennom tømmerkontrakten å følge Norsk PEFC Skogstandard og gjeldende lover og forskrifter ved all skogbehandling på sin eiendom. Norsk PEFC Skogstandard består av 30 kravpunkter som skal ivareta økonomiske, økologiske og sosiale interesser.

Skogeierens forvalteransvar etter skogbruksloven

Skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen blir gjennomførte i samsvar med lov og forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje kan gjennomførast. Innafor desse rammene står skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå eigne mål.

Skogeigaren skal sjå til at dei som gjer arbeid i skogen rettar seg etter lova og forskriftene. Departementet kan gi nærare forskrifter om omsyn skogeigaren skal ta i høve til miljøet.

Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard har 30 kravpunkt, som beskriver hvordan et bærekraftig skogbruk skal gjennomføres. Skogeier, som leverer tømmer gjennom AT Skog, er en del av AT Skogs gruppesertifisering. Medlemmene våre må sammen sørge for at disse retningslinjene blir fulgt. Signering av tømmerkontrakten gir skogeier et ansvar og en forpliktelse til å følge PEFC Skogstandard og lovverket.

Ønsker du PEFC kurs?

Ny versjon av Norsk PEFC Skogstandard er gjeldende fra 1. mars 2023. Alle som skal hogge selv eller administrere tømmerdrifter må ta nytt kurs. De nye kravene gjelder fra 1. januar 2024. 

 

Se film om PEFC i praksis

Miljøhensyn ved hogst

Gjennomføring av skogbruksaktivitet på eiendommen skal være basert på å drive et langsiktig og bærekraftig skogbruk.

For en full oversikt over oppdatert miljøinformasjon, oppfordrer vi skogeiere til å bruke den digitale skogbruksplanen ALLMA.

Nøkkelbiotoper/miljøfigurer

Før hogst inntil/i nøkkelbiotop igangsettes bør skogbruksleder kontaktes for avgrensning, merking og råd angående hogstføring.
Nøkkelbiotoper/miljøfigurer har to typer forvaltning; urørt og gjennomhogst.

Urørt: Nøkkelbiotoper med forvaltning urørt skal ikke berøres av hogst. Dersom man hogger i en nøkkelbiotop med forvaltning urørt er det et miljøbrudd som fører til konsekvenser for skogeier og andelseierlag.

Gjennomhogst: I nøkkelbiotoper med forvaltning gjennomhogst må AT Skog  planlegge og vurdere hogst før oppstart. Her må de biologiske verdiene ivaretas, og dette må dokumenteres.

For å selge tømmer, må du ha en miljøsertifisert eiendom. Dersom du mangler dette på din eiendom, kan du ta kontakt med Jon Bjarne.

Nøkkelbiotop med forvaltning urørt
Nøkkelbiotop med forvaltning gjennomhogst
Tiurleiker

En tiurleik har minst to spillende tiurer. Leiker med ca. 5 aktive tiurer er normalt inn til ca. 50 dekar store. Større tiurleiker kan være opptil 100 dekar store, i enkelte tilfeller større. Før hogst skal skogeier sjekke med offentlig database, kommune eller sertifisert tømmerkjøper for å få kunnskap om tiurleiker. Har skogeier fått informasjon som ikke ligger i en offentlig database skal det tas hensyn til denne.

Uavhengig av eiendomsstørrelse og eiendomsgrenser skal en tiurleik forvaltes slik at den kan fungere lengst mulig. Det kan gjennomføres hogst når det gjøres på en måte som ikke forringer forholdene på leiken. Vurdering av om det kan hogges og planlegging av hogsten skal gjøres i samarbeid med skogbiolog eller annen kvalifisert person godkjent av sertifisert tømmerkjøper.

Avhengig av skogtype bør forvaltning av tiurleiken gjennomføres ut i fra følgende:

  • I glissen furu- eller barblandingsskog på låg bonitet. Hogst bør normalt ikke utføres.
  • I furu- eller barblandingsskog på middels bonitet hvor skogen har vokst seg tett og skygger ut buskvegetasjon som gir skjul. Her kan hogst som bedrer forholden utføres.
  • I granskog på middels og høg bonitet hvor skogen har vokst seg tett og skygger ut buskvegetasjon som gir skjul. Hogst kan gjennomføres der det kan brukes lukket hogstform. I skog hvor det ikke kan brukes lukket hogstform skal skogen overholdes inn til den får svekket helse eller tiurene slutter å bruke leiken.

Ved hogst inn mot leiken, skal det legges vekt på å unngå at leiken settes igjen som en «øy» i landskapet. Der skogeier gjennom tynning tilrettelegger for etablering av ny tiurleik, og storfuglen tar arealet i bruk, kan det etter avtale med sertifisert tømmerkjøper gjennomføres hogst av tiurleiken.

Hensyn til rovfugl og ugler

Før hogst skal skogeier sjekke med offentlig database, kommune eller sertifisert tømmerkjøper for å få kunnskap om hekkende rovfugler og ugler som krever spesielle hensyn.

Har skogeier fått informasjon som ikke ligger i en offentlig database skal det tas hensyn til denne. Hekkeplass for rovfugler og ugler skal ha et hensynsområde der det ikke skal gjennomføres flatehogst eller frøtrestillingshogst. Ved hogst inn mot en hekkeplass skal det legges vekt på å unngå at hekkeplassen settes igjen som en «øy» i landskapet. I tillegg skal det være et område uten skogbruksforstyrrelse i hekketiden. Høst og vinter er den beste tiden for hogst da buffersonen er minst. Person med skogbiologisk kompetanse godkjent av sertifisert tømmerkjøper kan gjøre endring av hensynssone og tidsperiode uten forstyrrelse fra skogbruk.