Høy risiko for lokale billeangrep – sjekk skogen din

Landbruksdirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har etter resultater fra årets første tømming av billefeller, vurdert at det er høy risiko for utbrudd av granbarkbiller lokalt.

Risikoen er størst i kommunene som ble rammet av vindfellinger høsten 2021. Skogeiere i Hjartdal, Tokke, Tinn, Vinje, Kviteseid og Seljord må derfor være ekstra oppmerksomme. AT Skog og statforvalteren oppfordrer til å sjekke skogen.

– Vi prioriterer skog angrepet av barkbiller. Nå er det viktig å sikre verdiene, sier skogsjef Knut Nesland i AT Skog.

– Med rask respons fra skogeierne, kan mye skog reddes før den tørker ut.

Hva skal du se etter?

Se etter områder med toppbrekk og felt med tørr, brun gran. Se etter boremel langs stammen og på bakken. Misfarging på barnåler er også et synlig tegn når grantreet svekkes.

Gran, som allerede er drept av barkbiller og hvor barkbillene har forlatt treet, kan spares for hogst. De kan huse naturlige fiender av granbarkbillene og har dessuten tapt mer enn halvparten av sin tømmerverdi.

Hogst er viktig tiltak

Det vil være viktigere å prioritere hogst av tømmer som nylig er angrepet av biller, hvor billene vil følge med tømmerstokken ut av skogen og fremtidige angrep reduseres. Det er også viktig å hogge hogstmoden skog i nærheten av skog angrepet av granbarkbiller, slik at tømmeret bevarer sin verdi både for skogeier og som råstoff for sagbruks- og treforedlingsindustrien.

Sjekk regelmessig

NIBIO har egne temakart for barkbilleovervåking i kartløsningen Kilden. Der blir resultater fra felletømmingene og risikovarsel publisert. Oppdatering skjer fredag i uke 21, 24, 28 og 33. I tillegg ligger det andre kartlag om barkbiller der.

Fra barkbillene angriper et tre til den nye generasjonen med biller flyr ut, går det bare 3 – 4 uker. Skogeiere må derfor oppsøke granbestand i skogen sin regelmessig gjennom hele sommeren og se etter granbarkbiller. Jo tidligere en oppdager nye billeangrep, jo mer effektiv blir kampen mot billene – og mer av tømmerverdien kan reddes.

Overvåker billeutviklingen

NIBIO har siden 1979 gjennomført årlige registreringer av granbarkbillebestandene i Norge. Kommunene gjør jobben med å sette opp og tømme fellene. De skal tømmes fire ganger gjennom vekstsesongen. Ti kommuner i Vestfold og Telemark er med i overvåkingsprogrammet, melder statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

I forrige uke (uke 21) ble den første tømmingen gjennomført. I Hjartdal kommune var det på det ene fangststedet 35 000 granbarkbiller i gjennomsnitt per felle. Til sammenligning har NIBIO definert 30 000 biller per felle som utbruddsnivå, det vil si at mengden med granbarkbiller er så stor at den kan drepe frisk granskog.

Se artikkel hos statsforvalteren: Skogeigarar i Hjartdal og omland må sjekke skogen sin!

Skogeiersamvirkene får tilbakemelding og oppdatering fra statsforvalteren om konkrete områder med billeangrep. Skogeier bør derfor ta kontakt med tømmerkjøper så snart som mulig etter at et stort omfang av trær med granbarkbiller er observert, slik at tiltak kan vurderes og det kan gjøres avtale om eventuell hogst.

Skogbruksleder kan sammen med skogeier vurdere hvilke tiltak som er aktuelle og når de skal gjennomføres.

FAKTA

Granbarkbillen (Ips typographus)

Utbredelse: Finnes over hele Norge der gran vokser naturlig.

Skade: Overfører sopper som misfarger veden – er det eneste insektet i Norge som kan drepe grantrær i stort omfang.

Svermetid: Mai/juni ved temperatur på 18 grader. Ny generasjon biller følger etter 3 til 4 uker.

Forebygge skade: Trær og tømmer som er angrepet av biller må ut av skogen. Skogeiere bør sørge for at det blir ryddet opp i vindfall og skog som er skadet av snø. Ungskog må følges opp med lauvrydding og avstandsregulering, slik at det dannes stabile bestand med vitale trær.

Billefoto: NIBIO

Skrevet av Stine Solbakken
31/05/2024