Ingen har jobbet flere timer enn Johan

Han begynte å sortere trelast i 1971. Femti år senere ser fabrikkdirektøren tilbake på en innholdsrik karriere på sagbruket i Åmli, men aller mest ser Johan Mørland (68) framover. Hele tiden.

– Hvis tilgang på råstoff og bemanning er på plass, kan vi øke innkjøpet av tømmer fra 330 000 kubikk til 500 000 kubikk i løpet av et par år. Dette kan vi få til med økt tørkekapasitet, forklarer fabrikksjefen som straks kan ta i bruk splitter nytt tørkeanlegg til 50 millioner kroner.

Foto: Siri Fossing/Tvedestrandposten

Råstoff og rasjonell drift

Bergene Holms sagbruk og høvleri i Åmli har fornyet saglinjen, råsorteringen og nå tørkeanlegget for totalt 350 millioner kroner de siste årene. De fleste sagbruk har slitt med tørkekapasiteten da etterspørselen etter trelast eksploderte våren 2020. Samtidig øker stadig bruken av tre i private hjem og offentlige bygg.

Fabrikkdirektøren står foran de fem nye store tørkekanalene. Er det noe Johan fremhever som en suksessoppskrift for sagbruket, er det råstoffutnyttelse, langsiktig perspektiv og rasjonell drift.

– Og selvsagt har beliggenheten med gunstig tilgang på tømmer betydd mye. Og en romslig tomt.

Fra 35 til 80 prosent

Det sies at han kjenner hver mutter og kvadratmeter på den 240 mål store tomta. Karrieren begynte som 19-åring med sortering og kjøring med truck og hjullaster.

Han tok utdannelse ved Norsk trelastskole og har siden jobbet seg fram til fabrikkledelse. Hans viktigste oppdrag er å få mest mulig verdi ut av tømmerstokken.

– På 1970-tallet gikk bare 35 prosent av stokken til skur. I dag er andelen 80 prosent, forklarer Johan. Skurtømmeret er den beste kvaliteten fra tømmerstokken.

Gran og furu

– Sagbruket skjærer både gran og furu. Å få utvidet produksjonen og ta ut en større del av tømmerverdien, er en kontinuerlig prosess. Gjennom å pløye verdier tilbake til bedriften, kan vi satse på nye investeringer og videre utvikling. Vi har alltid hatt en langsiktig tanke i det vi gjør. Det gjør oss til en solid og forutsigbar aktør. Vi har vært der hele tiden, i gode og dårlige tider.

Tredje størst i Norge

Johan Mørland begynte å jobbe ved sagbruket allerede året etter etableringen.

Det var skogeierne selv, gjennom samvirkebedriften Nidarå Tømmersalslag, som startet opp sagbruket på Simonstad i Åmli. Bedriftens navn var Nidarå Trelast og ble høytidelig åpnet av statsminister Trygve Bratteli i oktober 1971. Da var dette et av landets mest moderne sagbruk.

Johan har tatt vare på skapet der statsministeren trykte på startknappen for å markere åpningen av saglinja. Sagbruket ble solgt til Bergene Holm i 1985.

7500 tømmerbiler årlig

I dag er Bergene Holm avdeling Nidarå det tredje største sagbruket i Norge i tømmerforbruk. Nesten alt av tømmer som sagbruket kjøper, er omsatt gjennom AT Skog. Det årlige volumet fyller 7500 tømmerbiler.

Skogeierne i Agder og Vest-Telemark er viktige leverandører av råstoffet og Bergene Holm er en sentral kunde for skogeierne. I fjor kjøpte sagbruket 320 000 kubikk kortreist tømmer fra AT Skog. Tømmeret transporteres i gjennomsnitt 7 til 8 mil fra stubben til sagbruket.

En karriere som har vart i 50 år har gitt Johan Mørland en unik sagbrukskompetanse.

Opp og ned igjen

– Hva tror du om tømmerprisen de neste årene?

– Vi må håpe at vi får en nivåendring, så det blir noe til alle ledd i verdikjeden. Det eneste som er sikkert, er at etter oppgang skal prisen ned igjen, sier Johan, som fra vinduet i kontoret ser store deler av sagbruket i begge retninger.

Til høyre to truck’er, som kjører der nede på asfalten blant stablene med trelast. Til venstre de nye tørkekanalene. Bak der igjen er tømmerinntaket, der stokkene får flerret av barken før de går gjennom saglinja i et effektivt tempo. Kun tre operatører trengs for å bemanne den toppmoderne saglinja.

Fra tømmerstokken blir lastet av tømmerbilen i den ene enden av tomta, går det cirka 8 uker i snitt før den kommer ut som ferdig tørket og salgbar trelast i andre enden. Hver tømmerstokk gjennom sagbruket blir behandlet som et eget individ for optimal oppdeling.

Neste punkt på ønskelista

– Jeg har alltid noen ønsker, men det skal også være realistisk. Vi har allerede investert mye de siste årene. Anlegget vi har nå er veldig bra med god ressursutnyttelse, men det er mange ting vi kan gå i detalj på for enda bedre videreforedling av stokken.

– Bærekraft har stort fokus. I forbindelse med det nye tørkeanlegget, utnytter vi spillvarmen i dampen til å varme opp lokalene våre. Den løsningen vi etablerer der, er den første i Norge i samarbeid med Enova.

Hold skogsdriften i gang

– Det hadde vært flott å ha egen skogeiendom, sier fabrikkdirektøren, men som kompensasjon har han tenkt mye på tømmer og tre i femti år.

Han har opparbeidet seg en unik kompetanse gjennom arbeidet med en av landets største og mest avanserte saglinjer.

– Budskap til skogeier? Det må være å drive skogen sin jevnt og trutt. Skal vi ha en livskraftig industri, må vi ha tilgang på råstoff i gode og dårlige tider.

Fakta

Bergene Holm avd. Nidarå

PRODUKSJON: Nidarå omfatter sagbruk, høvleri og impregneringsanlegg. I tillegg har avdelingen pressanlegg for sponballer til husdyrstrø, pressanlegg for briketter til bioenergi og anlegg for å pakke bark i sekk til hageformål.

ANSATTE: 90

OMSETNING: 600 millioner kroner. Selger 180 000 m³, cirka 3500 trailerlass, med ferdig trelast.

MARKED: 70% av den totale produksjonen selges til norske byggevarekjeder og industrikunder, 30% eksporteres. Avdelingen eksporterer til Danmark, Tyskland, Holland, Belgia, England, Kina og til Nord – Afrika via svenske kaieksportører.

Skrevet av Stine Solbakken
05/07/2022