Justere skogfondsats? Les her

planting-illustrasjon

AT Skog kan ikke lenger endre skogfondtrekket til skogeier med tilbakevirkende kraft. 

Den beste løsningen er at skogeier registrerer korrekt skogfondsats fra første gangs registrering av tømmerkontrakt.

Ønsker du å innbetale mer skogfond, kan du gjøre dette innenfor samme kalenderår via Skogfond på nett.

Dersom skogeier har avsatt mer skogfond enn ønsket, kan skogeier søke kommunen om å få frigitt midler fra sin skogfondkonto (skogfondsforskriften §13, tredje ledd).

I tillegg til den faglige vurderingen, kan da kommunen kontrollere at midlene fortsatt står på konto før de frigis.

Hvor mye skal du sette av på skogfond?

Skogfondsavsetningens størrelse må vurderes i forhold til investeringsbehovet på eiendommen. AT Skogs skogbruksledere kan hjelpe skogeier med vurdering av riktig skogfondsats.

For at avsetningen skal dekke nødvendig planting og ungskogpleie på feltet som er hogd, vil en avsetning på omkring 15 % normalt være tilstrekkelig. Skogfondet gir ikke renteinntekter og det er sjelden lønnsomt å avsette mer enn det som er investeringsbehovet i nær framtid – men når det skal gjennomføres investeringer som gir skattefordel, er det smart å sikre at det er tilstrekkelig med skogfondsmidler tilgjengelig til dette.

Skogfondsordningen er fleksibel ved at du selv kan forskuttere investeringer og få disse refundert av skogfondsmidler som avsettes seinere.

FAKTA

SKOGFOND: En pliktig avsetning der hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk på eiendommen.

BESTEMT I LOV: Ordningen med skogfond er hjemlet i Skogbruksloven og fastsatt i Forskrift om skogfond.

EGEN KONTO: Alle skogeiendommer har en egen skogfondskonto. Skogfondet tilhører skogeiendommen og skal brukes der av den som eier skogen.

FRA 4 TIL 40: For alt tømmer som omsettes på eiendommen, skal mellom 4 % og 40 % av bruttoverdien avsettes til skogfond.

Hva kan skogfondsmidlene brukes til?

• Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie

• Bygging og opprusting av skogsveier og velteplasser

• Vedlikehold av skogsbilveier

• Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

• Miljøtiltak, som pleie av kulturminner i skog

• Forsikring av skog

Skogfondet gir skattefordel:

• Den del av tømmerinntekten som blir satt av til skogfond, vil ikke inngå i skogeierens skattepliktige inntekt

• Beskatning skjer først når pengene tas ut igjen fra fondet og brukes

• Det er her skattefordelen oppstår, ved at bare 15% av uttaket blir beskattet, mens de øvrige 85 % er skattefritt.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Les alt om skogfond her:  Landbruksdirektoratet

Skrevet av Stine Solbakken
09/09/2019