Leveringsvilkår privat tømmerkontrakt med sertifiseringsavtale

Gjeldende fra 18.06.2019

Last ned pdf-versjonen: Leveringsvilkår sertifiseringsavtale private tømmerinnmeldinger

 

Kommersielle betingelser

 1. Tømmeret kjøpes av AT Skog for levering til kunder som AT Skog inngår avtale med. Tømmer avvirket i henhold til denne kontrakt får AT Skog disposisjonsrett over etter hvert som det blir meldt henteklart.
 2. AT Skog garanterer gjeldende pris når henteklarmelding blir sendt fra skogeier. Det forutsettes at virket leveres i henhold til gjeldende spesifikasjoner og miljøkrav. Dersom driften blir utvidet underveis vil overskytende volum bli avregnet etter ny prisliste. Alt tømmer fra driften skal omsettes via AT Skog med unntak av evt. virke til eget bruk.
 3. Avsetning på spesialsortimenter som stolper, laft og pallevirke varierer i forhold til sesong og geografi og må avtales med AT Skog sitt servicekontor. Spesialsortimenter vil bli avregnet til gjeldende prisliste ved innmåling.
 4. Ved avtale om leverings utover 4 måneder frem i tid er det pris ved innmålingstidspunktet som vil være gjeldende.
 5. Hvis det kreves oppmerking av BVO områder i.f.m. privat tømmerinnmeldinger vil dette blir fakturert skogeier med et fastbeløp på kr 1.000,-. For andelseiere er denne tjenesten gratis.
 6. Skogfond trekkes i henhold avtale innenfor rammer satt av det offentlige (4 – 40 %). Skogeier står fritt til å endre skogfondsats inntil tømmeret er innmålt. Hvis ikke annet er avtalt trekkes 10 %.

Krav til veg, velteplass og merking

 

 1. Tømmeret må være framlagt til godkjent bilveg og meldt henteklart innen den fristen som er avtalt i tømmerkontrakten. Med godkjent bilveg forstås bilveg som er godkjent etter gjeldende «Normaler for Landbruksveger» fra Landbruksdepartementet i revidert utgave fra 1.juni 2013 – vegklasse 3 (helårs landbruksveg) og vegklasse 4 (sommerbilveg). Eventuelle veiavgifter og kippekostnader dekkes av skogeier. Dersom kipping skyldes «flaskehals» knyttet til offentlig veg vil skogeier få et pristrekk på 20 kr/m3. AT Skog kjøper ikke tømmer som må kjøres ut på veger med lavere totalvekt på vogntog enn 32 tonn. Tømmer som må transporteres på veger med totalvekt begrenset til 32-tonn vil få et prisstrekk på 20 kr/m3. AT Skog er ikke ansvarlig for skader på vei eller velteplass som måtte oppstå under transport.
 2. Velteplass må være godt ryddet og tilfredsstille krav til biltransport samt forskrift fra vegmyndighetene, kraftleverandør og teleoperatør. Virket må ikke legges under strømførende ledninger eller telefonlinjer.
 3. Virket skal jamn dras i den ene enden og minste volum pr tømmervelte er 10 m3.
 4. Ved leveranser på vinterstid er skogeier ansvarlig for å holde veg brøytet og om nødvendig strødd i inntil 3 uker etter at siste del av tømmeret er meldt henteklart.
 5. Ved framlegging til offentlig veg er det viktig at tømmeret ikke ligger nærmere enn 3 m fra vegskulder, ikke hindrer fri sikt langs veg og at det ikke er fare for at tømmeret raser ut mot vegen.
 6. Ved tømmerdrift langs offentlig vei skal det utarbeides en varslingsplan. Varslingsplanen skal gjelde under hele tømmerdriften og fram til tømmerbilen har hentet siste lass. Ved utarbeidelsen av varslingsplan skal lokalt vegkontor kontaktes. For riks- og fylkesveg er regionvegkontoret skiltmyndighet. For kommunal veg er kommunen skiltmyndighet. Alt av regelverk og praksis rundt arbeidsvarsling langs offentlig vei følger av «Håndbok 051 Arbeidsvarsling» utgitt av statens vegvesen.
 7. Før tømmeret meldes henteklart må minimum 5 % av stokkene være merket med leverandørnummer og alle lunnene merkes med sortiment type eller type tømmer. Dersom det pågår annen tømmerdrift til samme eller nærliggende velteplass bør veltene også merkes med kontraktsnummer. 4 siste siffer. Tømmer som ikke lar seg identifisere, blir ikke hentet av transportør og heller ikke målt. Transportør er i slike tilfeller berettiget til kompensasjon for bomturen

 

Juridiske forhold

 

 1. Skogeier skal melde framkjørt innmeldt volum innenfor avtalt periode såfremt det ikke foreligger uforutsette driftsforhold som gjør utsettelse/avbrudd nødvendig for å unngå betydelig skader på skoggrunn, veier eller lignende.
 2. Ved utsettelse eller avbrudd av driften skal AT Skog varsles og om mulig opplyses om når skogsdriften vil starte opp igjen.
 3. Leverandør kan sende henteklarmelding så snart et lass er klar for henting ved godkjent og kjørbar vei. Sluttmelding skal sendes når avvirkningen er ferdig. AT Skog får disposisjonsrett over tømmer etter hvert som det blir meldt henteklart.
 4. Tømmer som hogges i ukene:
  41–16 skal være henteklart senest 4 uker etter hogst.
  17–40 skal være henteklart senest 2 uker etter hogst.
  Kjøper er ansvarlig for å hente tømmeret snarest og senest 4 uker etter at det er meldt henteklart.
  I ukene 17–40 er hentefristen 2 uker. Disse frister forskyves ved nedsatt aksellast.
  Leverandør er berettiget til rentekompensasjon for tømmer som er meldt henteklart i en oppgjørsperiode (i henhold til frister i forrige avsnitt) og som ligger uavhentet i den påfølgende oppgjørsperiode.
  Krav om rentekompensasjon må fremsettes av leverandør. Berettigelsen forutsetter at kontrakten er overholdt.
 5. Tillatt volumavvik er +/–10% for alle sortimenter. Avvik innenfor +/–10 m3 tillates uten videre.
  Skogeier plikter å melde fra dersom kvantum avviker mer enn 10 % pr sortiment fra kontrakten.
 6. Dersom vanskelige avsetningsforhold eller markedsregulering gjør det nødvendig, kan AT Skog i kontraktsperioden og i samsvar med sine vedtekter, foreta reduksjon i de kontraherte tømmerkvanta, eventuelt gjennomføre hogststopp.
 7. Partene fritas for følgene av mislighold hvis oppfylling av kontrakten blir umulig ved helt uvanlige naturforhold, organisasjonsmessige arbeidskonflikter eller andre tilsvarende forholdutenfor partenes herredømme (Force majeure). For å fri seg fra sitt ansvar må partene snarest underrette hverandre hvis kontrakten av disse grunner ikke kan oppfylles.
 8. For forhold som ikke er omtalt ovenfor, henvises til «Generelle kontrakts- og leveringsbestemmelser for sagtømmer og massevirke av bartre og løvtre».

Avtale om medlemskap i AT Skogs gruppesertifisering

 

Når tømmerkontrakten/virkeskontrakten er signert så innebærer dette at en sertifiseringsavtale er inngått mellom skogeier og AT Skog. I skogsertifiseringsavtalen har du plikter og ansvar knyttet til etterlevelse av Norsk PEFC Skogstandard.

Vilkår for sertifiseringsavtale

Skogeier forplikter seg til å:

 1. Følge norsk lovgivning relevant for skogforvaltning og Norsk PEFC Skogstandard for all aktivitet på skogeiendommen.
 2. Skaffe seg kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard eller benytte andre som har slik kompetanse ved planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak på eiendommen.
 3. Sørge for at all relevant informasjon blir meddelt sertifikatholder eller entreprenør.
 4. Følge sertifikatholders krav og rutiner i forbindelse med oppfølging av sertifiseringen. Hogst og andre skogbrukstiltak i nøkkelbiotoper, som åpner for skjøtsel, skal godkjennes på forhånd av sertifikatholder.
 5. Akseptere de vurderinger utførende entreprenør/sertifikatholder gjør i forhold sporutbedring og miljøhensyn i hogsten. Ansvaret for sporoppretting skal konkretiseres i avtalen.
 6. Ikke utføre tiltak på eiendommen som er i strid med Norsk PEFC Skogstandard etter at hogsten er gjennomført. Eksempler på tiltak som ikke kan utføres er hogst i av livsløpstrær og hogst i kantsone som reduserer eller endrer kantsonens funksjon.
 7. Sørge for at skogen forynges etter hogst, ihht. Lov om skogbruk § 6 og krav i Norsk PEFC Skogstandard.
 8. Ved tilslutning til mer enn en gruppesertifikatholder skal avvik meddeles øvrige gruppesertifikatholdere.
 9. Opplyse om åpne avvik ved skifte til ny gruppesertifikatholder.
 10. Samarbeide og bistå ved gjennomføring av internkontroll, internrevisjon og eksternrevisjon. Herunder svare på alle forespørsler om relevant informasjon fra sertifikatholder eller sertifiseringsorgan.
 11. Bidra til å lukke avvik som oppstår på eiendommen samt sørge for å gjennomføre korrigerende og/eller forebyggende tiltak som pålegges fra sertifikatholder.
 12. Følge PEFC Norges retningslinjer for offentlighet knyttet til informasjon som er av interesse for allmenheten. Jfr. Skogbrukslovens bestemmelser og Norsk PEFC Skogstandard om åpenhet om miljøinformasjon.
 13. Dokumentere hogst og andre tiltak i samsvar med sertifikatholders krav (Jfr også PEFC N 03 kap. 7.2 – pkt 4,5 og 6). Ved drifter over 100 m3 skal” Miljørapport” fylles ut. ” Miljørapport blir arkivert i AT Skog i 10 år etter avsluttet drift og er tilgjengelig for skogeier ved innlogging på «skogeierportalen».

 

Sertifikatholders forpliktelser:

 1. Sørge for at skogeier får nødvendig informasjon og veiledning for å oppfylle kravene i Norsk PEFC Skogstandard.
 2. Informere skogeier om endringer i Norsk PEFC Skogstandard.
 3. Gjennom stikkprøvebasert kontroll og revisjon, kontrollere at sertifiserte skogeiere oppfyller kravene i sertifiseringssystemet.
 4. Iverksette korrigerende og/eller forebyggende tiltak ved avvik hos sertifiserte skogeiere eller i gruppesertifikatholders administrative rutiner.

Avvik og mislighold
Sertifikatholder kan suspendere eller ekskludere skogeier fra sertifiseringsavtalen dersom det avdekkes alvorlige avvik eller mislighold fra Norsk PEFC Skogstandard, jf PEFC N 03, kap 5.4 og 7.4.

Oppsigelse
Ved oppsigelse av sertifiseringsavtalen opprettholdes sertifikatholders ansvar og rettighet til å kontrollere eiendommen i inntil 1 år etter oppsigelse. Skogeiers forpliktelse til å samarbeide, ved gjennomføring av kontroll, revisjon og lukking av eventuelle avvik, opprettholdes på tilsvarende måte i 1 år, jf PEFC N 03, kap 6.1.

Norsk PEFC Skogstandard