Skogkultur

Planting og naturlig foryngelse

For at foryngelsen skal bli biologisk og økonomisk optimal, må både planting og naturlig foryngelse gjennomføres på riktig måte. 

Kulturplantene må være av riktig type og kvalitet, og man må ha kunnskaper om vegetasjonstyper, trærnes frøproduksjon og riktig hogstføring for å få til en god naturlig foryngelse. Markberedning kan noen steder være nødvendig for å sikre gode plante- eller spireplasser.

Alle norske skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. Dette kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse. Nyere registreringer viser varierende, og til dels lave, foryngelsestall etter hogst.

Plantetallet har sunket sterkt de siste 20 årene fra ca. 70 til 23 millioner utsatte bartreplanter per år. Hogstkvantumet har imidlertid holdt seg nokså stabilt i samme tidsrom, noe som tilsier at en langt større del av foryngelsesarealet i norske skoger nå blir forynget naturlig.

 

Ungskogpleie

Tiltaket består i å få de beste trærne til å utvikle seg optimalt, regulere konkurransen mellom gode fremtidstrær og forsøke å dempe skadene fra vind og snø.

Ungskogpleie foregår i skogbestand der middelhøyden er mellom 1 og 10 meter. Tiltaket går ut på å fristille et nærmere definert antall av de beste trærne av ønsket treslag, jevnt fordelt på arealet. I det nordiske skogbruket har ungskogpleie fått en svært sentral plass innen skogskjøtselen.

! Husk at bruk av skogfond, skattefordel og spart skatt er betydelig ved utføring av overnevnte tiltak.

 

Tynning

Gjennom tynning kan man sikre at produksjonen fortsetter på de beste trærne. Når det tidligere er utført ungskogpleie i bestandet kan tynning gi skogeieren verdifull inntekt tidlig i bestandets liv.

På grunn av dårligere stabilitet og fare for vindfellinger frarådes det å tynne etter 18 meters høyde. De fleste tynningene foretas mellom 12 og 18 meter, noe tidligere for furu. Lokale klimaforhold, særlig vind og snø, må legges til grunn. På grunn av råterisiko og markens bæreevne bør tynning spesielt i granbestand prioriteres i den kalde årstiden.