Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

Valgkomiteen i AT Skog SA hadde møte 22.03.2021, og har utarbeidet en innstilling på kandidater til årsmøtet 6. mai.

Valgkomiteens oppgaver:

  1. Fremme forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer, valgkomité og revisor
    Årsmøtet vedtok i fjor indeksregulering av godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomiteen.
  2. Fremme forslag på kandidater til verv i styre og valgkomité

 

Valgkomiteens arbeid:
§§ 13 og 14 i AT Skog SA sine vedtekter, §§ 64 – 75 i Samvirkeloven, samt instruks for valgkomiteen utgjør rammene for arbeidet.

Valgkomiteen har hatt 5 møter medregnet en halv dag med intervju av seks kandidater. Alle møter er gjennomført som Teams-møter. Vi ba om innspill og forslag fra medlemmer til nye kandidater til AT Skog sitt styre, varamedlemmer til styret, og til medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen hadde sitt første møte i november. Fra februar hadde komiteen alle innspill til behandling.

I arbeidet fram mot innstilling av kandidater, har komiteen lagt vekt på innspill og føringer i samband med fusjonen. Valgkomiteen har også gjort vurderinger av sammensetning i styret og bredden av kompetansen i styret. Som grunnlag for vurderingene ble det også gjennomført intervju med og kartlegging av de nye kandidatene.

Nå som AT Skog deltar i en større del av verdikjeden, har vi prioritert å få inn industriell kompetanse i styret. Videre har vi prioritert å få inn en yngre kandidat med engasjement rundt vern av skog fra den største valgkretsen. Kandidaten har kjent prosessen med vern på kroppen. I forslag til styre er det også lagt vekt på geografisk fordeling.

Valgkomiteen ble tidlig enig om å følge opp intensjonen fra fusjonen om å sikre kontinuitet, også fra tidligere Vestskog ved at Bengt Dragset innstilles til gjenvalg. Samtidig ønsker vi fornying og velger å ikke innstille Gunn H. Brekka og Hølje K. Jore til gjenvalg. Begge har lagt ned en stor innsats for skogeierne i AT Skog. Vi vil takke for dette da vi er kjent med at begge ønsker å fortsette i vervet.

Ved innstilling til møtegodtgjørelser er det lagt inn at det skal foretas en årlig justering med utgangspunkt i KPI for foregående år.

 

Forslag på medlemmer til styret som velges for 2 år, samt oversikt over sittende medlemmer:

 

Navn 

 

Verv

 

Valgt for 2 år
i 2020 

 

På valg neste gang

 

Olav Veum

Leder

X

2022

Åse Egeland

Medlem

X

2022

Even Hedland

Medlem

X

2022

Birgit Eiken

Medlem

X

2022

Bengt Drageset

Nestleder

 

2023

Ingebjørg Marie Landsverk

Medlem

 

2023

Dag Arthur Aasbø

Medlem

 

2023

 

Forslag på varamedlem til styret som velges for 2 år, samt oversikt over sittende varamedlemmer:

 

Navn Valgt for 2 år i 2020 På valg neste gang
Ivar Tangeraas X 2022
Trygve Haugeland X 2022
Aud Slettehaug 2023

 

Forslag på medlemmer til valgkomite som velges for 3 år, samt oversikt over sittende medlemmer:

 

Navn Verv Valgt i 2020 for antall år Personlig vara
Åsta Midtbø Leder 2 år Eivind Lien
Odvar Eikeland Nestleder 2 år Elma Liane
Jakob Hammer 3 år Olav Einan
Sveinung Kjellemo 3 år Heidi Herum
Anne Bjørgunn Nordjore Tore Felland Storhaug
Kristian Stray     Odd Rolf Roland

 

Valgkomiteen 2021:

Tore Felland Storhaug (leder)

Tomas A. Lie (nestleder)

Åsta Midtbø

Odvar Eikeland

Sveinung Kjellemo

Jakob Hammer

Skrevet av Stine Solbakken
30/03/2021