Vedtekter

Vedtekter for AT Skogs SA ble vedtatt av årsmøtet 27. mars 2012 og senere revidert 9. april 2013

§ 1 Navn

Samvirkeforetakets navn er AT Skog SA.

Andels­eiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til den til enhver tid innskutte del av andelsinnskuddet jf § 4.

AT Skog SAs hovedkontor er i Skien kommune.

AT Skog SA og dets eiere er tilsluttet Norges Skog­eier­for­bund.

 

§ 2 Formål

AT Skog SAs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeien­dom ved å:

 • Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på eiernes produk­ter.
 • Sikre best mulig rammebetingelser for nærings­messig utnyttelse av andelseiernes skogeien­dommer.
 • Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiled­ning.
 • Arbeide for økt bruk av skog-, utmark- og tre­produkter.
 • Stimulere til nærings­­­utvikling, og ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning i skog­industri og andre tilknyttede verdikjeder.

Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeier­samvirke­foretak tilsluttet Norges Skog­eier­forbund.

 

§ 3 Andelseiere

Som andelseier i AT Skog SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen samvirke­foretakets geografiske område eier skog.  Ved innmelding innbetales minst én andel, jf § 4.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andels­eieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i § 8, første og annet ledd, jf fjerde ledd.

Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier, når bruksretten gir grunnlag for omsetning av virke fra skogen omsatt gjennom AT Skog SA.

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.

 

§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finan­sie­ringen av AT Skog SAs egenkapital med andels­inn­skudd i samsvar med det antall andeler som fast­settes for vedkom­mendes skogeiendom jf tredje ledd.

Hver andel er på kr 1 900.

Det fastsettes for hver andelseier et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogareal og dets produksjons­evne.  Antall andeler fastsettes ut fra et arealfaktortall opphøyd i eksponent 0,7.  Areal­faktortallet beregnes i samsvar med følgende:

Areal i Høy bonitet (større eller lik 17) x 6                               =         (A)
Areal i Middels bonitet (11 og 14) x 3                                    =         (B)
Areal i Låg bonitet (6 og 8) x 1                                               =         (C)
Annet utmarks-/vernet areal (inntil 5 000 daa) x 0,3                 =        (D)

Sum                                                                                              (E)

(E/100) 0,7 = Antall andeler

Antallet andeler avrundes opp til hele antall an­deler.

Antall andeler skal korrigeres ved endring i bereg­nings­grunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skog­areal ved­kom­mende andelseier eier og dispo­nerer innen samvirkefore­takets område.  An­dels­eieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal og ved overføring av bruks- eller leierett til skog.  Ved tilkjøp omdan­nes eventuelle tilleggsandeler (jf § 5) til obligatoriske an­deler for å dekke økt andelsinn­skuddsfor­pliktel­se.  Ved fra­salg omdannes overskytende obligato­riske andeler til tilleggsandeler.

Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pant­settes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal fram til dette er fullt innbetalt, skje ved minimum 2 % trekk i andelseierens brutto tømmer­omsetnings­oppgjør for salg gjennom AT Skog SA.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:

 • trekk i andelseierens utbytteutbetaling
 • trekk i andelseierens etterbetaling på årets leveranser
 • kontant innbetaling

Dersom andelsinnskuddet ikke er fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden, skal restbeløpet inn­betales kontant.  Styret kan i særlig tilfelle inn­vilge lenger inn­betalingstid.

Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i sam­svar med avsnittet ovenfor, strykes eier­skapet, og innbetalt beløp utbetales i samsvar med bestem­melsene i § 8.

 

§ 5 Frivillig tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andels­kapitalen med frivillig tilleggsandels­innskudd fra eksiste­rende andelseiere.  Forde­ling av tilleggs­andeler foretas av styret i h.h.t. prin­sipper fastsatt av års­møtet.  Tilleggsandeler kan kun tildeles andels­eiere som har innbetalt sitt obliga­toriske andels­innskudd fullt ut.  Tilleggs­andelene skal innbetales i sin hel­het i forbin­delse med tegning, innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i AT Skog SA ut over rett til eventuell forrentning.

Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i samvirke­foretaket.  Andelene kan ikke overdras uten sam­tykke fra styret.

Styret kan beslutte at tilleggsandelene skal inn­løses når fore­takets økonomi tilsier det.

Andelseier har adgang til å få sine frivillige til­leggs­andeler innløst uten at eierskapet i AT Skog SA sies opp.  For ut­betalingstakt av tilleggsan­delene gjelder da de samme be­stem­­melser som for det obli­ga­toriske andelsinnskuddet jf § 8.

 

§ 6 Medlemskontingent

Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kon­tingent fastsatt av årsmøtet.

Andelseier som til tross for skriftlig varsel, har unnlatt å innbetale vedtekts­bestemt kontingent i 1 år, forstås som vedkommende ønsker avvikling av andelseier­skapet og eierskapet opp­hører fra førstkommende års­skifte.

Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales ved­kom­mendes innbetalte andels­innskudd og med­lemskapitalkonti i samsvar med bestem­melsene i § 8 etter motregning av ute­stående kontingent.

 

§ 7 Uttreden

Uttreden som andelseier får virkning fra den dag meldingen er mottatt skriftlig til AT Skog SAs hovedkontor.

Eventuelle økonomiske mellom­værende knyttet til samhandel mellom uttredende andels­eier og AT Skog SA skal avslut­tes i henhold til inngåtte kon­trakter og avtaler.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal av­slut­tes i sam­svar med bestemmelsene i § 8 om innløsning av andels­innskudd og med­lemskapital­konti.

 

§ 8 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det no­mi­nelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er inn­takt.  Tilsvarende gjelder for medlems­kapital­konti.  Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en for­holds­messig reduk­sjon i innløsningsbeløpet.  Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue.

Innløsningsbeløpet – jf dog bokstav b under – blir end­elig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberet­ning og regnskap for det året som mel­ding om avvikling av eier­skapet er mottatt.

Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggs­andeler og medlemskapital­konti – forfaller til utbetaling slik:

 1. Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skog­eier, utbetales innløsnings­beløpet etter at årsregn­skapet er fastsatt for det året salget/ eien­doms­­overdragel­sen er foretatt.
 2. Ved bo-oppgjør utbetales innløsnings­beløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunn­laget fra sist avlagte regnskap.
 3. Ved annen uttreden av AT Skog SA ut­betales innløs­nings­beløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt årsregn­skapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er verdien av en andel.

Oppsagt – ikke utbetalt tilgodehavende – blir låne­innskudd og forren­tes til­svarende ordinære andels­eiers­innlån.

Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien.

 

§ 9 Lokale andelseiermøter – valgkretser

AT Skog SAs geografiske område inndeles i valg­kretser fastsatt av årsmøtet etter forslag fra styret.  Andels­eierne er tilknyttet den valgkrets eiendommen ligger i.

Andelseiermøtet har valgmyndighet og er råd­givende for ut­sendinger til samvirke­fore­takets års­møte.  Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel.  Med inn­kalling skal følge saks­liste.  For ordinært andelseiermøte gjel­der samme frist for utsending av årsberetning og regnskap.  Bare de saker som er nevnt i innkal­lin­gen, skal be­hand­les i møtet.

Styret kan fastsette nærmere instruks for hvordan valgkretsen (skogeierområdet) skal styres med lokalt valgte tillitsvalgte.

Ordinært andelseiermøte (årsmøtefunksjon) av­hol­des hvert år innen ut­gan­gen av mars.  Det ordinære andelseiermøte skal:

 1. Behandle innstilling til AT Skog SAs års­møte om års­beret­ning og regnskap.
 2. Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtekts­endringer i AT Skog SA.
 3. Foreta valg av utsendinger med varautsen­dinger til års­møtet jf. § 11. Man­dat­perioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.
 4. Behandle andre saker som er nevnt i inn­kal­lin­gen.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andels­eier­møte, må være innkom­met administra­sjonen innen januar måneds utgang.

Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når AT Skog SAs styre eller minst 1/10 av andels­eierne i valgkretsen forlanger det.

 

§ 10 Stemmerett og valgbarhet i andelseier­møtet

I andelseiermøtet har hver andelseier én stemme.  Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere for samme skogeiendom, har begge møte- og forslagsrett, men kun én stemme og må selv avgjøre hvem som utøver stemme­retten.

Andelseiere som har skog i flere valgkretser, har møterett i de valgkretsene de har skog.

Ektefelle, samboer, bestyrer eller an­nen repre­sentant som generelt kan opptre utad på vegne av og forplikte ved­kom­mende andelseier, har møte- og stem­merett.  For øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig.

Enhver som har adgang til å møte med stemmerett i AT Skog SA, er valgbar til til­litsverv.

 

§ 11 Årsmøtet

Årsmøtet er AT Skog SAs øverste myndighet. Års­møtet består av valgte utsendinger fra valg­kretser jf § 9, og skal avvikles i AT Skog SAs geografiske område.

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver på­begynte 25 000 m3 omsatt tøm­mer gjennom AT Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkom­mende valgkrets område.

Ved avstemming har hver valgkrets én stemme for hver påbegynt 1 000 m3 omsatt tømmer gjennom AT Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets område.

Til å lede møtet skal det velges en ordfører.

AT Skog SAs styremedlem­mer har møteplikt i årsmøtet.

Valgkomiteen har rett til å møte og om det er valgt kontrollkomité har også denne møterett.

Årsmøtet er beslutnings­dyktig når minst halv­parten av utsen­din­gene til årsmøtet er til stede.

Årsmøtet innkalles av ordføre­ren, når styret eller utsendinger som repre­sen­terer minst 1/3 av stem­metallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Saks­papirene skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Årsmøtet kan treffe av­gjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis 2/3 av årsmøtets frem­møtte stemmer gir sin tilslutning til at saken tas opp. Unntatt fra dette er saker som er nevnt i §§ 19 og 20.

Rett til å fremme saker for årsmøtet har AT Skog SAs styre og valgte utsendinger fra valgkretsene.

Det føres protokoll over møtene som under­skrives av ord­fører samt to valgt i møtet. Ut­skrift av proto­kollen sendes Norges Skog­eier­forbund etter hvert møte.

 

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april måned etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle valgkretsene.

Det ordinære årsmøtet skal:

 • Behandle styrets årsberetning samt fast­sette resultat­regnskap og balanse og dispo­nere årets resultat jf § 13.
 • Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godt­gjørel­se til revisor.
 • Fastsette sats for kontingent jf § 6.
 • Foreta valg til styret jf § 15.
 • Foreta valg av ordfører og vara­ordfører, for­trin­nsvis blant årsmøtets medlem­mer, for kommende periode med funk­sjon til og med neste ordinære årsmøte­.
 • Foreta valg til valgkomité, jf § 18.
 • Behandle andre saker som er nevnt i inn­kal­lingen.

Årsmøte kan velge en kontrollkomité jf § 17.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kom­met til styret senest tre uker før årsmøtet under forutsetning at andelseiermøtene er avholdt før treukersfristen, jf dog 3 måneders varslingsfrist for vedtekts­en­dringer.

 

§ 13 Disponering av årets resultat

AT Skog SAs årsresultat kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

 • Overføres til / eller belastes fond for opp­tjent egenkapital.
 • Etterbetales til andelseierne i forhold til deres omsetning av virke fra skogen omsatt gjennom AT Skog SA siste år.
 • Avsettes til etterbetalingsfond.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres omsetning av virke fra skogen omsatt gjennom AT Skog SA siste år.
 • Utbetales andelseierne som forrentning på innskutt andels­kapital og medlems­kapital­konti. Satsen fastsettes av årsmøte for det enkelte år.

 

§ 14 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan – etter forslag fra styret – disponere innestående på etterbetalingsfondet i henhold til følgende:

 • Overføres til fond for opp­tjent egenkapital.
 • Etterbetales til andelseierne i forhold til deres omsetning av virke fra skogen omsatt gjennom AT Skog SA minimum de tre siste år.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres omsetning av virke fra skogen omsatt gjennom AT Skog SA minimum de tre siste år.

 

§ 15 Styret

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 vel­ges av årsmøtet.

Styrets leder velges hvert år.  Øvrige årsmøte­valgte styre­medlemmer velges for to år av gangen slik at halv­parten er på valg hvert år.

Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlem­mer.

Årsmøtet velger hvert år tre vara­med­lemmer i num­mer­orden for de årsmøte­valgte styremed­lem­mene.

AT Skog SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og dag­lig leder i fellesskap.

Ordfører kan møte i styret som observatør.

 

§ 16 Styrets oppgaver og ansvar

Forvaltningen av AT Skog SA hører under styret, som skal lede foretakets virk­somhet over­ensstem­mende med lov, vedtek­tene og årsmøtets beslut­ninger, og det skal gjen­nom­­føre vedtak som blir fattet av Norges Skogeier­for­bund i medhold av forbundets ved­tekter.

Styret skal legge frem beretning og regnskap i så god tid at det kan drøftes i andels­eiermøter avvik­let i samsvar med § 9 før behandling i årsmøtet.

Styret skal forberede de saker andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle.

Styret fastsetter prinsippene for de utbe­ta­lings­­ordninger for tømmeromsetning som gjøres gjel­dende i regn­skaps­året.

Styret kan ved ekstra­ordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insekt­angrep eller lignende omsten­digheter i forbindelse med store naturødeleg­gelser pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kon­trakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermar­kedet.

 

§ 17 Kontrollkomité

AT Skog SA kan ha en kontrollkomité bestående av tre årsmøtevalgte med­lem­mer med personlige varamedlemmer.  Val­get gjelder for tre år.  Hvert år er ett medlem på valg.

Årsmøtet fast­setter in­struks for kontroll­komitéen.

Kontrollkomitéen avgir uttalelse til årsmøtet om styrets beretning og regn­skap, og gir inn­stilling til årsmøtet ved eventuelt valg av ny revisor.

 

§ 18 Valgordning

Årsmøtet velger en valgkomité på seks medlem­mer med personlige vara­med­lem­mer.  Andelslagets geografi skal søkes gjenspeilt i valgkomiteens sammensetning. Årsmøtet velger også valg­komiteens leder.  Val­gene gjel­der for tre år, hvorav 1/3 av medlem­mer trer ut hvert år.

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet angående val­gene i samsvar med instruks fast­satt av årsmøtet.

Valg av styrets leder, nestleder og årsmøtets ordfører skal skje skrift­lig.

Tillitsvalgte må ikke inneha tillits­verv eller leden­de stilling i fore­nin­ger eller selskap som kon­kur­rerer med AT Skog SA.

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styre­medlem i AT Skog SA, overtar ved­kom­mendes varaut­sen­ding plassen i årsmøtet.

 

§ 19 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet.  Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forand­ring går ut på.

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtekts­endringer ha vært behandlet i ordi­nært eller ekstra­ordinært møte i valg­kretsene.  I andels­eier­møtene avgjøres med simpelt flertall av de stem­me­beret­tigede (jf § 9) hvilket mandat utsen­dingene til års­møtet skal ha.

Forslag til endring av prinsipiell karakter eller som berører forholdet til Norges Skogeierforbund skal også forelegges Skogeierforbundets styre til orien­te­ring før årsmøtebehand­lingen.

Vedtak om endring krever 2/3 flertall av det sam­lede antall stemmer i årsmøtet.

For endring av § 2 og § 4 kreves 4/5 stem­me­fler­tall.

 

§ 20 Oppløsning

Forslag om opp­løs­ning av AT Skog SA må frem­settes på et ordinært årsmøte.  Dersom for­slaget støttes med 2/3 flertall av det samlede antall stem­mer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behand­ling i valgkretsene og fore­leg­ges så til endelig avgjørel­se på neste ordinære årsmøte.

Ved den ende­lige beslut­ning om oppløsning kreves 3/4 flertall av årsmøtet.

Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal tilleggs­andels­innskudd, deretter ordinært andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti tilbake­betales andelseierne.  Eventuell gjen­værende for­mue skal fordeles på andelseierne i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom AT Skog SA de siste 15 år.

 

§ 21 Lovgivning

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende samvirkelov­givning.