28 millioner i tilskudd venter på skogeierne

Statsforvalteren i fire fylker lokker med potten full av friske tilskuddsmidler for 2024.

I AT Skogs geografi er det nå totalt 28 millioner kroner tilgjengelig for skogeierne. Tilskuddet prioriteres forskjellig av statsforvalterne og kommunene ut fra ønske om økt aktivitet innen nyplanting, markberedning og stell av ungskog.

Oppslagsbilde: Skogsarbeider Hubert Kondrak (til v) og skogkulturentreprenør Tøger Skolem i Frem Skog.

Status for 2024

Statsforvalteren i Vestland har 5 millioner kroner til skogkultur.

– De fleste kommuner i Vestland gir ganske høye tilskudd til ungskogpleie, historisk sett mellom 60 og 70 %, opplyser seniorrådgiver Torgrim Østgård hos Statsforvalteren i Vestland.

– Midlene blir fordelt ut til kommunene basert på hva de har meldt inn av behov og hvordan aktiviteten har vært de siste årene. Med en liten tilleggsbevilgning på slutten av fjoråret, hadde vi nok penger til alle tilskudd det ble søkt om.

– 80 prosent av potten i fjor gikk til nyplanting, 10 prosent ble brukt til ungskogpleie og 5 prosent hver til markberedning og suppleringsplanting, forklarer Østgård.

planting-illustrasjon

Han presiserer at denne fordelingen ikke betyr at det er dårlig tilskuddsnivå på ungskogpleie.

– I fjor fikk skogeier et snitt på cirka 43 prosent tilskudd på nyplanting med NMSK-midler (Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket) pluss tilskudd til tettere planting. Det siste er et sentralt tilskudd. Ungskogpleie endte på 66 prosent i tilskudd og suppleringsplanting fikk et snitt på 76 prosent i tilskudd med NMSK – midler og sentralt tilskudd, oppsummerer Østgård.

Statsforvalteren i Rogaland har 3 millioner kroner til skogkultur.

– Tilskuddsmidlene går i all hovedsak til planting og ungskogpleie til fordeling i kommunene. Behovet for ungskogpleie er stort, så her er det bare å gi gass, oppfordrer fylkesskogmester Stein Bomo hos Statsforvalteren i Rogaland.   

På Statsforvalteren i Rogalands nettsider forklares hvorfor skogbruket får tilskuddsmidler:

«Skogskjøtsel, også kalla skogkultur, er tiltak som fremmar forynging og kvalitet i ungskogen. Skogskjøtsel skal gje ei langsiktig og berekraftig ressursforvaltning, og investeringane skal vere med på å sikra framtidig produksjon og verdiskaping, samstundes som viktige miljøverdiar i skogen vert teken vare på og utvikla.»

Statsforvalteren i Agder har 11 millioner kroner til skogkultur.

– Det er kommunene som fastsetter tilskuddssatsene. Foreløpig er tilskuddssatsene ikke klare for 2024, men vi antar at det ikke blir veldig store endringer, sier seniorrådgiver Una Glende Janson hos Statsforvalteren i Agder. Rammen er økt med en million kroner fra 2023.

– På slutten av 2023 fikk vi en ekstra tildeling på 800 000 kroner fra klimatiltak i skog, som kun skulle gå til ungskogpleietiltak. Totalt var det igjen 66 000 kroner i ubenyttede tilskuddsmidler på slutten av året. Tilskuddssatsene til ungskogpleie lå på cirka 50 prosent i nesten alle kommunene i Agder i 2023, en økning på cirka 10 prosent fra 2022. Tilskudd til andre tiltak er redusert eller fjernet helt i 2023. I 2023 ble det utført 32 069 dekar med ungskogpleie mot 21 971 dekar i 2022, oppsummerer Glende Janson.

Skogsjef i AT Skog, Knut Nesland, og seniorrådgiver Una Glende Janson hos Statsforvalteren i Agder har et felles mål om betydelig mer ungskogpleie.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har 9 millioner kroner til skogkultur.

– Tildelingen er basert på innmeldt behov fra den enkelte kommune, forbruk av midler de siste årene og hogst- og skogkulturaktiviteten i kommunene. Ungskogpleie er et høyt prioritert tiltak. Vi vil ha så høy aktivitet som mulig. I fjor gikk 92,4 prosent av midlene til ungskogpleie, sier fagsjef skog og utmark, Ingrid Knotten Haugberg hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

 I 2023 satte Statsforvalteren, kommunene og skogeiersamvirkene i fellesskap mål for ungskogpleieaktiviteten i hver enkelt kommune og i fylkene Vestfold og Telemark som helhet. Det er enighet om at det er behov for nær en dobling av årlig areal med utført ungskogpleie.

Skogbruksleder i AT Skog, Olav Inge Nordbø, får skogeierne til å huske på ungskogpleie. Det ønsker fagsjef skog og utmark, Ingrid Knotten Haugberg, hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark mer av fra alle kommuner.

– Vi forventer at innsatsen i ungskogpleie økes i 2024 og at tildelte midler til Vestfold og Telemark vil bli brukt opp. Vi legger til grunn at vi vil få ekstratildeling av midler til ungskogpleie fra de øremerkede midlene som er satt av til formålet, under ordningen tilskudd til styrket ungskogpleie som klimatiltak i skog. Ubenyttede midler i den enkelte kommune kan bli trukket inn i løpet av året og omfordelt fortløpende mellom kommunene etter behov, presiserer Knotten Haugberg.

Av midlene som ble brukt i 2023, gikk mesteparten av potten til ungskogpleie, 3,7 prosent til markberedning og 3,9 prosent til planting.

Bestill ungskogpleie i dag: Kontakt/bestilling

Skrevet av Stine Solbakken
01/02/2024