AT Skog inn som eier i Norsk Skogsmelasse

PRESSEMELDING

11. mars 2021

AT Skog går inn som eier i Norsk Skogsmelasse AS.

– Endelig investeringsbeslutning vil skje i løpet av våren 2021. Prosjektet er i sin siste fase før beslutning om igangsettelse kan tas. Dette er svært spennende og representerer en viktig industriell utvikling for økt bærekraftig bruk av skog i Norge og regionen spesielt, sier administrerende direktør Anders R. Øynes i AT Skog.

Det første anlegget

– Vi er glade for at vår langsiktige satsing på å utvikle teknologi og prosess for utvinning av sukker fra skogsråstoff, nå ser ut til å lykkes ved at det første anlegget realiseres, sier Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog.

Ved etableringen av Norsk Skogsmelasse var planen å etablere produksjonsanlegg i Solør-området. Det er nå konkludert med at det første anlegget skal bygges inntil Fiskå Mølles kraftfôrfabrikk på Tau i Rogaland. Der kan mesteparten av skogsmelassen brukes på stedet, noe som er en stor fordel for et førsteanlegg.

– Den kommersielle vurderingen må alltid være førende for en investeringsbeslutning. Når grundige analyser viser at plassering på Tau er riktig og nødvendig for å kunne bygge et lønnsomt anlegg i denne omgang, støtter vi det. Vi er veldig glade for at AT Skog går sammen med Fiskå Mølle for å realisere det første anlegget i fullskala på Tau i Rogaland, sier Nordtun.

Strategisk viktig

– Overordnet målsetting har vært å øke forbruket av massevirke totalt sett i bransjen. Denne satsningen er langsiktig og strategisk viktig. Den endres ikke, selv om plasseringen endres, poengterer Nordtun.

– AT Skog tar her et viktig grep og blir nest største eier etter Fiskå Mølle. Glommen Mjøsen Skog blir med videre, men deltar ikke i den planlagte emisjonen når AT Skog går inn på eiersiden, sier Nordtun.

Innovasjon Norge har bidratt med cirka 20 millioner kroner i tilskudd til de FoU-prosjekter, som er grunnlaget for den patenterte prosessen Norsk Skogsmelasse skal bruke.

–  Vi har tro på prosjektet og er meget godt fornøyd med at den første fullskalafabrikken nå planlegges, sier finansieringsrådgiver Per Ottar Walderhaug i Innovasjon Norge.

Positivt bidrag til klimaet

– Enova mener at denne type treteknologi er innovativ og gir et positivt bidrag til å muliggjøre reduserte klimagassutslipp fram mot lavutslippssamfunnet. Vi har tro på at det er et spredningspotensial for teknologien. Det blir spennende å følge det videre arbeidet, sier seniorrådgiver Ståle Kvernrød i Enova.

Norskprodusert fra Fiskå Mølle

– Fiskå Mølle er opptatt av norskprodusert mat basert på norske ressurser. Gjennom en realisering av denne fabrikken vil bønder over hele landet snart kunne få et kraftfôr med en enda høyere norskandel enn tidligere.

– Dette vil være et viktig steg i retning av en mer bærekraftig produksjon av kjøtt og melk i Norge, sier Tommy Nordbø, markedssjef i Fiskå Mølle.

 

For ytterligere informasjon kan følgende personer kontaktes:

Tommy Nordbø, markedssjef i Fiskå Mølle: 416 30 115

Anders R Øynes, adm.dir. i AT Skog: 905 78 288

Gudmund Nordtun, adm.dir. i Glommen Mjøsen Skog: 957 23 290

Arne Grønn, daglig leder i Glommen Technology: 907 43 730

 

FAKTA

Norsk Skogsmelasse AS

ETABLERT: 2020 med Fiskå Mølle AS og Glommen Mjøsen Skog SA som stiftere

PLAN: Bygging av fabrikk for produksjon av skogsmelasse og pellets på Fiskå i Tau i Rogaland

SKOGSMELASSE: Er sukkerstoffer som utvinnes fra trevirke. Den skal brukes som ingrediens i kraftfôr for drøvtyggere og erstatter importert melasse fra rør- og roesukker

FORBRUK: Fabrikken kommer til å forbruke nærmere 200 000 m3f massevirke og blir den første nyetableringen på 40 år av norsk industri som forbruker massevirke i denne størrelsesorden

FORPROSJEKT: Glommen Technology AS har stått for forprosjektering og er teknologileverandør

EIERFORDELING: Etter investeringsbeslutning ventes denne å bli fordelt mellom Fiskå Mølle med 51 %, AT Skog 35 %, Glommen Technology 13 % og Glommen Mjøsen Skog 1 %

INVESTERING: Samlet investering er i størrelsesorden 250 millioner kroner.

Skrevet av Stine Solbakken
11/03/2021