AT Skog oppsummerer 2017

PRESSEMELDING

Skien, 13. februar 2018

Stor optimisme i skognæringen

AT Skog har en god posisjon i den norske og internasjonale skognæringen. I 2017 har AT Skog jobbet effektivt og målrettet med operasjonalisering av strategi, stadig forbedring av produktivitet og nye forretningsmodeller for økt konkurransekraft og lønnsomhet.

AT Skog jobber hele tiden med å posisjonere seg som en foretrukken samarbeidspartner hos våre kunder. Dette målet skal sikre skogeierne i Agder og Telemark gode betingelser i et stadig mer kompleks og internasjonalt tømmermarked.

AT Skog oppnådde i 2017 et driftsresultat på 11,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 16,5 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var et driftsresultat på 2,0 millioner kroner og resultat før skatt 10,5 millioner kroner. Omsatt totalt tømmervolum i 2017 ble 1 035 000 m³. Det er det høyeste omsetningsvolumet siden 2001.

– Vi legger bak oss ett år med betydelig økning i omsatt tømmervolum og i sum et godt økonomisk resultat. Med dette styrker vi posisjonen for våre skogeiere i et stadig mer konkurranseutsatt og komplisert tømmermarked, sier styreleder Olav A. Veum.

AT Skog hadde driftsinntekter i 2017 på 685,0 millioner kroner. Økningen kommer som følge av høyere volum. Det er gjennom året blitt utbetalt 17,9 millioner kroner til skogeiere basert på deres samhandel med AT Skog.

Gjennomsnittlig pris til skogeier på gran sagtømmer, har vært 430 kroner, mens på furu sagtømmer har snittet vært 390 kroner. Andelseier- og stordriftstillegg på til sammen 20 kroner pr m³, kommer i tillegg til dette. Prisoppgangen på gran sagtømmer har i 2017 vært 7,0 %, mens den på furu har vært 6,6 %. På slutten av året skjedde en positiv prisoppgang på massevirke og energivirke, som først vil gi effekt i 2018.

AT Skog opplever stor etterspørsel etter planter og har solgt mer enn 2,2 millioner i 2017. Det er en vekst på hele 10 % sammenlignet med 2016.

– Med stadig økende fart fra stubbe til kunde, bedret produktivitet, utvikling og god styring og kontroll, sikrer vi AT Skog sin konkurransekraft, sier adm. dir. Anders R. Øynes.

AT Skog jobber kontinuerlig for å bedre rammevilkårene for et aktivt skogbruk, slik at vi kan levere fornybart råstoff. Skogen har en sentral rolle i klimasammenheng. Større aktivitet i skogene er derfor et mål. Mer planting, mer ungskogpleie og mer hogst vil i de aller fleste tilfeller resultere i bedre klima på sikt.

God logistikk er avgjørende for skognæringen. Arbeidet for bedre veier, som tillater kjøring med 60 tonn totalvekt, er fortsatt et prioritert område. Vi har i 2017 intensivert dette arbeidet med fokus på kommunale veier.

Kontaktpersoner for pressen: Styreleder Olav A. Veum 901 38 988 eller adm. dir. Anders R. Øynes 905 78 288.

Skrevet av Stine Solbakken
14/02/2018