Terje er årets utvalgte

– Jeg føler vi har ting på stell, sier skogeier Terje Lia (32). Med sønnen Tellev i bæremeis viser han revisor hogstfeltet rett ved gården. Blir det godkjent?

Terje er i full jobb som energimontør, men jobber i skogen sammen med faren i helgene.

– Det er far som hogger mest. Vi leverer rundt 400 kubikk i året til AT Skog, forklarer tobarnsfaren.

Skogbruksleder Grunde Bjorvatten (til v), skogeier Terje Lia og revisor Johan Landorf fra Intertek.

I dag har han skogbruksleder Grunde Bjorvatten fra AT Skog på besøk sammen med revisor Johan Landorf, som skal sjekke at hogsten er utført riktig.

Årlig revisjon

En gang i året sjekker eksterne revisorer fra Intertek om AT Skogs driftsapparat og skogeiere utfører hogstene bærekraftig og miljøvennlig.

I Norge er nesten alt tømmer som omsettes miljøsertifisert. Det betyr at alle, fra skogsmaskinførere til skogeierne selv, skal utføre jobben etter Norsk PEFC Skogstandard.

Kantsoner, kjørespor og nyplanting

– Når AT Skog er ansvarlig for hogsten hos skogeierne, sørger vi for at alt blir riktig utført. Trær skal stå igjen i kantsoner mot vann og vassdrag, livsløpstrær skal settes igjen, kjørespor skal rettes opp og det skal legges til rette for ny skog ved planting eller naturlig foryngelse, sier kvalitets- og miljøleder i AT Skog, Ann Kristin Lunde.    

– Når skogeiere hogger selv eller engasjerer entreprenør utenfor AT Skogs system, tar de selv ansvaret for at kravene følges, presiserer hun.

Forenklet miljørapportering

Hun bidrar til at rundt 70 skogeiere, som hogger selv, blir kontrollert årlig. Målet med revisjonen er å sjekke at PEFC følges, men også i samarbeid finne forbedringspunkter.  

– Vi har forbedret og forenklet miljørapporteringen for skogeieren. Vi går nå over til en løsning der skogeier fyller ut miljørapporten digitalt etter hogst. Da trenger ikke skogeier lenger fylle ut en miljørapport på papir som skal oppbevares i 10 år, forklarer Ann Kristin.

Kontroll gjennom dialog

Foran en haug med nyhogd tømmer ved gården, forklarer revisor Johan hvordan han vil utføre revisjonen.

– Jeg vil se om kravene i PEFC er oppfylt og vil høre hvordan dere planlegger. Jeg vil spørre om miljøverdiene på eiendommen er ivaretatt og høre om sikkerhet. Og så skal dette bli ganske hyggelig. Dette er en dialog, forsikrer Johan til skogeier Terje.

Nylig overtatt skog og gård

Terje og kona Hannah overtok gården Lia i Vegårshei med en produktiv skog på 950 mål i fjor. Han leier inn faren sin til å hogge, men utfører stell av skogen og planting selv.

Revisor lurer på om han benytter papirkart eller digital skogbruksplan.

– Jeg bruker papirversjonen, forklarer Terje. Revisor anbefaler at han tar i bruk den digitale skogbruksplanen, spesielt med tanke på en god og tilgjengelig oversikt til neste generasjon.

Gode tilbakemeldinger

Hogstfeltet ved gården blir vurdert. Livsløpstrærne er samlet i åsen.

– Dette ser veldig bra ut. PEFC er godt oppfylt. Fortsett med det gode arbeidet, konkluderer revisor etter befaringen.

– Jeg synes revisjonen var veldig ålreit. Jeg følte vi hadde ting på stell.

Begynte tidlig med motorsag

– Jeg begynte tidlig å bli med far i skogen og fikk prøve meg med motorsag da jeg var 12. Jeg gjorde nok ikke alt riktig, men fikk lov å prøve, sier Terje, som også er skogutdannet. I bæremeisen sitter Tellev tålmodig under revisjonen.

– Hvor tidlig skal dine unger få prøve motorsag?

– Det er jeg gørrskeptisk til, ler Terje.

– Jeg kjenner det er verre å tenke den tanken nå som jeg er far selv, men det er viktig å ta ungene med i skauen. Far var flink til å la meg prøve.

Langsiktig skogeier

– Å være skogeier er veldig fint. Jeg har interesse for jakt og friluftsliv i tillegg til skogbruk. Det er gøyere å jakte og lettere å se dyr når skogen er stelt.

– Jeg ser sammenhengene i det vi gjør og det er fint å tenke at det kommer noen etter meg som får glede av rydding og planting, sier Terje.

Planlegger PEFC kurs

Terjes far er den som har PEFC kompetansen når de hogger.

– Jeg har lyst til å ta PEFC kurs selv, sier skogeieren mens vi går fra hogstfeltet til gården. Revisjonen er utført med gode tilbakemeldinger. Tellev har sovnet, men en dag skal også han felle trær med motorsag.

Til deg som hogger selv

Du må ha kurs eller innleid kompetanse i Norsk PEFC Skogstandard.

Du kan ta nettkurs i regi Skogkurs eller melde deg opp på ett fysisk kurs: Skogkurs

Meld inn tømmer med kart på Min side.

Vent med å hogge til AT Skog har gitt klarsignal.

Kontraktbekreftelse fra AT Skog om sortiment og kvantum sendes til deg når hogstområde er sjekket for miljøinformasjon.

Da mottar du også pris- og leveringsvilkår, kapperegler og info om krav i PEFC.

Skrevet av Stine Solbakken
09/06/2022