Stein og tømmer søker ny grønn skipsfrakt

AT Skog frakter tømmer. Norstone frakter stein. Nå inviterer de to råstoffprodusentene 130 rederier til dialog om hvordan aktørene sammen kan oppfylle bærekraftmålene.

– FNs bærekraftprogram legger vekt på samarbeid for å oppnå mindre utslipp. AT Skog og Norstone inviterer derfor rederier i Norge, Danmark, Nederland, Belgia og Tyskland til å komme med råd og innspill til hvordan vi sammen kan finne løsninger som fungerer for alle parter. Dette er et langsiktig arbeid hvor vi har som målsetning å ha på plass en bærekraftig fraktavtale i 2025, sier John Elter, som er leder for marked og logistikk i AT Skog region vest.

Ny fabrikk

Gjennom Grønt Skipsfartsprograms vareeierforum fant AT Skog og Norstone ut at tre og stein er den perfekte kombinasjon for samarbeid rundt en nullutslippsbåt. Bakgrunnen for dette er AT Skogs nye industrisatsing i Boknafjorden. Sammen med Fiskå Mølle på Tau i Rogaland skal AT Skog bygge en melassefabrikk, som utvinner sukkerstoff fra gran. Til denne produksjonen skal det fraktes 3000 tonn tømmer i uka inn i Boknafjorden fra sør og vestlandet.

– Når AT Skog har losset tømmer på Fiskå mølles anlegg på Tau, har allerede Norstone last klar, praktisk talt et steinkast unna. Dette gjør at vi kan beskjeftige en båt nærmest på full tid året rundt, forklarer Elter. 

Sprer risiko

AT Skog og Norstone ønsker å være pådriver i arbeidet med å ta i bruk ny nullutslippsteknologi. Det er et tydelig uttalt mål fra myndighetene at hydrogen vil være en viktig energikilde som erstatning fra dagens dieseldrevne båter. Hydrogen er ny teknologi, noe som krever at mye må på plass for å realisere et nullutslippsfartøy.

– Rederiene kan ikke ta denne risikoen alene. AT Skog og Norstone stiller derfor betydelige fraktvolum til rådighet til det rederiet som vil være med å realisere ny teknologi. Samlet omfatter fraktbehovet over 750 000 tonn årlig.

Dialogmøte 25. mai

– I dialogmøtet vi har invitert til 25. mai, spør vi rederiene hva de tror er mulig, hvordan kan de bidra til å løse våre fraktbehov på en bærekraftig måte og hvilket tidsperspektiv ser de for seg?

Møteinvitasjon 25. mai fra 09.30 til 11.00 – kontakt: atskog-norstone@dnv.com

Den første grønne avtalen

– Fraktbehovet til AT Skog og Norstone er basert på en nullvisjon i CO2 utslipp. Målet må oppfylles gradvis, men vi tar det første skrittet med å søke dialog med rederi som har samme tankesett og miljøstrategi som oss. Vi reduserer ikke CO2 utslippene tilstrekkelig med ett nytt skip, men vi må begynne et sted.

– Med dette initiativet kan vi ende opp med den første grønne behovsavtalen. Rederiene får en invitasjon til å posisjonere seg med andre drivstoffløsninger enn fossilt. Vi kjenner målet, men prøver å finne veien. Den veien vil vi finne sammen med rederibransjen, avslutter Elter.

Vekker interesse

HeidelbergCement Northern Europe har stor tro på at prosjektet kan vekke interesse i både inn og utland. Per Morten Helland, adm.direktør i NorStone, mener prosjektet har stort potensiale.

Se mer: NorStone

– Skal man lykkes med den nødvendige klimaomstillingen, er vi nødt til å finne samarbeidspartnere fra flere ledd i verdikjeden.  Jeg håper dette nye prosjektet viser at NorStone er offensive, aktive og at vi søker samarbeid. Vi håper så mange som mulig blir med på det kommende informasjonsmøte om prosjektet, sier Helland.

Se mer: Grønt skipsfartsprogram

Fakta

AT Skog: Skogeiersamvirke som omsetter drøyt 1,5 millioner kubikk tømmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Konsernet er engasjert i eierskap og utvikling av skogindustri. Norsk skogsmelasse blir en ny fabrikk ved Fiskå mølle på Tau ved Boknafjorden i Rogaland.

NorStone: NorStone er en del av det verdensomspennende selskapet HeidelbergCement. Leverer produkter til bygging av betongplattformer offshore, veibygging, betongkonstruksjoner og entreprenørvirksomhet. NorStone frakter årlig 1,5 millioner tonn med skip. Fraktbehov fra Tau, Jelsa og Årdal kan kombineres med tømmerfrakt til Tau.

Grønt skipsfartsprogram (GSP): Norsk skipsfart er i ferd med å bli et utstillingsvindu i verden, en inkubator og plattform for norsk eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester. GSP er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører. Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Våren 2022 talte programmet mer enn 100 partnere – mer enn 90 private bedrifter og organisasjoner, samt 11 statlige observatører. Grønt Skipsfartsprogram er finansiert delvis av offentlige bevilgninger over statsbudsjettet og delvis av medlemmene selv.

Skrevet av Stine Solbakken
20/05/2022