God framdrift i fusjonsprosessen

 

PRESSEMELDING

Skien/Bergen, 9. januar 2019

AT Skog og Vestskog – god framdrift i fusjonsprosessen

 

Tirsdag 8. januar ble det holdt felles styremøte mellom AT Skog og Vestskog.

Styrene har i fellesskap kommet fram til enighet om de vesentligste forholdene i en fusjon. Basert på dette utarbeides det nå en felles fusjonsplan, som skal gjennomføres i løpet av våren. Det viktigste nå er at det informeres i selskapenes organisasjoner.

For alle tillitsvalgte i AT Skog og Vestskog blir det holdt ekstraordinære informasjonsmøter. Dette vil i begge selskapene skje torsdag 31. januar, der det blir anledning til å komme med innspill og synspunkter.

Behandlingen av en fusjon vil foregå i de enkelte valgkretsene i uke 11, 12 og 13.

Årsmøte vedtar fusjonsplanen formelt 30. april.

Styrene vil ha møter underveis og behandle fusjonsplanen formelt 12. februar. Det tas forbehold om konkurransetilsynets behandling.

Hovedpunktene i fusjonen er:

 

Motto: Stolt fortid – stor fremtid

Overtakende selskap er AT Skog

Lokalisering med utgangspunkt som dagens, med hovedkontor i Skien

Desentraliserte fellesfunksjoner

2 merkevarer, AT Skog som hovedmerke og Vestskog som undermerke

Alle ansatte blir videreført som ansatte i det nye selskapet (I prinsippet ingen endring)

AT Skog sin organisasjonsstruktur er utgangspunktet for det nye selskapet

Utvide med 1 rådgiver innen næringspolitikk med fokus på Vest

Administrerende direktør i AT Skog blir administrerende direktør i det fusjonerte selskapet

Ved første valg skal styreleder velges fra AT Skog og nestleder fra Vestskog (egen valgordning for år 1 vil bli foreslått)

Det blir ingen skeivdeling av kapital mellom medlemmer

Som hovedprinsipp blir medlemmer fra AT Skog som har større obligatorisk andelskapital enn medlemmer fra Vestskog foreslått omdanna til tilleggskapital

Det blir oppretta nye valgkretser for hele det fusjonerte selskapet, uavhengig av skogeierlaga, men dagens valgkretsstruktur videreføres i 2-3 år – ordning for ny valgkretsinndeling skal utredes

Skogeierlaga opprettholdes og vitaliseres gjennom egen strategi for arbeidet og finansiering – det skogfaglege og næringspolitiske samarbeidet med skogeierlaga blir styrka gjennom samarbeidsavtaler

Styret sammensettes av 7 årsmøtevalgte styremedlemmer

Det fusjonerte selskapet reguleres av samvirkeloven, behov for enklest mulig vedtekter

Bakgrunn for fusjonsprosessen:

Ved å slå oss sammen oppnår skogeiere økt nytteverdi i form av høyere effektivitet, bedre rammebetingelser og forutsigbarhet. Våre ansatte får større utviklingsmuligheter og styrker selskapets desentraliserte organisasjon. Kompetansen våre ansatte innehar, skal øke verdiene for våre medlemmer.

Selskapet vil omsette for ca. NOK 1 mrd. basert på årlig handel med om lag 1,5 mill. m³ tømmer. Partene mener en sammenslått virksomhet vil være bedre rustet til å møte de utfordringer vi må forvente i markedet fremover. Videre gir sammenslåing en mulighet til ytterligere spesialisering og modernisering av organisasjon, produksjon og logistikk. Selskapet får en bredere tilstedeværelse i markedet med økt fokus på kundeservice.

 

For ytterligere informasjon:

Olav A. Veum (901 38 998)

Halvor Brosvik (916 26 358)

Anders Roger Øynes (905 78 288)

Kjetil Andre Rødland (476 64 397)

 

Skrevet av Stine Solbakken
09/01/2019