– Jeg har drømmejobben

Finn Olav Myhren koker hjortekjever, trekker ut tenner og prøvefisker fjellvann. 

Jobben i Faun Naturforvaltning passer ham perfekt.

Faun på plass i vest

– Jeg har alltid vært interessert i jakt, fiske og natur. Jeg prøvde meg en periode som gårdsarbeider, men valgte utdanning med bakgrunn i interessene mine.

– Faun har et veldig godt fagmiljø og vi jobber tett sammen, selv om vi sitter spredt rundt i Norge, sier Finn Olav. Han er oppvokst i Arendal, men har slått rot i Jølster der han bor med kone og barn.

Faun Naturforvaltning ble etablert for 18 år siden og har i dag hovedkontor i Fyresdal og lokalkontor i Grimstad. Nå har Faun i tillegg etablert seg på Vestlandet, med Finn Olav i Førde og to andre kolleger i Sveio.

Hjorteskader

– Jobben er variert og omfatter alt fra feltarbeid i barmarkperioden, innsamling av data og rapportering, forklarer Finn Olav.  AT Skog eier 52 prosent av Faun. Oppdragene varierer fra forvaltning av vann, fisk og hjortevilt, utarbeide konsekvensutredninger og kartlegge biologisk mangfold til utvikling av naturområder.

Kontoret hans i Førde er enkelt med pc og skjermer, men en hjortekjeve i en pose avdekker hva han ofte sysler med.

– I fjor ble det felt cirka 21 000 hjort i Vestland fylke. Det er halvparten av den totale fellingen i Norge. Hjorten gjør mye skade på innmark og skog. Det er viktig å balansere forvaltningen for å minimere skade for landbruk- og skogbruksnæringen, sier Finn Olav.

Bare i Sunnfjord kommune, som nå består av Førde, Jølster, Gaular og Naustdal, ble det felt opp mot 2000 hjort i fjor.

– Krever skikkelig forvaltning

En av de siste rapportene Faun ble ferdig med, omhandler skader av hjort på gran i Sørøst-Norge.

– I Agder sprer hjorten seg raskt. I fjor ble det felt om lag 1000 hjort der. Situasjonen i Agder er som den var i vest på 1970-tallet. Hjortebestanden er i vekst og bør forvaltes skikkelig.

I seks kommuner i Agder ble det skutt mer hjort enn elg i fjor. Oppfordringen er derfor å ta hjorten på alvor og få den med i den lokale bestandsforvaltningen.

– Det er viktig å ha bestandsplaner. Vi tilbyr denne typen utmarkstjenester, forklarer utmarksforvalteren. Oppdragsgiverne til Faun er ofte kommuner.

Størst på tannanalyse

– Utmarksansvaret i kommunen omfatter miljø, fisk, skogbruk, jordbruk og landbruk. Da er det fort gjort at bestandplaner blir nedprioritert, mens antall hjort stadig øker.

– Faun har omfattende kompetanse på slik forvaltning. Faun er en av de største aktørene i Norge på tannanalyse fra felt hjortevilt.

– På lab’en vår i Fyresdal blir tennene analysert. Vi kan finne alderen til det felte dyret ved å snitte tannrota i mikroskopiske snitt og deretter telle «årringer». Det eldste tannsnittet av hjort vi har i vårt arkiv, er fra et dyr på 21 år.

Fag og forskning

– Det er mange meninger om forvaltning av hjortevilt. Våre rapporter er imidlertid alltid basert på faglige vurderinger og anvendt forskning. Det er et viktig grunnlag for å si hva som kan være rett og galt å gjøre i forvaltningen, forklarer Finn Olav.

Nylig kokte han 86 hjortekjever. Dyrene var felt i Fjaler kommune og oppbevart i en fryser. Svarene kommunen søker om alder og framtidig bestandsregulering, finnes i tennene.

Råd til næringsutvikling

– Hva slags tjenester kan dere tilby skogeiere?

– Gjennom Faun har skogeierne tilgang til rådgivning om vilt, fisk, vann, utredning og ikke minst utvikling av naturbasert næring, forklarer daglig leder i Faun, Tor Gunnar Austjord.

– Hva innebærer medlemsfordelen i AT Skog som er knyttet til Faun?

– Alle medlemmer i AT Skog får en gratis time rådgivning om de ønsker det. I tillegg har vi en avtale om rabatter for medlemmer som har signert BEDRESKOG avtaler, avslutter Austjord.

 

FAKTA

Faun Naturforvaltning

TJENESTER: Viltforvaltning, vannforvaltning og overvåking, miljørådgivning, laboratorieanalyser, plan- og utredning, utviklingsprosjekt og prosjektledelse.

EIERSKAP: AT Skog kom inn på eiersiden i 2008 og eier 52 % av selskapet. De siste årene har omsetningen ligget rundt 12-13 millioner i året med bra overskudd. Faun har hatt kraftig vekst de siste årene.

ETABLERT: Faun Naturforvaltning ble stiftet i 2002 av fire kandidater fra Norges Landbrukshøyskole (NLH), nå Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

BRED KOMPETANSE: 13 ansatte med fagområder som biologi, naturforvaltning, økonomi, samfunnsfag, jordfag, skogfag og landskapsarkitektur.

Se mer:  Faun Naturforvaltning

Skrevet av Stine Solbakken
11/03/2020