Regjeringen har vernet 27 nye skogområder

21. juni vedtok regjeringen å verne 27 skogområder i åtte fylker. 15 av de nye verneområdene ligger i AT Skogs geografi.

– Med dette vedtaket bevarer me viktige leveområde for mange trua artar. Regjeringa vil sikra god framdrift i skogvernet, og med årets løyving på 800 millionar kroner kan me verkeleg få opp tempoet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til regjeringen.no

Godt på vei mot stortingets mål

25 av skogområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern, mens to er vern på Statskog sin grunn. Totalt omfatter vernevedtaket 45 000 mål. Noe som tilsvarer omtrent 6300 fotballbaner.

Etter dagens vernevedtak er over 5,3 prosent av skogen vernet. Man er med andre ord godt på vei mot stortingets mål om at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes.

10 av verneområdene er blitt til med bistand fra AT Skogs avdeling som jobber med frivillig vern.

Se hele oversikten over områder som er vernet her: miljodirektoratet.no

Gammel skog og døde trær er viktig for det biologiske mangfoldet i skogen.

Hva er frivillig vern?

Frivillig vern av skog innebærer at miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og naturkvaliteter som skal vernes. Ut i fra dette tilbyr skogeier areal til vern. Miljømyndighetene vurderer om området har naturkvaliteter som tilsier at det bør vernes.

Når staten har takket ja til et skogområde tilbudt av skogeier, regner statens skogsakkyndige ut et erstatningstilbud til skogeier.

AT Skog bistår skogeiere som vurderer frivillig vern, blant annet ved å kunne stå for forhandlingene med staten.

Skrevet av Maren Rønning
21/06/2024