Skal investere 300 millioner i norske skogselskap

Investinor, KLP og skognæringen lanserer et nytt investeringsfond, som skal investere i nyskapende bedrifter i norsk skogrelatert sektor.

Fondet, som har fått navnet 3K6 Skoginvest, vil bli det første i sitt slag i Norge.

Investinor og KLP investerer 150 millioner kroner hver i fondet, mens skognæringen skyter inn eiendeler gjennom selskapet Shelterwood AS. Fondet skal forvaltes av Investinor, som har lang erfaring med investeringer i skogsektoren.

Morgendagens næringsliv

— Investinor skal bygge morgendagens næringsliv. Målet er å gjøre Norge rikere og verden grønnere.  Bærekraft og digitalisering skaper store muligheter for den tradisjonsrike skognæringen, men behovet for kompetent kapital og aktivt eierskap er stort.

— Derfor etablerer vi nå 3K6 sammen med ledende private investorer for å sikre langsiktig industrielt eierskap og tilgang på kapital, sier fungerende administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor.

Gode og langsiktige investeringer

KLPs konsernsjef Sverre Thornes sier at KLP som kommune- og helsepensjonsselskap er opptatt av å gjøre gode langsiktige investeringer og bidra til næringsutvikling i Norge.

— Skog er en viktig naturressurs med stort potensial som bærekraftig innsatsfaktor til verdiskaping. Vi gleder oss over å være med på å etablere 3K6, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Shelterwood er et investeringsselskap som eies av sentrale aktører i skognæringen samt Investinor.

— Skal Norge lykkes med det grønne skiftet, må vi satse på de fornybare næringene. Skog er en av dem. Vi ønsker å bidra til overgangen mot en mer bærekraftig fremtid, samtidig som vi skaper vekst og verdiskaping i Norge, sier styreleder Anders Øynes i Shelterwood.

3K6 står for 3600 milliarder

Volumet av tømmer som hogges i Norge, har økt de siste årene. Rundt en tredel av volumet eksporteres. Eksportverdien ligger rundt 80 milliarder kroner over et 20-årsperspektiv, mens foredling i Norge har et anslått verdiskapingspotensial på 3600 milliarder kroner i den samme perioden.

Fondets navn 3K6, en forkortelse for 3600, forteller hva partnerne jobber for, – å høste de store verdiene som ligger i videreforedling og næringsutvikling av norsk trevirke.

— Hvert år går Norge glipp av stor verdiskaping fordi vi sender ubehandlet tømmer ut av landet. Ved å videreforedle tømmer kan vi ikke bare skape store verdier, men også bidra til å utvikle industriarbeidsplasser og lange verdikjeder i Norge. Dette er grønn vekst i praksis, sier Kongsnes.

Sektor i kraftig vekst

Flere trender jobber for norsk skog. Bærekraftig byggeri vokser kraftig, hvor tre tar markedsandeler fra andre byggematerialer. Tekniske begrensninger for tre i bygg er kraftig redusert.

Samtidig skjer det store fremskritt på biokjemi og materialsiden, som gjør at fornybare skogprodukter i større grad kan erstatte fossilbaserte produkter. Dette, i kombinasjon med økt automatisering og digitalisering, bidrar til nye markedsmuligheter og økende etterspørsel for næringen.

— For å utnytte mulighetene disse trendene skaper, må det stilles kapital til rådighet for lønnsomme investeringer i industrien. Etableringen av 3K6 er et viktig skritt på veien, sier Øynes.

Fakta

Om 3K6 Skoginvest

3K6 Skoginvest vil starte med en forvaltningskapital på cirka 300 millioner kroner samt en oppstartsportefølje bestående av fire selskap. Ambisjonen er å oppkapitalisere fondet ytterligere de første årene. Fondet forvaltes av Investinor med eget investeringsteam, investeringskomité og styre.

Om Investinor
Investinor AS er Norges største tidligfaseinvestor med over 70 selskap og 29 fond i porteføljen. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer, forsøker Investinor å gjøre utvalgte bedrifter verdensledende.

Om KLP
KLP er kommune og helse-Norges pensjonsselskap som forvalter pensjonsrettighetene til over en million yrkesaktive og pensjonister. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Om Shelterwood
Shelterwood AS er et investeringsselskap eid av Norsk Skogkapital, Skogbrand, Norske Skog, Borregaard og Investinor. Selskapet investerer innen skogrelatert sektor og i en tidlig vekstfase. Porteføljen består av Arbaflame, Store Norske Elementfabrikker, Modulize og Saga Wood.

Kilde: Pressemelding fra Investinor AS

Skrevet av Stine Solbakken
03/07/2023